Beslut

Ärende: 2103-68

Datum: 2021-06-17

logo RON

Anmäld reklam Reklamfilm för speltjänster från Videoslots

Annonsör Videoslots Ltd

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 15 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. I reklamen syns två män i en soffa. En av männen håller upp ett kort med texten ”Quiz” på baksidan. Han säger ”Var finns världens största ka­si­­no?”. I ett fönster bakom soffan syns en neonbelyst skylt på en byggnad samtidigt som man ser hur bygg­nad­en spränger fram ur marken och rummet skakar. På den upp­­lysta skylten står texten ”Videoslots”. Den an­dra man­­nen säger ”Öh” följt av ”Världens största kasino”. Han vänder sig mot fönstret. Därefter visas en sek­v­ens med planeten jorden ur ett satellitperspektiv och där byggnaden spränger sig ut i rymden genom atmos­fär­en. Högst upp på byggnaden syns skylten med texten ”Videoslots”. Bredvid byggnaden flyger ett tefat. Bygg­naden försvin­ner där­efter hastigt.

Mannen med kortet säger ”Hallå. Rätt svar, online”. Den andra mannen tittar på sin telefon. På skär­men syns ett kasinospel samt annonsörens logotyp och texten ”Tusentals spel!”. Till höger om mobilen står texten ”Världens stör­sta casino”. Efter att texten till höger om mobilen visats i cirka en sekund adderas tex­ten ”Online!”. En spea­k­­erröst säger ”Videoslots.com, världens största casino, online”. Längst ned i bild står annonsörens webb­adress samt texten ”Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen 020-819 100 | www.stödlinjen.se | Regler och vill­kor gäller. Videoslots Ltd är licensierat av Spelinspektionen med licensnummer 18Li7373. Minsta insättning 100 SEK”.

Reklamen har producerats av Story Studio One AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Världens största kasino är Winstar Casino i Oklahoma med över 8500 spel, långt många fler än något onlinekasino. Är det så att man menar att kasinot är störst för att de har flest kunder så är videoslots.com ett litet kasino jämfört med 888, Unibet och många andra. Men de säger ju inte på vilket sätt de är störst i reklamen.

 

Annonsörens yttrande
Videoslots Ltd (annonsören) håller inte alls med anmälaren om att reklamen är vilseledande eller olämplig.

Ge­­n­om nyckelorden och fraserna "kasino", "online" och "tusentals spel" är omfattningen av "störst" tydlig och visar att videoslots.com är det största onlinekasinot när det gäller antalet spel. Det görs ingen jämförelse med landbaserade kasinon i reklamen – en slutsats som annonsören antar att anmälaren drar genom att referera till "Winstar Casino in Oklahoma”. Det inget som tyder på att Winstar Casino erbjuder kasinospel online.

Återigen med hänvisning till anmälarens inlaga finns det inget i annonsen som anger att störst är i förhållande till antalet kunder – budskapet är tydligt, att annonsören är ”världens största onlinekasino!", vilket sägs muntligt i det avslutande uttalandet, tillsammans med den tillhörande text som visas.

Uttalandet styrks med hänvisning till "tusentals spel” som visas på mobiltelefonens skärm under de sista sekun­derna av reklamen.

Oaktat ovanstående godkändes reklamen enligt annonsören av TV4:s juridiska avdelning innan den sändes på TV4. Det är TV4:s policy att all reklam som ska sändas i kanalen först prövas och godkänns av den juridiska avdelningen.

Videoslots påstående att det är världens största onlinekasino har aldrig ifrågasatts av annonsörens konkurren­ter, som inkluderar 888, Kindred Group, Betsson och andra varumärken som ägs av de största onlinespe­l­före­tag­en i världen vad gäller omsättning och anställda. Ingen konkurrent har någonsin varit oense om att annon-sör­ens onlinekasino har den största mängden spel som erbjuds i jämförelse med andra onlinekasinon. Oaktat det­ta inser annonsören att mängden spel som erbjuds av ett onlinekasino ständigt förändras och ökar generellt. För att säkerställa att varumärket som används i uttalandet förblir korrekt övervakar annonsörens kasinoteam hela tiden marknaden för att säkerställa att videoslots.com förblir världens största onlinekasino. Hittills finns det inget onlinekasino med fler spel.

Annonsören är övertygad om att reklamen är sanningsenlig och inte vilseledande eftersom påståendena är san­na och korrekta. Dessutom är annonsören övertygad om att reklamen på ett adekvat sätt bekräftar påståendet att videoslots.com är världens största onlinekasino när det gäller antalet spel.

Annonsören har bevis för sina påståenden. Annonsören har bilagt material som visar att antalet spel som för när­­varande erbjuds av konkurrerande onlinekasinon är färre än det antal som erbjuds på videoslots.com. För att förtydliga: videoslots.com erbjuder vid tillfället för detta svar 5208 spel från 159 spelleverantörer. Annonsörens närmaste konkurrent, AMGO iGaming Malta Ltd som driver jetbull.com, erbjuder över 4896 spel vid tillfället för detta svar.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta i fråga om produktens väsentliga egen­skaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­d­erlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­föraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreg­ler­ande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dö­m­­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt opinionsnämndens bedömning i huvudsak av kon­sumenter som kan tänka sig att spela på kasino online. Nämnden konstaterar att det i målgruppen för spel på onlinekasino finns sårbara perso­ner som riskerar att utveckla eller som lider av spelberoende.

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att annonsören är världens största kasino.

Enligt annonsören är videoslots.com störst sett till antalet erbjudna kasinospel online.

Nämnden konstaterar att det i reklamen påstås att videoslots.com är världens största kasino online. Nämnden finner att påståendet är både långtgående och vagt. Det kan uppfattas på flera olika sätt av en genom­­­­snitts­kon­sument, till exempel att an­non­sören är störst sett till omsättning, utbud av kasinospel eller till an­tal spelare. Nämnd­en konstaterar att påstå­en­det inte förtydligas närmare.

Vaga påståenden som kan uppfattas på flera olika sätt av en genomsnittskonsument ska enligt praxis kunna styrkas i alla nära till hands liggande tolkningar och intryck som marknadsföringen ger upphov till. Påståendet i den nu aktuella reklamen har enligt nämnden en vidare inne­börd än vad annonsören anfört och presenterat bevisning för i sitt yttrande. Nämnden finner mot den bakgrunden att annon­sören inte har styrkt påståendet om att Videoslots.com är världens största kasino online. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Kajsa Bergkvist

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enquist, Hanna Hjalmarsson, Patrik Löfberg, Christina Noble Knight, Mikael Pauli, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck