logo RO

Beslut

Ärende: 2109-211

Datum: 2021-12-20

Anmäld reklam Reklam för skidglasögon från Dr.Zipe

Annonsör Future Eyewear Group Sweden AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är reklam för skidglasögon från Dr.Zipe som har publicerats på future.se/vara-varumarken/drzipe/. Under fliken ”Våra varumärken” finns text och bild. Texten inleds med rubriken ”Dr.Zipe’s underbara värld!". I texten beskriver annonsören sitt varumärkeskoncept, dess historik och kvalitet. I texten står

bland annat ”Dr.Zipe har idag ett team av professionella skid och snowboardåkare från hela värl­den och är dessutom stolt sponsor till det svenska landslaget i Ski Cross”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Påståendet ”Dr.Zipe… stolt sponsor till det svenska landslaget i Ski Cross” används trots att annonsören förlorade uppdraget den 22 januari 2021.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Future Eyewear Group Sweden AB (annonsören) togs självklart allt material och bilder bort från annon­s­örens varumärke Dr.Zipes hemsida när man avslutat samarbetet med landslaget i skicross. Det var annon­sören som valde att avsluta samarbetet. Det fanns därmed absolut ingen anledning att ha kvar informationen på hem­sidan efter det. På varumärkets Dr.Zipes hemsida, som är den viktiga och som besöks frekvent, har det inte funnits någon information om detta tidigare samarbete. Men annonsören har uppenbarligen lyckats glömma en liten text­rad om detta långt inne på företagets hemsida som väldigt få konsumenter besöker. Annonsören kan ju självklart bara beklaga denna lilla miss i uppdateringen av hemsidan.

Annonsören tycker samtidigt att det är viktigt att konsumenter kan och bör ha en viss grad av förståelse för att små textmissar ibland kan ske på någon av företagets olika kommunikationsplattformar samt att man vidare sätter dessa i relation till vilken grad detta är vilseledande innan man drar det så långt att man anmäler företag till Reklamombudsmannen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­der­­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­an­de organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning av skidåkare. 

Enligt anmälaren är påståendet ”Dr.Zipe… stolt sponsor till det svenska landslaget i Ski Cross” vilseledande eftersom annonsören förlorade uppdraget den 22 januari 2021.

Enligt annonsören var det annon­sören som valde att avsluta samarbetet landslaget i skicross. Självklart togs allt material och bilder bort från varumärket Dr.Zipes webbplats när samarbetet var avslutat. Den kvarglömda text­raden som är anmäld låg inte på Dr.Zipes webbplats utan på en undersida på Future Eyewear Groups webb­plats. Annonsören beklagar misstaget att texten inte tagits bort vid uppdatering av Future Eyewear-webb­plats­en.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen på Future Eyewear-webb­plats­en innehåller påståendet ”Dr.Zipe… stolt sponsor till det svenska landslaget i Ski Cross”. Reklamombudsmannen finner att en genom­snitts­konsu­ment sannolikt uppfattar påståendet ordagrant, det vill säga att annonsören är sponsor trots att så inte är fallet. Att annonsören uppgivit att textraden av misstag legat kvar efter det att annonsören avslutat sitt samarbete med skicrosslandslaget ändrar inte bedömningen. Reklamombudsmannen finner därmed att reklam­en är vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman