logo RO

Beslut

Ärende: 2301-13

Datum: 2023-03-09

Anmäld reklam Reklam för övervakningskamera från Elgiganten

Annonsör Elgiganten AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen 
Den anmälda reklamen är en produktsida på elgiganten.se. Överst på sidan står det ”Säkerhetskamera” samt en varukod. Under varukoden finns det fem gråa stjärnor och texten ”(0)” för att visa betyg och antalet recensioner. Under texten visas en bild på kameran mot en vit bakgrund. Under bilden finns det sex runda prickar. Varumärket syns i det övre, vänstra hörnet av bilden. En gul rund dekal med den versala blå texten ”Rea” är placerad på den övre delen av produkten. Under bilden står i stor stil ”399.-”. Till höger om priset står i mindre stilgrad den versala texten ”Spara 300” i en gul ruta. Under rutan står i liten stilgrad ”ord. Pris 699.-”. 

Annonsen har producerats internt hos annonsören. 

 

Anmälan 
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren menar att reklamen beskriver produkt ”TP-link Tapo C200” som en kampanjvara där det ordinarie priset är 699 kronor och kampanjpriset är 399 kronor. Efter kampanjen har produkten ett ordinarie pris på 399 kronor, utan rea eller kampanj.  

  

Annonsörens yttrande
Elgiganten AB (annonsören) konstaterar att det i anmälan hänvisas till produkten ”TP-link Tapo C200” med varukod 164141 (C200). Annonsören anser inte att prissättningen på C200 är eller har varit vilseledande. Anmälaren har sannolikt blandat ihop annonsen för C200 med annonsen för produkten ”TP-link Tapo C210” (C210) med varukod 419984, som är en annan snarlik säkerhetskamera med identisk design och produktbild från samma leverantör. 

Anmälarens påstående om att produkten C200 har varit en kampanjvara där priset har blivit nedsatt från 699 kr till 399 är felaktigt. Produkten C200:s pris har aldrig överstigit 399 kronor. Priset för produkten vid tidpunkten av anmälan (29 december) var 399 kronor. Annonsören har bilagt en bild som visar att priset för C200 aldrig har överstigit 399 kronor och att det har varit detsamma sedan slutet av november.  

Annonsören skriver att de vid tidpunkten för anmälan sålde produkten C210, som har det ordinarie priset 699 kronor, för 399 kronor som en del av en kampanj. Annonsören bifogar en bild som visar att priset, både innan och efter kampanjens slut, var 699 kronor.  

 

Reklamombudsmannens bedömning  
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas. 

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.  

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning av en bred grupp vuxna konsumenter. 

Enligt anmälaren är produkten vilseledande. Reklamen beskriver produkt C200 som kampanjvara där det ordinarie priset är 699 kronor och kampanjpriset är 399 kronor. Efter kampanjen har produkten ett ordinarie pris på 399 kronor, utan rea eller kampanj.  

Enligt annonsören har anmälaren sannolikt blandat ihop två olika produkter, C200 och C210. De bägge produkterna är två snarlika säkerhetskameror med identisk design. Produktbilderna är identiska och produkterna produceras av samma leverantör. Enligt annonsören har C200 aldrig varit prissatt över 399 kronor, medan ordinarie priset på C210 är 699 kronor. Annonsörens uppfattning är att prissättningen för dessa två produkter har varit korrekt. 

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen visar en bild på produkten, fem gråa stjärnor, texten ” (0)”, en readekal, prisuppgiften 399 kronor, texten ”Spara 300” samt uppgift om att det ordinarie priset är 699 kronor.  

Reklamombudsmannen finner ingen anledning att ifrågasätta annonsörens uppgifter att det rör sig om två olika produkter som till utseendet är identiska men med olika ordinarie pris. Reklamombudsmannen finner därmed att annonsören har visat att det rör sig om två olika produkter med olika ordinarie priser, trots att produktbilderna är identiska. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.  

 

Elisabeth Trotzig 

reklamombudsman