Decision

Case: 2103-74

Date: 2021-06-17

logo RON

Advertising Reklamfilm för personbilar från Volvo

Advertiser Volvo Car Sverige AB

Complainant Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd delar Reklamombudsmannens bedömning i ärende 2010-219 att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamen uppmuntrar inte heller ett beteende som är olagligt.

 

 

Överklagat beslut
Reklamombudsmannens beslut den 18 februari 2021 i ärende 2010-219.

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 60 sekunder lång reklamfilm som har visats på bland annat TV4 och Youtube. Re­k­lam­filmen visar en familj med ett tvillingpar i ettårsåldern. I snabba film­sek­v­en­ser får tittaren följa små­barns­för­äldrarnas stressiga vardag när de bland annat gör sitt hem barnsäkert med trappgrind och tennisbollar på bords­­kanterna samtidigt som sekvenser visas när barnen försöker klättra ur spjäl­säng­­en, klät­tra uppför trap­pan till övervåningen och så vidare. De snabba sekvenserna varvas med situationer där för­äld­rarna handlar blö­jor i mataffären, lastar bilen, gäspar, jagar ifatt ett av barnen som kryper in un­der en soffa och så vidare. Situa­tion­­erna blandas med korta sekvenser med bilkörning i folktom stadstrafik och lands­vägs­körning i dagsljus.

I de avslutande scenerna gör föräldrarna olika vardags­syss­lor samtidigt som de gäspar. Bland annat tar mam­man ett par bil­nycklar, går ut till bilen och kör iväg i skym­ningen. Hon köper blöjor och sätter sig sedan i bilen igen och kör iväg. Under kör­­ningen blir hon alltmer trött och klipp­er med ögonen och nickar till. Bilen syns baki­från när den närmar sig vägens mitt­linje samtidigt som den får möte med en lastbil. Bilens hastighetsmätare syns i närbild och visar 68 kilo­­meter i timmen. I sek­vensen efter ses kvinnan kvickna till igen. När hon tittar upp ser hon den möt­an­de last­bil­ens strålkastarljus flimra förbi. Kvin­nan visar en klarvaken och chockad min sam­tidigt som bilen i sekv­ensen efter ses styra tillbaka till rätt position mitt på vägbanan. Texten ”Bilen som skyddar dig, som du skyddar andra” visas i bild följt av texten ” Volvo XC60 med Lane Keeping Aid. För allas säkerhet”. I slutet av reklam­film­en syns texten ”För­ar­en är alltid ansvarig för att framföra sitt fordon” i liten stilgrad i bildens ned­re del.

Reklamen har producerats av Forsman & Bodenfors AB.

 

Överklagandet
Anmälaren skriver sammanfattningsvis att reklamfilmen normaliserar bilkörande när man är för trött, vilket är lika olagligt som rattfylleri. Ingenstans i film­en körs bilen av en person som inte i samma bildsekvens låter bli att gäs­­­­­­pa eller sova. Sam­­ma bildspråk där man skulle byta ut gäspningar mot slattar med alkohol hade inte setts med blida ögon, och poängen är att rent lagligt så är det ingen skillnad, men just denna sorts reklamfilm ser till att det förblir norm­ali­serat med trötthet inom tra­fik­en. Reklamen uppmuntrar indirekt till olagligt körande i och med bristen på fördömande när annonsören samtidigt visar hur annonsörens teknik skyddar en från ens brotts­liga handlingar.

Texten ”Föraren är alltid ansvarig för att fram­föra sitt fordon” är knappast ett fördömande av klandervärt be­te­ende – att köra bil sovandes.

 

Annonsörens yttrande
Volvo Car Sverige (annonsören) delar Reklamombudsmannens bedömning i ärendet och förutom att återigen påpeka att reklamfilmen avser att illustrera en situation då säkerhetssystemet aktiveras, och inte på det sätt som an­mälaren gör gällande, att normalisera eller förlöjliga ett oansvarigt beteende att köra för trött, ser an­nonsören inte skäl att komplettera yttrandet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämnden ska vid prövningen av anmäld reklam tillämpa Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Reglerna tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning.

Enligt artikel 1 andra stycket i ICC:s reg­ler ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt an­svar.

Nämnden utökar prövningen till att även omfatta artikel 2 tredje stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 2 tredje stycket i regelverket får marknadskommunikation inte vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att över­se med våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Den aktuella reklamfilmen riktar sig till en vuxen målgrupp men eftersom den visar småbarn ska kravet på sär­skild aktsamhet som följer av artikel 18 i ICC:s regler iakttas.

Enligt trafikförordningen (1998:1276) 3 kapitlet 1 § får fordon inte föras av den som på grund av sjukdom, ut­tröt­tning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra for­donet på ett betryggande sätt.

I reklamen marknadsförs en bilmodell som är utrustad med ett säker­hets­system som under vissa förutsättningar varnar när bilisten oav­sikt­ligt lämnar sitt körfält, så kallad kör­fälts­assistans. I reklamfilmen visas i och för sig en trött och gäspande kvinna som sätter sig i bilen och som somnar till vid ratten under körning samtidigt som hon får möte med en lastbil. Enligt anmälaren normaliserar reklamfilmen bilkörande när man är för trött, vilket är lika olagligt som rattfylleri, och uppmuntrar indirekt till olagligt körande.

Nämnden konstaterar att annonsören inte har bemött anmälarens påstående i överklagandet att re­klamen uppmuntrar till olagligt beteende.

Nämnden finner att reklamen är tydligt dramatiserad och att konsumenter i allmänhet förstår att det är förenat med livsfara att köra bil om man är för trött. Nämnden finner det inte sannolikt att konsumenter i allmänhet upp­fattar att reklamen normaliserar ett bete­ende att köra för trött och uppmuntrar ett olagligt beteende. Trötthet kan enligt nämnden inte likställas med rattonykterhet och rattfylleri på det sätt som anmälaren gör gällande, efter­som det saknas lag­an­givna gränser för vad som är olagligt i fråga om trötthet. Nämnden instämmer därför i Reklam­om­buds­mannens slut­sats att den aktuella reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkes­mäs­sigt ansvar. Nämnden finner att reklamen inte heller uppmuntrar till ett beteende som är olagligt.

 

Kajsa Bergkvist

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enquist, Hanna Hjalmarson, Christina Noble Knight, Christina Nylander, Mikael Pauli, Linda Sjö, Axel Tandberg samt Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Kajsa Bergkvist