Instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON)

Beslutad den 16 april 2024

 

Uppgifter

1 § Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) arbetar inom näringslivets självregleringssystem och ska genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring, huvud­sakligen riktad till den svenska marknaden, är förenlig med god marknads­föringsetik.

RO och RON ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Vid behov kan även andra uttryck för god marknads­föringsetik beaktas, som allmänt accepterade normer inom särskilda områden eller normer som har fastställts av olika närings­livsorganisationer.

2 § RO:s uppgifter är att:

 1. ge privatpersoner, företag, myndigheter och andra organisationer information och vägledning i marknadsföringsetiska frågor,
 2. ge copy advice till annonsörer som finansierar stiftelsen,
 3. medverka i allmän informations- och debattverksamhet som rör frågor om marknads­förings­etik,
 4. efter anmälan i uppenbara fall pröva om marknadsföring är förenlig med tillämpliga regler,
 5. i övriga fall hänskjuta ärenden för prövning till RON samt
 6. vara föredragande i RON.

Copy advice i punkt 2 är en icke bindande bedömning av och vägledning om ett specifikt material är förenligt med ICC:s regler och andra regler, bransch­överenskommelser och normer som RO/RON prövar efter. Copy advice är konfidentiellt och ska ges skriftligen. 

RO kan på eget initiativ besluta att viss marknadsföring ska prövas av RON om frågan har ett allmänintresse.

3 § RON:s uppgifter är att pröva:

 1. ärenden som har hänskjutits till RON av RO,
 2. överklaganden av RO:s beslut och
 3. ärenden som har varit föremål för copy advice.

Anmälningar

4 § Privatpersoner, företag, myndigheter och andra organisationer kan anmäla marknadsföring till RO för prövning.

Anmälan ska:

 1. vara skriftlig,
 2. innehålla anmälarens för- och efternamn, postadress, telefonnummer samt e-postadress
 3. innehålla en motivering om varför marknadsföringen strider mot ICC:s regler,
 4. innehålla en utförlig beskrivning av marknadsföringen,
 5. innehålla information om var och när marknadsföringen publicerades,
 6. innehålla en kopia av marknadsföringen i det sammanhang där den publicerats, om den har publicerats i tryck eller på internet samt
 7. innehålla information om antingen vem som är annonsör, vilket varumärke som marknadsförs eller annan ansvarig för reklamen.

Är anmälan bristfällig ska RO begära kompletterande uppgifter.

Avvisning

5 § RO eller RON får avvisa en anmälan som:

 1. på begäran inte kompletterats inom angiven tid,
 2. ligger utanför RO:s och RON:s behörighet enligt 1-3 §§,
 3. avser en fråga som är föremål för bedömning eller utredning hos eller har prövats av någon annan självreglering, domstol eller myndighet,
 4. avser marknadsföring som publicerades senast för mer än sex månader sedan, om det inte finns särskilda skäl att pröva anmälan ändå,
 5. uppenbart avser själva produkten,
 6. är uppenbart ogrundad,
 7. avser en fråga som lämpligare behandlas av annan självregleringsorganisation, domstol eller tillsynsmyndighet eller
 8. avser en fråga som uppenbart inte lämpar sig för prövning av RO eller RON.

RO:s beslut om avvisning och information om rätt att överklaga till RON ska meddelas anmälaren.

Avgifter

6 § Anmälare betalar ingen avgift. Se dock 13 § andra stycket.

Ärendenas handläggning

7 § RO ska skicka en bekräftelse till anmälaren att anmälan är mottagen.

Innan RO eller RON fattar ett fällande beslut ska annonsören beredas tillfälle att yttra sig över anmälan samt få information om RO och RON och dess handläggning. RO eller RON kan även inhämta yttrande från annan ansvarig utöver annonsören.

Ärendena ska handläggas skyndsamt.

Sekretess och offentlighet

8 § Alla ärenden ska under handläggningen behandlas med sekretess. Sekretessen omfattar dock inte det förhållande att en viss marknadsföring har blivit anmäld samt grunden/grunderna härför. Samma gäller om RO på eget initiativ har beslutat att viss marknadsföring ska prövas av RON.

Beslut meddelade av RO och RON blir offentliga två dagar efter det att de har skickats till anmälaren samt till annonsören och/eller annan ansvarig. Har ett beslut blivit offentliggjort tidigare av tredje man får RO publicera beslutet så snart så skett.

RO eller RON:s ordförande kan besluta att en handling i ett ärende får lämnas ut till utomstående.

Jäv

9 § Bestämmelserna om jäv i 4 kapitlet 13 § rättegångsbalken ska tillämpas i fråga om RO, handläggare hos RO och RON:s ledamöter.

Handläggningen hos RO

10 § Handläggningen hos RO är skriftlig.

RO:s beslut

11 § För varje friande eller fällande beslut av RO ska en handling upprättas som visar:

 1. ärendets nummer,
 2. dagen för beslutet,
 3. uppgift om annonsör eller annan ansvarig, marknadsföringen och anmälare,
 4. en beskrivning av marknadsföringen samt vem som är reklamproducent om detta framgår,
 5. anmälan och annonsörens och/eller annan ansvarigs yttrande,
 6. skälen för bedömningen samt tillämpad regel/tillämpade regler,
 7. bedömningen samt
 8. vem som har fattat beslutet.

Överklagande och omprövning

12 § RO:s beslut kan överklagas till RON. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till RO inom fyra veckor från den dag då beslutet skickats till anmälare och annonsör och/eller annan ansvarig.

RO:s beslut kan omprövas om nya förhållanden motiverar det eller om fel har begåtts i handläggningen som uppenbart kan ha inverkat på beslutet.

Berörda parter ska skriftligen informeras om att beslut är föremål för överklagande eller omprövning.

Förfarandet inför RON

13 § Förfarandet inför RON är skriftligt.

Prövningen är avgiftsfri. Ordföranden i RON kan dock besluta att en anmälare som är en juridisk person ska betala en avgift för den särskilda utredning som kan behövas i ärendet. Storleken på och grunderna för beräkning av avgiften ska godkännas av anmälaren. Om avgiften inte godkänns av anmälaren avvisas anmälan.

RON:s sammanträden

14 § RON ska sammanträda minst tio gånger per år.

Vid behov kan ordföranden kalla till extra sammanträde. Ordföranden kan besluta att ett ärende ska avgöras per capsulam.

Kallelse till sammanträde ska skickas och underlag tillhandahållas samtliga ledamöter senast en vecka innan möte.

Beslutsförhet

15 § RON är beslutsför med en ordförande och minst sex andra ledamöter. Som RON:s beslut gäller den mening som flertalet enar sig om. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Vid behov kan ordföranden uppdra åt vice ordföranden att i sitt ställe ansvara för att genomföra ett sammanträde.

16 § Vid sammanträde med RON avgörs ett ärende efter föredragning.

RO, eller den RO sätter i sitt ställe, är föredragande i alla ärenden utom överklaganden som föredras av ordföranden eller den ledamot som ordföranden sätter i sitt ställe.

RON:s beslut

17 § För varje friande, fällande eller avvisningsbeslut av RON ska en handling upprättas som visar:

 1. ärendets nummer,
 2. dagen för beslutet,
 3. uppgift om annonsör eller annan ansvarig, marknadsföringen, och anmälare,
 4. en beskrivning av marknadsföringen samt vem som är reklamproducent om detta framgår,
 5. anmälan och annonsörens och/eller annan ansvarigs yttrande,
 6. skälen för bedömning samt tillämpad regel/tillämpade regler,
 7. bedömningen,
 8. vem/vilka som fattat beslutet och
 9. eventuell skiljaktig mening.

Protokoll

18 § Vid RON:s sammanträden ska föras protokoll. Protokollförare utses av RON.

Arbetsordning 

19 § RON kan anta en arbetsordning med närmare föreskrifter om förfarandet hos RON och formerna i övrigt för RON:s verksamhet. 

Överklagande och omprövning

20 § RON:s beslut kan inte överklagas.

RON:s beslut kan omprövas om nya förhållanden motiverar det eller om fel har begåtts i handläggningen som uppenbart kan ha inverkat på beslutet.

Berörda parter ska skriftligen informeras om att beslut är föremål för omprövning.

Underrättelse om och publicering av beslut 

Underrättelse om beslut

21 § Anmälare och annonsör och/eller annan ansvarig ska få RO:s och RON:s friande och fällande beslut skickat till sig. Annonsör eller annan ansvarig för marknadsföringen behöver dock inte meddelas avseende avvisningsbeslut utom i de fall då denne kontaktats under handläggningen.

Publicering av beslut

22 § RO:s och RON:s friande och fällande beslut samt RON:s avvisningsbeslut ska publiceras på RO:s webbplats. Publiceringen ska göras tidigast två dagar efter det att beslutet har skickats till anmälaren samt till annonsören och/eller annan ansvarig för reklamen. Har ett beslut blivit offentliggjort tidigare av tredje man får RO publicera beslutet så snart så skett. På grund av upphovsrättslagen publiceras reklamen endast om annonsören eller annan rättighetsinnehavare har gett tillåtelse till detta.

--------------------------------------------

Denna instruktion träder i kraft den 16 april 2024 då instruktionen beslutad 21 februari 2023 upphör att gälla.