Anmäl reklam

 

Hur anmäler jag reklam?

Anmäl reklam via vårt anmälningsformulär. För mer information om att anmäla reklam se nedan.

 

Vem kan anmäla reklam?

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam till Reklamombudsmannen som prövar om reklamen strider mot Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. Prövningen är utan kostnad för anmälaren (dock kan en avgift behövas tas ut om anmälaren är en juridisk person och ärendet kräver omfattande utredning).

 

På vilken grund kan reklam anmälas?

Prövningsgrunderna kan bland annat vara att anmälaren anser att reklamen är vilseledande, att den är diskriminerande mot exempelvis kön eller nationalitet, att den är stötande eller att reklamidentifiering saknas. Exempel på prövningsgrunder är: 

 • Laglighet
 • Socialt ansvar
 • Stötande
 • Säljfrämjande åtgärder
 • Miljö
 • Diskriminering (kön, religion, etnicitet, ålder, nationell härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning)
 • Erbjudandevillkor
 • Goda seder
 • Utnyttja brist på erfarenhet
 • Presentation
 • Hederlighet
 • Överse med våld/olagligt/förkastligt beteende
 • Spela på rädsla, utnyttja olycka eller lidande
 • Vilseledande
 • Reklamidentifiering
 • Avsändare
 • Gratis och garanti
 • Jämförelse
 • Vädja till övertro eller vidskepelse
 • Misskrediterande
 • Intyg och rekommendation
 • Åberopa person
 • Renommésnyltning
 • Reklamefterbildning
 • Säkerhet och hälsa
 • Barn
 • Personuppgifter
 • Obeställda produkter och dolda kostnader
 • Miljömässigt uppträdande


I ICC:s regler finns ytterligare grunder.

Könsdiskriminerande reklam prövas enligt följande kriterier:

 • Objektifierande reklam: Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.
 • Schabloniserande reklam: Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män.
 • Övrigt: Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande.

 

Vilken reklam prövas?

All kommersiell reklam som riktas i huvudsak mot den svenska marknaden och som inte är äldre än ett halvår kan prövas av RO eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

Reklam är ett brett begrepp och innefattar marknadskommunikation i alla tänkbara medier såsom exempelvis i tv, i mobilen, på nätet, i tidningar, på stortavlor eller i andra medier.

 

Vad prövas inte?

Med hänsyn till tryck- och yttrandefriheten prövas inte marknadskommunikation som inte är kommersiell, exempelvis politiska, ideella eller religiösa budskap. Redaktionellt innehåll prövas inte heller.

Reklam inom specifika branscher kan ibland prövas av andra självregleringsorganisationer eller Konsumentverket (som är tillsynsmyndighet över bla. konsumentkrediter). RO kan hänvisa en anmälare till en annan instans om anmälan bättre behandlas där.

Se en lista på andra självregleringsinstanser inom bland annat läkemedel, fonder, betaltelefoni och alkohol här.

RO får avvisa en anmälan som:

 • på begäran inte kompletterats inom föreskriven tid;
 • ligger utanför RO:s och RON:s behörighet;
 • avser en fråga som är aktuell hos eller har prövats av någon annan självreglering, domstol eller myndighet;
 • avser marknadsföring som är äldre än sex månader, om det inte finns särskilda skäl att pröva anmälan ändå;
 • uppenbart avser själva produkten;
 • är uppenbart ogrundad.

 

Vad måste anmälan innehålla?

En anmälan måste vara skriftlig. Anmälan ska innehålla namn, kontaktinformation och en motivering om varför anmälaren anser att reklamen strider mot ICC:s regler. Att anmälaren uppfattar reklamen som dålig är inte i sig en grund för prövning.

Annonsören får alltid ta del av anmälan och anmälan kan inte göras anonymt. Privatpersoners namn publiceras dock inte i besluten. Annonsören får yttra sig över anmälan i de flesta fall, men det krävs inte om reklamen frias eller om anmälan avvisas. Är anmälan bristfällig kan RO begära kompletterande uppgifter och anmälan avvisas om den inte kompletteras. En anmälan som uppfyller kraven leder alltid till en prövning.

 

Handläggning av anmälan

 

Arbetsgången hos Reklamombudsmannen. Klicka på bilden för en större version.

När Reklamombudsmannens kansli börjat handlägga en anmälan får anmälaren en bekräftelse. Handläggningstiden är vanligtvis upp till tre månader, men komplicerade ärenden kan ta längre tid. Handlingar i ärendet är inte offentliga.

Reklamombudsmannen kan meddela beslut i uppenbara fall. Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövar ärenden som är av principiell karaktär eller om praxis saknas. Reklamombudsmannens beslut kan överklagas till opinionsnämnden.

Alla beslut publiceras på Reklamombudsmannens hemsida (reklamombudsmannen.org). Vissa beslut publiceras även i pressmeddelanden och nyhetsbrev. Anmälare och annonsör får alltid ta del av beslutet minst två dagar före publicering sker.

Varken RO eller RON kan inte utdöma sanktioner i form av avgift, skadestånd eller böter eftersom RO och RON inte är någon förening, domstol eller myndighet.