Kriterier för könsdiskriminerande reklam

Könsdiskriminerande reklam prövas enligt artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation, som slår fast att reklam inte får diskriminera mot bland annat kön.

Följande tre kriterier används enligt praxis som en precisering till artikel 2 för att avgöra om reklam är könsdiskriminerande.

Objektifierande reklam

Objektifierande reklam är reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Schabloniserande reklam 

Schabloniserande reklam är reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män.

Övrigt

Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande är i strid med ICC:s regler.