SJ fälls för vilseledande miljöpåstående

SJ fälls för vilseledande miljöpåstående

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har fällt SJ:s reklam för påståendet "En flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka". SJ hade inte styrkt att beräkningen gav en rättvisande bild av utsläppsmängden.

SJ kommunicerade i början av året att "En flygresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut lika mycket koldioxid som 40 000 tågresor på samma sträcka". Påståendet användes i reklamfilm samt på annonsörens webbplats och Facebooksida. Reklamen anmäldes av två anmälare till Reklamombudsmannen, näringslivets självreglering för etisk reklam. Enligt anmälarna var det vilseledande att påstå att en flygresa mellan Stockholm och Göteborg är 40 000 gånger smutsigare än en tågresa på samma sträcka.

Annonsören yttrade att man i de beräkningarna som reklamen baserats på hade utgått från SAS Emission Calculator. Enligt annon­s­ören angavs i SAS utsläppskalkylator att koldioxidutsläppen för en flygresa mel­­lan Stockholm och Göteborg motsvar­ande utsläppen för 40 000 tågresor på samma sträcka. Efter att reklamen publicerats ändrades dock siffrorna i SAS utsläppskalkylator vilket innebar att en flygresa motsvarade väsentligt färre tågresor sett till koldioxidutsläpp.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fann att påståendet bygger på beräkningar i många led, vilket riskerar att göra jämförelsen osäker. Annonsören vid­håll­er i och för sig sin beräkningsmetod, men har upp­gett att SAS justerat siffrorna i sin utsläppskalkyl efter att kampanjen lanserats. Annon­sör­ens beräkning för tågets koldioxidutsläpp efter justeringen motsvarade väsentligt färre tågresor (cirka 25 000) än de 40 000 som angetts i kam­pan­jen. Nämnden kom i sitt beslut fram till att reklamen redan mot den bakgrunden innehöll ett påstående som i sig inte längre var veder­häftigt.

Sammantaget fann nämnden att annonsören inte hade styrkt att den beräkningsmodell annonsören använt för beräk­ning­en av tågets kol­di­oxid­utsläpp är en modell som vid en miljöjämförelse ger en rättvisande totalbild som är giltig utan reservation under alla rimligen förut­säg­bara för­hållanden. Reklamen innehåller därför ett vilseledande miljöpåstående och den strider därmed mot artikel 5 och D1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Läs beslutet här: https://reklamombudsmannen.org/uttalande/sj5 

Kontakt: reklamombudsman Elisabeth Trotzig: 08-662 05 50, [email protected]