Statistik över åren

Här nedan finns statistik över anmälningar och beslut under enskilda år sedan 2016. För information om tidigare år kontakta [email protected]

2020

Sammanfattning av året

Under 2020 tog RO emot 686 anmälningar, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Totalt meddelade RO och RON 191 beslut under året vilket är en nedgång med 7 % jämfört med 2019. Andelen fällande beslut uppgår till 64 %.

 

Vilseledande reklam var under året den vanligaste grunden för anmälan. Antalet meddelade beslut som rör vilseledande reklam är det högsta i Reklamombudsmannens historia, 99 beslut. Av dessa fälldes hela 82 %.

 

Antal anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2020 emot totalt 686 anmälningar, en ökning med 12 % jämfört med året innan (613). Anmälningarna resulterade i 297 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende om anmälningarna gäller samma reklam. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande beslut. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON. 

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON har tillsammans under året meddelat 191 beslut, att jämföra med 205 beslut föregående år. Det innebär en minskning med 7%. Av de 191 besluten var 64 friande beslut, 122 fällande beslut samt 5 avvisningsbeslut som meddelats av RON. Andelen fällande beslut under året uppgår därmed till 64 %.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 273 anmälningar som resulterade i 92 avvisade ärenden varav 5 utgjorde avvisningsbeslut som meddelats av RON. Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälan bättre prövas av annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Vilseledande reklam: För andra året i rad var vilseledande den vanligaste prövningsgrunden med 105 anmälningar som ledde till 99 beslut. Av dem var 81 fällande beslut, vilket innebär att av all reklam som prövas som vilseledande så fälldes en så stor andel som 82 %, jämfört med 70 % året innan.

 

Besluten rör ett brett spektrum; allt från prispåståenden och reaerbjudanden till spelreklam och miljöpåståenden i olika branscher, men främst inom detaljhandel samt skönhets- och hälsobranschen.

 

Tolv beslut har rört vilseledande miljöpåståenden under året, alla var fällanden. Året innan gällde sju beslut miljöpåståenden, varav fem var fällande beslut.

 

Antalet beslut som rör reklam som prövats som vilseledande har succesivt ökat under de senaste åren, se graf nedan.

 

Meddelade beslut rörande vilseledande reklam, år 2009–2020

 

Könsdiskriminerande reklam: Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 23% jämfört med året innan (53 anmälningar jämfört med 69 anmälningar). I likhet med förra året uppgick antalet beslut om könsdiskriminerande reklam till 41, varav 22 beslut var fällanden (54 %). Även det i likhet med året innan då 21 beslut var fällanden.

 

Meddelade beslut rörande könsdiskriminerande reklam,  år 2009-2020

 

 

Socialt ansvar: Under året fattades 21 beslut som rörde socialt ansvar i reklam, och av dessa var sju beslut fällanden (33 %). Hela 49 anmälningar gällde denna prövningsgrund, vilket innebär att socialt ansvar nu är en nästan lika vanlig grund för anmälan som könsdiskriminerande reklam.

 

Reklamidentifiering: Under året har det skett signifikant minskning av anmälningar som rör reklamidentifieringsfrågan. Elva anmälningar har lett till lika många beslut, att jämföra med föregående år då det meddelades 34 beslut, vilket är en minskning med 68%. Av de elva besluten var nio fällande beslut (92 %). Besluten rör främst reklamidentifiering i sociala medier.

 

Reklam som fått flest anmälningar

 

*Beslutet fattades i januari 2021 men anmälningarna kom in i oktober 2020.

2019

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 205 beslut under 2019. Andelen fällande beslut uppgick till 56 procent (115 fällande beslut). Antal anmälningar ökade med 17 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut ökade med 15 procent.

 

Anmälningar mot vilseledande reklam ökade med 20 procent jämfört med föregående år och var därmed för första gången den vanligaste anledning till anmälan. Hela 80 beslut rörande vilseledande reklam meddelades under 2019. Av dem var 56 fällande beslut.

 

En annan prövningsgrund som ökade var reklamidentifiering, 34 beslut (24 fällanden) år 2019, jämfört med 12 beslut (11 fällanden) året innan. Till stor del handlade besluten om otydlighet om vad som är reklam i sociala medier.

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam var i princip desamma som föregående år men antalet beslut mer än halverades under perioden jämfört med året innan. Under året ledde 69 anmälningar till 41 beslut (varav 21 fällanden) jämfört med 68 anmälningar som ledde till 66 beslut år 2018 (varav 29 fällanden). Antalet meddelade beslut mot könsdiskriminerande reklam har inte varit så få någon gång under de senaste tio åren. 

 

Antal anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2019 emot totalt 613 anmälningar (jämfört med 522 året innan) som resulterade i 279 ärenden.

 

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan liksom principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON. 

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelande tillsammans 205 beslut under året, att jämföra med 178 beslut meddelade föregående år. Det innebär en ökning med 15 procent. Av de 205 besluten var 79 friande beslut, 115 fällande beslut samt 11 avvisningsbeslut meddelade av RON. 

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 155 ärenden, varav 11 utgjorde avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Vilseledande reklam är för första gången på tio år den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten (80 beslut, varav 56 fällanden). Näst vanligast var den prövningsgrund som varit vanligast över tid och den tidigare första platsen, nämligen könsdiskriminering (41 beslut, varav 21 fällanden), tätt följd av bristande reklamidentifiering som utgjorde 15 procent av besluten (34 beslut, varav 24 fällanden).

 

Bristande socialt ansvar utgjorde 6 procent och stötande reklam 4 procent av besluten (14 respektive 9 beslut per prövningsgrund). Gällande bristande socialt ansvar var 6 fällande beslut och gällande stötande var 3 fällande beslut.

 

Antalet anmälningar och beslut som rör könsdiskriminerande reklam har minskat successivt under de senaste åren och under 2019 minskade antalet meddelade beslut med drygt 40 procent och mer än halverades jämfört med nivån två år tidigare.

 

Flera anmälningar kan leda till ett beslut om anmälningarna gäller samma reklam.

 

Reklam som fick flest anmälningar


*Antal anmälningar per månad könsdiskriminerande reklam (totalt 82 st). Tombola urnan räknas som 19 men endast 6 anmälde för könsdiskriminerande i juni, så korrekt antal anmälningar är 69 för 2019.

2018

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 178 beslut under 2018. Andelen fällande beslut uppgick till 48 procent (86 fällande beslut). Antal anmälningar till RO minskade med 11 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut minskade med 24 procent.

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 49 procent och halverades därmed jämfört med föregående år. Under året ledde 68 anmälningar till 66 beslut (varav 29 var fällande) jämfört med 134 anmälningar som ledde till 86 beslut året innan (varav 33 var fällande).

 

Även prövningsgrunden reklamidentifiering minskade, 12 beslut (11 fällande) år 2018, jämfört med 41 beslut (37 fällande) året innan. 

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2018 emot totalt 522 anmälningar (jämfört med 588 året innan) som resulterade i 231 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattas av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelade tillsammans 178 beslut under året, att jämföra med 230 beslut meddelade föregående år. Det innebär en minskning med 24 procent. Av de 177 besluten var 85 friande beslut, 86 fällande beslut och 7 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 50 ärenden, varav 7 av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Könsdiskriminering var alltjämt den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten gällde detta (66 beslut, varav 29 fälldes). Vilseledande reklam gällde 32 procent av besluten (57 beslut, varav 35 fälldes) och stötande reklam respektive socialt ansvar gällde båda 9 procent av besluten (16 beslut per prövningsgrund. Gällande stötande var 4 fällande beslut och gällande socialt ansvar var 8 fällande beslut.). Reklamidentifiering utgjorde 7 procent av besluten (12 beslut, varav 11 fälldes).

 

Antalet anmälningar och beslut som rörde könsdiskriminerande reklam har minskat successivt under de senaste åren. Flera anmälningar kan leda till ett beslut om anmälningarna gäller samma reklam.  

 

Reklam som fick flest anmälningar

2017

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 230 beslut under 2017. Andelen fällande beslut uppgick till 50 procent. Året innan var andelen fällande beslut 49 procent.

 

Antal anmälningar till RO ökade med 15 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut ökade med 6 procent.

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 17 procent. En prövningsgrund som ökade signifikant var reklamidentifiering, ofta gällande influencers inlägg i sociala medier. Antalet anmälningar mot bristande reklamidentifiering mer än dubblerades jämfört med föregående år (46 anmälningar jämfört med 20 anmälningar). 

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2017 emot 588 anmälningar som resulterade i 279 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbplatsen och även avvisningsbeslut som fattas av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelade tillsammans 230 beslut under året, att jämföra med 219 beslut meddelade föregående år. Det innebar en ökning med 5 procent. Av de 230 besluten var 107 friande beslut, 116 fällande beslut och 7 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 47 ärenden, varav 7 av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Könsdiskriminering var den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten gällde detta (86 beslut). Vilseledande reklam gällde 23 procent av besluten (54 beslut) och reklamidentifiering gällde 18 procent av besluten (41 beslut).

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 17 procent jämfört med föregående år. År 2017 gällde 134 anmälningar könsdiskriminerande reklam, året innan var det 162 anmälningar.

 

Den nästa vanligaste prövningsgrunden för anmälan var vilseledande reklam, och den tredje mest anmälda prövningsgrunden var bristande reklamidentifiering. Antalet anmälningar gällande bristande reklamidentifiering ökade med 120 procent jämfört med föregående år.

 

Reklam som fick flest anmälningar

2016

 

Sammanfattning av året

Totalt meddelades 219 beslut under 2016. Andelen fällande beslut uppgick till 49 procent. Året innan var andelen fällande beslut 51 procent. Antal anmälningar minskade med 12 procent jämfört med föregående år, men besluten ökade med 13 procent. Därmed var en större andel beslut grundade på endast en anmälan än under föregående år. 

 

Könsdiskriminering var den vanligaste prövningsgrunden med 44 procent av besluten. Antal anmälningar mot könsdiskriminerande reklam ökade något jämfört med föregående år, men låg på en väsentligt lägre nivå jämfört med åren 2013 och 2014. Under år 2016 ledde 162 anmälningar mot könsdiskriminerande reklam till 92 beslut. Året innan ledde 140 anmälningar till 97 beslut, att jämföra med åren 2013 och 2014 då hela 246 respektive 244 anmälningar ledde till 111 respektive 143 beslut.

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2016 emot 513 anmälningar som resulterade i 256 ärenden.

 

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även avvisningsbeslut som fattas av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelande tillsammans meddelat 219 beslut under året, att jämföra med 194 beslut föregående år. Av besluten var 107 stycken friande beslut, 107 stycken fällande beslut och 5 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 24 ärenden, varav 5 ledde till beslut meddelade av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att anmälan inte gäller kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Reklam som fick flest anmälningar