Kriterier för könsdiskriminerande reklam

Könsdiskriminerande reklam prövas enligt artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation, som slår fast att reklam inte får diskriminera mot bland annat kön.

Följande tre kriterier används enligt praxis som en precisering till artikel 2 för att avgöra om reklam är könsdiskriminerande.

Sexualiserande reklam

Sexualiserande reklam är könsdiskriminerande om reklamen framställer personer på ett sexualiserat sätt, exempelvis genom klädsel, pose eller miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen är objektifierande, har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Schabloniserande reklam

Schabloniserande reklam är reklam som framställer personer i stereotypa könsroller, på ett sätt som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män.

Övrigt

Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande är i strid med ICC:s regler.