Beslut

Ärende 1907-148
2019-10-22Anmäld reklam Reklam för båtförmedling via YachtBroker

Annonsör YachtBroker Båtförmedling i Göteborg AB

Anmälare Båtagent Sverige AB

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en helsidesannons som publicerats i tidskriften Search Magazine. Bilden i annonsen visar en segelbåt ute på öppet hav fotograferad från relingen på båten. Texten ”Ska du sälja din båt?” står i stor, versal text överst i annonsen. Under står den mindre texten ”Kontakta Nordeuropas största båtförmedlare”. Längst ner på bilden syns annonsörens logotyp och varumärke. Under bilden finns de tre punkterna; ”Kraftfull marknadsföring i och utanför Sveriges gränser”, ”Tillgång till båten under hela säljprocessen” och ”Hjälper köpare med finansiering, försäkring mm”. Till höger syns kontaktuppgifter till annonsörens representant från ost- respektive västtkusten. Under följer texten ”YachtBroker är en kedja av 22 professionella båtförmedlare med lokala kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Vi brinner för att hjälpa dig att hitta just din drömbåt, eller att sälja din båt snabbt och säkert.”. Längst ned på sidan finns annonsörens webbadress och små ikoner föreställandes två segelbåtar och fem motorbåtar i olika storlekar.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande för kunder att påstå att annonsören är störst. Anmälaren ifrågasätter hur annonsören kan styrka påståendet.

Annonsörens yttrande
YachtBroker Båtförmedling i Göteborg AB (annonsören) är, till skillnad från de flesta av konkurrenterna inom branschen för båtmäkleri, en franchiseorganisation uppbyggd på i dagsläget 25 mäklare i länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Franchiseorganisationen bygger på att varje mäklare är sin egen näringsidkare men agerar under annonsörens gemensamma varumärke med ett tydligt ramverk för vilka rättigheter och skyldigheter man kan agera inom. All marknadsföring som görs med avsändaren YachtBroker inbegriper organisationen som helhet och där varje enskild näringsidkare bygger upp till en helhet. Annonsören har en egen gemensam säljplattform där samtliga annonsörens mäklare lägger ut sina respektive objekt.

Enligt annonsören är denne, jämfört med andra störst, om annonsören slår ihop samtliga mäklare som agerar under dess varumärke, vad gäller:

  • Antal mäklare: 25 stycken
  • Ungefärligt antal båtar till salu i snitt vid varje tidpunkt på året: cirka 400
  • Totala värdet på samtliga sålda båtar per år: cirka 170 miljoner kronor
  • Antal sålda båtar per år: cirka 400
  • Representation i flest antal länder: cirka 7

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består av läsare av tidskriften Search Magazine.

Enligt anmälaren är det vilseledande att annonsören påstår att denne är störst. Annonsören menar att man är störst sett till antalet mäklare, ungefärligt antal båtar till salu i snitt vid varje tidpunkt på året, totala värdet på samtliga sålda båtar per år, antal sålda båtar per år och representation i flest antal länder.  

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”…Nordeuropas största båtförmedlare” som att annonsören är störst i Nordeuropa i flertalet för branschen viktiga avseenden. Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören redogör för omfattningen av verksamheten för de mäklare som verkar under annonsörens varumärke, men finner att annonsören inte visat att man är störst i jämförelse med konkurrenterna i flertalet för branschen viktiga avseenden. Annonsören har därmed inte styrkt påståendet ”Nordeuropas största båtförmedlare”. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman