Arbetsgång

Reklamombudsmannen (RO) tar emot skriftliga anmälningar. Annonsören får möjlighet att yttra sig över anmälan, det vill säga bemöta den genom ett skriftligt svar till RO. 

Reklamen kan sedan prövas av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) eller av RO. Om praxis finns genom att RON tidigare beslutat i liknande ärenden kan RO fatta beslut om reklamen. Om det inte finns praxis, eller om det är ett komplicerat ärende, hänskjuter RO ärendet till RON.

Efter att ett beslut är fattat av RON eller RO mejlas beslutet till anmälaren och annonsören samt eventuella andra parter beslutet. Alla beslut publiceras på webbplatsen reklamombudsmannen.org, samt i vissa fall i pressmeddelande och nyhetsbrev.

Handläggningstiden från anmälan till beslut är vanligtvis en till tre månader. Vissa ärenden kan ta längre tid.

Parterna i ärendet kan överklaga RO:s beslut till RON. Överklagan ska komma in inom fyra veckor efter att beslutet meddelats. RON:s beslut kan inte överklagas men kan omprövas om ett fel har begåtts i handläggningen eller om nya förhållanden motiverar det.