logo RO

Beslut

Ärende: 2204-89

Datum: 2022-06-27

Anmäld reklam Reklam för mobilabonnemang från Tele2

Annonsör Tele2 Sverige AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en undersida på tele2.se. Rubriken lyder ”Mobilabonnemang”. På sidan marknadsförs sex olika abonnemang på sex olika mörkblå färgplattor med text. Om abonnemanget ”Obegränsad” står följande ”5G ingår”, ”obegränsad mobildata i Sverige”, ”50 GB data/mån i EU/EES”, ”50 GB data/mån i cs 25 andra länder” samt ”Fria samtal, sms & mms inom Sverige”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom annonsören i sina mobilabonnemang med "obegränsad" surf har en databegränsning på 50 GB per dag. Abonnemanget bör därför inte marknadsföras som obegränsat.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Tele2 AB (annonsören) innebär abonnemanget ”Obegränsat” att kunden har en obegränsad mängd mobildata under kundens abonnemangstid. Det finns ingen begränsning. Av tekniska skäl måste man om man under 24 timmar förbrukar mer än 50GB beställa ytterligare mobildata för det dygnet. Annonsören ser det inte som en begränsning, utan som en kundnytta då man blir uppmärksammad om ens mobilabonnemang utnyttjas felaktigt av någon annan.

Detta anges tydligt i villkoren för abonnemanget: Med abonnemanget Mobil Obegränsad surfar du obegränsat inom Sverige. Om du surfat 50 GB på en dag fyller du enkelt och kostnadsfritt på ditt datapaket med 5 GB i taget via sms. Nästa dag har man återigen 50 GB mobildata.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.
Målgruppen i det nu aktuella fallet är enligt Reklamombudsmannens bedömning bred och består av konsumenter som kan tänkas teckna mobilabonnemang hos annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom surfmängden inte är obegränsad då det har en databegränsning på 50 GB per dag.

Enligt annonsören innebär abonnemanget att kunden har en obegränsad mängd mobildata under kundens abonnemangstid. Det finns ingen begränsning. Om kunden förbrukar mer än 50 GB på ett dygn kan kunden utan kostnad beställa ytterligare mobildata för det dygnet. Av villkoren anges tydligt att om man surfat 50 GB på en dag fyller man enkelt och kostnadsfritt på sitt datapaket med 5 GB i taget via sms. Nästa dag har man återigen 50 GB mobildata.

Reklamombudsmannen konstaterar att den anmälda reklamen består av påståendet ”obegränsad mobildata i Sverige” gällande abonnemanget ”Obegränsad”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet som att det marknadsförda abonnemanget ger obegränsad mobildatamängd i Sverige. Det faktum att abonnemanget är begränsat till 50 GB per dag och att kunden därefter, för att få ytterligare surfmängd, behöver sms:a annonsören för att kostnadsfritt fylla på 5 GB ändrar enligt Reklamombudsmannen inte det faktum att surfmängden är obegränsad. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.


Elisabeth Trotzig
reklamombudsman