logo RO

Beslut

Ärende: 2203-65

Datum: 2022-05-30

Anmäld reklam E-postutskick för livsmedel från Matsmart

Annonsör Matsmart in Scandinavia AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick från Matsmart som mottogs lördagen den 26 februari klockan 14:01. Högst upp syns annonsörens logotyp. Därunder står det ”Snacks & godis”, ”Skafferi”, ”Drycker”, ”Trä­ning & vikt” och ”Bröd, kex & kakor”. Nedanför står texten ”Fri frakt vid köp över 500kr”. Under syns en bild på en kartong märkt med annonsörens logotyp. På kartongen står ett rött varningsljus.

Överst i bilden står texten ”Sista chansen, 2 dagar kvar!” i stor stilgrad. Nedanför, i mindre stilgrad står ”Skynda fynda! Bara två dagar kvar att fynda i vår flyttrea!”, samt texten ”Extra -30% rabatt på allt”. I bildens nederkant står texten ”Till flyttrean”. Till höger om bilden står rubriken ”Extra 30% rabatt – på allt!”. Under rubriken står det ”Vi trappar upp flytt-rean ytterligare och ger dig nu chansen att fynda till kanonpriser under vår flyttrea! Du får idag hela -30% extra rabatt på allt på hela sajten! Erbjudandet appliceras automatiskt i kassan, när du uppdat­erar din varukorg. Kan inte kom­bineras med andra koder eller erbjudanden. Vad väntar du på? Rädda produkter som annars hade blivit till svinn och hjälp oss att tömma lagret i Katrineholm!”. Under texten syns en klickbar knapp med texten ”Köp nu”. Därefter fortsätter e-postutskicket.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Erbjudandet om 30 procent gällde endast i en dag och inte två dagar som det stod i reklamen.

 

Annonsörens yttrande
Matsmart in Scandinavia AB (annonsören) skriver i huvudsak att denne är en e-handlare som säljer mat och andra produkter som annars hade slängts på grund av exempelvis förpackningsbyten, säsongsproduktion, överproduktion eller kort datum. Genom annonsörens nyhetsbrev har kunden fått information om ett erbjudande i samband med annonsörens lagerflytt.

Erbjudandet har, på grund av ett mänskligt fel, innehållit motstridiga upp­gifter gällande längden på erbjudandets giltighet. I praktiken har erbjudandet haft en kortare giltighetstid än vad som meddelats i nyhetsbrevet och ut­skick­et har således varit felaktigt. Annonsören är medveten om bristen i den aktuella marknadsföringen och har sett över sina rutiner för att säkerställa att misstaget inte upprepas.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­der­­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­an­de organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Mål­gruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning sannolikt i huvudsak av kunder hos annonsören.

Enligt anmälaren gällde erbjudandet om 30 procent endast i en dag och inte två dagar som det stod i reklamen.

Enligt annonsören har erbjudandet i nyhetsbrevet, på grund av ett mänskligt fel, innehållit motstridiga upp­gifter gällande längden på erbjudandets giltighet. I praktiken har erbjudandet haft en kortare giltighetstid än vad som meddelats i nyhetsbrevet och utskicket har således varit felaktigt. Annonsören är medveten om bristen i den aktuella marknadsföringen och har sett över sina rutiner för att säkerställa att misstaget inte upprepas.

Reklamombudsmannen konstaterar att e-postutskicket, som mottagits av anmälaren lördagen den 26 klockan 14:01, bland annat innehåller texten ”Sista chansen, 2 dagar kvar!” och texten ”Skynda fynda! Bara två dagar kvar att fynda i vår flyttrea!”. Texten har visats i en bild som syns i e-postutskickets inledning. Reklamombuds­mannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att det återstår två dagar av er­bjud­andet. Då e-postutskicket har skickats under lördagen finner Reklamombudsmannen att en genomsnitts­konsu­ment sannolikt uppfattar erbjudandet som att det gäller till och med söndagen den 27 februari. Av annonsörens yttrande framgår att erbjudandet haft en kortare giltighetstid än vad som meddelats i nyhetsbrevet och att utskicket således varit felaktigt. Reklamen är därför vilse­led­ande. Att vilseledandet beror på ett misstag från annonsörens sida ändrar inte bedömningen. Reklamen strider därmed mot artikel 5 och i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman