logo RO

Decision

Case: 2110-221

Date: 2021-11-30

Advertising Banner för isrivare från Snell

Advertiser Pierce AB

Complainant Privatperson


Uttalande

Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats på irescuesite.greatergood.com. Högst upp syns annons­örens logotyp. Nedanför finns sex produktbilder med priser. Den översta vänstra bilden visar en isrivare från Snell och priset 249 kronor. Bilden är länkad till en sida på annonsörens webbshop. Sidan visar bland annat en bild på isrivaren och pris­uppgiften 399 kronor.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren gör annonsören reklam för isrivare till Brp-snöskotrar till priset 249 kronor. När anmälaren klickar på annonsen för att köpa kommer priset 399 kronor upp. Bilden är länkad till annonsörens webbplats där priset 399 kronor står.

 

Annonsörens yttrande
Pierce AB (annonsören) yttrar följande. Priset vid den aktuella tidpunkten var 249 kronor i reklambannern respektive 399 kronor på hemsidan. Det har dock inte varit fråga om medvetet vilseledande av konsumenten eller dylikt. Anledningen till prisskillnaden är att den lev­eran­tör som annonsören använder sig av för att uppdatera reklambannern vid den aktuella tidpunkten enligt uppgift har haft tekniska problem, och därigenom inte uppdaterat priserna vid rätt tidpunkt/enligt annonsörens instruktioner. Vid den aktuella tidpunkten skulle priset i reklambannern rätteligen ha varit 399 kronor. Instruk­tionen till leverantören var att uppdatera priset på bannern från 399 kronor till 249 kronor men priset i reklam­bannern uppdaterades vid en tidigare tidpunkt; vid den tidpunkt då den så kallade data feeden skickades till leverantören. Annonsören har haft flertalet kontakter med leverantören som har informerat om att de tekniska problemen nu ska vara åtgärdade. Det har även vidtagits åtgärder från annonsörens sida för att undvika liknan­de situationer i framtiden.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­der­­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­an­de organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt artikel 23 i ICC:s regler har marknadsföraren det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. Annonsören är därför ansvarig för reklamen.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Mål­gruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning i huvudsak av konsumenter som använder snöskoter.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom produkten såldes för 399 kronor och inte för 249 kronor som det angavs i reklamen.  

Enligt annonsören skulle priset i bannern rätteligen ha varit 399 kronor men den lev­eran­tör annonsören använd­er för att uppdatera reklambannern hade tekniska problem och kunde därför inte uppdaterade priserna vid rätt tid­punkt/en­ligt annonsörens instruktion.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar prisuppgiften 249 kronor vid bild­en på produkten i bannern som att produkten kostar 249 kronor trots att så inte var fallet. Att den underlever­antör som annonsören använder sig av för att uppdatera annonsörens reklam hade tekniska problem och inte kunde uppdatera priserna vid rätt tidpunkt påverkar inte bedömningen. Reklamen är därför vilse­led­ande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman