logo RON

Beslut

Ärende: 2009-205

Datum: 2020-11-18

Anmäld reklam Youtubereklam för tamponger från DeoDoc

Annonsör DeoDoc AB

Reklamproducent Bianca Ingrosso AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en del i en video på Bianca Ingrossos Youtube-kanal. Videon inleds med att Bianca sitter i sin soffa klädd i badrock och med en vit handduk runt huvudet. Cirka en minut in i filmen säger hon ”… jag tänker att innan den här vloggen drar igång, att vi ska prata lite om tamponger och underliv igen. För man vet ju seriöst inte vad i helvete det är vi stoppar in i vårt underliv, om det är bra för oss, om det kan ge oss bi­verk­ning­ar som är farliga för vår hälsa och för vår möjliga graviditet. Men tack vare Deodoc, som den här videon är i sam­­arbete med, för jag är stolt ambassadör för Deodoc som jag tokälskar. Det vet ju ni, att jag är besatt och amazed över kvinnorna som har skapat Deodoc, för Deodoc är ju skapat av svenska, legitimerade, kvinnliga läkare och jag har träffat de här, och de är ett fantastiskt varumärke som verkligen är till för oss kvinnor från kvinnor. Så vi ska prata, tamponger – för Deodoc har släppt 100 procent bomulls, organic tampons. Så alltså, jag har förberett för vi ska testa nu här på riktigt. Med Deodocs 100 procent ekologiska och organiska bomulls­tamponger och med en vanlig tampong. För det jag har läst på är ju att vanliga som inte är organiska och inte innehåller bomull, de lämnar ifrån sig fibrer och fibrer torkar både ut slemhinnorna inne i underlivet och de läm­nas kvar i underlivet, vilket kan leda till väldigt enorma biverkningar. Jag älskar såna här tester. Jag vet att Therese Lindgren har gjort det här också och jag älskade att kolla på den videon”.

Därefter visas en övergång till testet av tampongerna. Influencern säger ”Innan jag lägger ned en vanlig tam­pong som är gjord av syntetiska material och jämför den med 100 procent organiska och ekologiska bomulls­tamponger, som inte innehåller syntetiska fibrer som släpper av sig så ska vi kolla på den här videon som jag tycker förklarar det så himla bra som Deodoc har gjort”. I bild visas en reklamfilm från annonsören. I filmen visas två tamponger i vatten varav den ena ser ut att släppa material. I bild står texten ”Vad för du upp i din vagina”. Av nästa sekvens framgår att tampongen som ser ut att släppa material är en vanlig tampong och att den andra är annonsörens tampong i bomull.

I efterföljande sekvenser visas hur tampongerna ser ut efter 5 respektive 30 minuter och efter en timme syns hur den vanliga tampongen tappar formen och släpper mer material allt eftersom. I text står därefter ”Tampong i 100% ekologisk bomull från Deodoc” samt ”0% fällning”, ”0% syntet” och ”0% irritation” och annonsörens logo­typ till­sammans med texten ”tillverkad av kvinnliga läkare, för kvinnor överallt. Därefter gör influencern ett test där hon först lägger ned tamponger i glas med vatten. Hon säger ”Och här har jag en väldigt stor tampong från ett varu­märke som är gjort med syntetiskt material vilket betyder att det här kommer att släppa ifrån sig fibrer, det kom­mer lämnas i underlivet och det är inte bra och det här är det man då använt väldigt länge och alldeles för myc­ket” samtidigt som hon lägger ned denna tampong i ett glas. Hon tar därefter upp en tampong ur en för­pack­ning från annonsören. Hon säger ”De här ju gjort också med applikator just för att du inte ska stoppa in fingrar­na så mycket vilket kan leda till bakterier och så vidare. Utan det här är liksom så fräscht, så bra för fiffi”. Hon lägger därefter ned tampongen i ett annat glas med vatten. Hon säger ”Och det vi kommer se nu, det är att Deodocs tampong, den släpper inte ifrån sig några fibrer, det ser ni redan att den här som inte är org­anisk, eko­log­isk och gjord med 100 procent bomull gör”. Hon säger därefter att annonsörens tampong­er är klin­iskt testade, Bianca approved och att influencern själv använt dem. Hon säger därefter ”Det bär är en game changer och jag är så himla noga med vad jag stoppar in i mitt underliv där nere just för att jag inte vill för­störa för en framtida graviditet, men jag vill också inte förstöra för mitt ph-värde där nere och jag vill absolut inte förstöra min vaginala hälsa, vilket det görs när fibrer lämnas och läggs i slemhinnorna i vaginan och fastnar där”. Hon fortsätter dä­r­efter att prata om resultatet innan resten av videon inleds. Segmentet om tamponger av­slut­as med att hon be­rät­tar om att hon har en rabattkod som tittaren kan använda för att köpa annon­sörens tamponger.

Reklamen har producerats av influencern.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. I reklamen påstås att rester som faller av vanliga syntetiska tam­ponger inne i vaginan kan medföra komplikationer för kroppen och att detta kan ge effekter och komplikationer vid en graviditet. Enligt anmälaren saknar påståendet vetenskaplig grund.

 

Annonsörens och influencerns yttrande
DeoDoc AB (annonsören) och Bianca Ingrosso AB (influencern) skriver i sina respektive yttranden att anmälar­en misstolkat innehållet i videon. Anmälaren har tagit saken ur sin kontext och skapat en egen tolk­ning som inte är saklig eller sann.

Av yttrandena framgår att Professor Gunvor och Hedieh har granskat klippet då alla hos annonsören har ett med­i­cinskt ansvar. Det är av absolut största vikt att det finns studier och bevis för allt som sägs. Bedömningen gjord­es att influencern pratade generellt om underliv och inte specifikt att annonsörens tamponger bidrar till att inte bli infer­til (det finns inga studier gjorda för den fråge­ställningen).

I klippet, från minut 1.08, går det tydligt att höra att influencern säger följande meningar: "Vi ska prata om tam­ponger och underliv igen. För man vet seriöst inte vad i helvete det är vi stoppar in i vårt underliv, om det är bra för oss, om det kan ge oss biverkningar som är farliga för vår hälsa och för vår möjliga graviditet". Direkt efter men­­ingen så börjar influencern prata om att videon är ett samarbete med annonsören och att hon gillar annons­ören som varumärke och att hon är stolt ambassadör etcetera.

Ingenstans i klippet går det att påvisa att influencern säger att "rester som faller av vanliga syntetiska tamponger inne i vaginan kan medföra komplikationer för kroppen och att detta kan ge effekter och kom­plikationer i en gra­v­­iditet". Tvärtom pratar influencern generellt om att man som individ ofta är omed­veten om vilka produkter man stoppar in i underlivet och hur dessa påverkar hälsan (vilket ju kan vara allt ifrån tamponger, glidmedel, mens­kopp, spiral, p-ring, sexleksaker etcetera).

Med detta skrivet existerar inte meningen som anmälaren hänvisar till och därtill finns inget sakligt faktafel som anmälaren kan åberopa varför annonsören och influencern gör gällande att reklamen inte är vilseledande eller otill­börlig.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda kon­sumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägna­de att påverka konsumentens val, exemp­elvis beskaffenhet, sammansättning, användbarhet och prestanda.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­der­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­för­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be-dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall kan antas bestå främst av unga kvinnor som följer influencerns Youtube-kanal.

Enligt artikel 23 i ICC:s regler har annonsören det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. An­svaret delas också av andra medverkande inom marknadsföringsområdet, inbegripet influencer och blog­gare.

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att rester som faller av vanliga syntetiska tamponger inne i vag­inan kan medföra komplikationer för kroppen och att detta kan ge effekter och komplikationer vid en graviditet. Enligt annonsören och influencern har anmälaren misstolkat innehållet i videoklippet. Influencern pratade i in­lägget generellt om underliv och det kvinnor stoppar in i underlivet, vilket kan vara tamponger, glidmedel, mens­kopp, spiral, p-ring, sexleksaker etcetera, och om det kan ge kvinnor biverkningar och vara farligt för kvinnors hälsa och möjliga graviditet. Reklamen innehåller enligt dem inte något sakligt faktafel och ingenstans i klippet påstås att "rester som faller av vanliga syntetiska tamponger inne i vaginan kan medföra komplikationer för kroppen och att detta kan ge effekter och kom­plikationer i en gra­v­­iditet" som anmälaren gör gällande.

Opinionsnämnden konstaterar att influencern i reklamen jämför det som presenteras som vanliga tamponger gjorda av syntetiskt material med annonsörens tampong tillverkad av 100 procent bomull. Influencern berättar bland annat att hon använder annonsör­ens tamponger och att hon är noga med vad hon använder i underlivet för att inte förstöra en framtida graviditet, pH-värdet och sin vaginala hälsa, vilket influencern säger görs när fibrer lämnas och fastnar i slem­hinnan inne i vaginan. Nämnden finner att en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt sannolikt uppfattar reklamen som att vanliga tam­ponger gjorda av syntetiskt material bland annat kan riskera att förstöra för en framtida graviditet och för den vaginala hälsan. Detta har inte styrkts. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Christina Nylander, Anna Lidström, Marielle Pantzar, Patrik Löfberg, Göran Segeholm, Inger Skalse och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck