logo RO

Beslut

Ärende: 2110-234

Datum: 2021-12-01

Anmäld reklam Facebookreklam för streamingtjänster från HBO Max

Annonsör HBO Nordic AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg som har publicerats på annonsörens Facebookkonto. Högst upp i inlägget syns texten ”Mer av alla de romantiska ögonblicken, de gripande relationerna, de hjärtskärande uppbrotten och de komplicerade känslorna du älskar”. I nästa stycke står texten ”Streama allt du älskar samlat på ett ställe på hbomax.com från den 26 oktober (lila hjärta-emoji).

Under texten syns en större bild med texten ”Hbomax mer av känslorna du älskar” i versaler. Nedan­för texten syns tre personer och under dem står texten ”Gossip Girl │Max Original”, ”One Tree Hill” och ”It’s A Sin │ Max Original” i versaler.

Härunder syns tre mindre bilder. Den vänstra bilden visar ett citat, namnet på personen bakom citatet och namn­et på serien ”The O.C.”. Detsamma gäller för den mellersta och den högra bilden, men citaten är från serien ”Pretty Little Liars” respektive ”Gossip Girl”. På den högra bilden står även ”+7”. Bilderna är klickbara och visas då i större format. Då besökaren klickar på den högra bilden visas ytterligare sju bilder.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom annonsören har använt serien One Tree Hill som lockelse. Den 26 oktober 2021 meddelar annonsören att One Tree Hill inte kommer visas senare och att det är oklart när.

 

Annonsörens yttrande
Enligt HBO Nordic AB (annonsören) har anmälaren reagerat på ett inlägg på Facebook från den 10 oktober 2021. Inlägget följs av texten som säger bland annat ”Streama allt du älskar samlat på ett ställe på hbomax.com från den 26 oktober 2021”. Inlägget innehåller bilder på ett antal olika serier som kommer att finnas tillgängliga på HBO Max efter nylanseringen den 26 oktober 2021, däribland serien One Tree Hill.

Anmälaren har uppfattat inlägget som att allt det nämnda innehållet skulle finnas tillgängligt exakt vid tidpunkten för lanseringen. Detta beklagar annonsören, avsikten med inlägget var inte detta. På grund av den stora volym av titlar som läggs till tjänsten när den övergår från HBO Nordic till HBO Max, så har annons­ören tyvärr inte kunnat göra precis allt innehåll som annonsören har rättigheter till, tillgängligt på lanserings­dagen.

Annonsören hade givetvis önskat att så hade varit fallet, men på grund av omständigheter som annonsören haft svårt att kontrollera har det inte varit möjligt. Vad gäller titeln One Tree Hill, så publicerades det första avsnittet av serien tidigt på morgonen den 27 oktober 2021. Ytterligare avsnitt kommer att publiceras inom den närmsta tiden. Annonsören beklagar om kommunikationen kring detta har uppfattats på ett annat sätt än som avsetts.

Annonsören har bilagt en skärmbild som visar att det första avsnittet av serien finns tillgängligt.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­der­­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­an­de organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Mål­gruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning i huvudsak av kon­sumenter som kan tänka sig att prenumerera på annonsörens streamingtjänst.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom serien One Tree Hill inte fanns tillgänglig den 26 oktober 2021.

Enligt annonsören var inte avsikten med inlägget att ge intryck av att allt det nämnda innehållet skulle finnas tillgängligt exakt vid tidpunkten för lanseringen. På grund stor volym av titlar som läggs till tjänsten vid lansering­en, har annonsören inte kunnat göra allt innehåll som annonsören har rättigheter till, tillgängligt på lanserings­dagen. Det första avsnittet av serien One Tree Hill publicerades tidigt på morgonen den 27 oktober 2021 och ytterligare avsnitt kommer att publiceras inom den närmsta tiden.

Reklamombudsmannen konstaterar att i reklamen påstås ”Streama allt du älskar samlat på ett ställe på hbomax.com från den 26 oktober”. Nedanför texten syns en större bild och flera mindre bilder. På den större bilden syns tre personer och under de respektive perso­n­erna står texten ”Gossip Girl │Max Original”, ”One Tree Hill” och ”It’s A Sin │ Max Original”. I de mindre miniatyr­erna förekommer omnämnanden av andra tv-serier. Reklam­ombuds­mannen finner vid en helhets­bedömning att reklamen sannolikt ger en genomsnittskonsument intryck av att de serier som namnges i reklamen är serier som kommer att finnas på tillgängliga streaming­tjänst­en den 26 oktober 2021. Av annonsörens yttrande framgår att serien One Tree Hill inte fanns tillgänglig den 26 oktober 2021, men att ett avsnitt publicerades den 27 oktober 2021. Reklamombudsmannen finner mot den bakgrunden att reklamen är vilsele­d­ande. Att ett avsnitt, av en serie som visats under många säsonger, laddats upp dagen efter ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman