Stadgar för Stiftelsen Reklamombudsmannen

§ 1 Ändamål
Stiftelsen, vars benämning ska vara Reklamombudsmannen, har följande ändamål:

Att främja hög etisk standard inom reklam och marknadsföring. Reklamombudsmannen ska verka för att egenåtgärder och självreglering ska utgöra ett komplement och till viss del ett alternativ till lagstiftning.

§ 2 Förmögenhet/avgift
Stiftelsens förmögenhet utgörs av de medel som genom Sveriges Annonsörer överförts till stiftelsen, samt de medel som härefter inflyter i form av en avgift från annonsörerna. Avgiften baseras på annonsörens medieköp. Alla medieköpande företag kan ansluta sig till systemet med Reklamombudsmannen.

Organisation och verksamhet

§ 3 Reklamombudsmannen
Reklamombudsmannen utses av stiftelsens styrelse.

Reklamombudsmannen ska driva verksamheten och leda det löpande arbetet som beskrivs i denna paragraf samt i övrigt ansvara för det kansli som ska vara knutet till Reklamombudsmannen.

Reklamombudsmannens verksamhet ska vägledas av stiftelsens egna självständiga bedömningar. Utmärkande för stiftelsens verksamhet vad avser ändamålet under 1 § ska vara:

· Att genom normbildande verksamhet verka för att all marknadsföring, dvs. reklam som riktar sig till den svenska marknaden är förenlig med vad som är eller bör anses vara god marknadsföringsetik.

· Reklamombudsmannen skall lämna allmänhet, företag samt myndigheter upplysningar i marknadsetiska frågor.

· Reklamombudsmannen ska medverka i allmän upplysningsverksamhet rörande frågor inom det marknadsetiska området. Häri innefattas medverkan i form av föredrag, artiklar m.m. i facktidskrifter och andra publikationer.

§ 4 Opinionsnämnd
Det ska finnas en eller flera opinionsnämnder – Reklamombudsmannens opinionsnämnd – med uppgift att behandla ärenden samt göra uttalanden om en marknadsföringsåtgärd anses strida mot god marknadsföringsetik. Ledamöterna utses av styrelsen. Opinionsnämndens sammansättning bestäms av styrelsen efter samråd med valnämnden, se § 5. Det ska finnas en särskild instruktion för opinionsnämnden. I opinionsnämnden ska finnas en bred kompetens i syfte att kunna avgöra alla olika ärenden som tas upp till bedömning.

§ 5 Valnämnd
För att säkerställa en bra fördelning och en bred förankring i näringslivet ska en valnämnd finnas. Valnämnden består av vice vd och ordförande från Sveriges Annonsörer samt ordförande och sekreterare från Näringslivets delegation för marknadsrätt, NDM. Valnämnden ska i samråd med styrelsen se till att fördelningen i såväl styrelsen som opinionsnämnden är den bästa för det aktuella läget och förutsättningar för marknadsföring. Det ska finnas en särskild instruktion för valnämnden.

§ 6 Styrelse
Stiftelsens styrelse ansvarar för influtna medel, beslutar om övergripande inriktning och program etc av större betydelse. Det ska finnas en särskild instruktion för styrelsen.

Styrelsen består av minst 8 och högst 12 ledamöter, vilka utses för en tid om två år med möjlighet att förnya mandatet ytterligare en (1) tvåårsperiod.

Sveriges Annonsörer har rätt att utse 1–4 ledamöter. SWEDMA, Tidningsutgivarna, Sveriges Reklamförbund och Svenska ICC utser var sin representant och resterande personer, 1–4 ledamöter, upp till högst maxantalet utses av Näringslivets delegation för marknadsrätt.

Valnämnden utser ordförande i styrelsen. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 7 Kallelser/beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller, vid förfall för denne, vice ordföranden. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrätt. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 8 Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller den eller de personer som styrelsen utser.

§ 9 Reklamombudsmannens referensråd
Inom ramen för Reklamombudsmannens verksamhet kan finnas ett referensråd. Referensrådets främsta uppgift ska vara att ge organisationen allmänna råd rörande verksamheten. Referensrådet ska kallas till referensmöte minst en gång per år.

Räkenskaper och revision

§ 10 Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Revision
Stiftelsens styrelse ska utse en auktoriserad revisor för stiftelsen. Senast tre månader efter årsskiftet ska styrelsen tillhandahålla revisorn förvaltningsberättelse, årsredovisning samt protokoll över sammanträden under det gångna räkenskapsåret.

Allmänt

§ 12 Upplösning/tillgångar
Stiftelsen kan upplösas, om beslutet därom fattas vid två på varandra följande styrelsemöten. För giltighet av sådant beslut erfordras att minst tre fjärdedelar av de närvarande styrelseledamöterna röstar för en upplösning.

Om stiftelsen upplöses ska kvarvarande tillgångar tillfalla Sveriges Annonsörer.

§ 13 Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av styrelsen, varvid erfordras minst tre fjärdedels majoritet av antalet styrelseledamöter.

§ 14 Information
Stiftelsens styrelse ska årligen avge en verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. Stiftelsen ska också verka för offentlighet och öppenhet avseende Stiftelsens löpande verksamhet.