Beslut

Ärende 1811-196
2018-12-19Anmäld reklam Reklam för skalbyxa från XXL Sports

Annonsör XXL Sport & Vildmark AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick samt bild och text på xxl.se. annons för skalbyxorE-postutskicket visar tre överdrags­byxor i olika färger. Byxan längst till vänster är grön, den i mitten grå och den till höger är rosa. Under byxorna till vänster står med versal text ”Halva priset”. Under står med orange färg ”299:-”. Nedanför står med liten över­s­truken text ”Ord. pris: 599:-”. Till höger visas märkets logotyp och under står med versaler ”Shelter pant”. Nedanför står ”Slitstark skalbyxa barn”.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då byxorna via e-postutskicket var nedsatta till halva priset från 599 kronor till 299 kronor men på webbplatsen stod det att byxorna var nedsatta från 399 kronor till 299 kronor.

 

Annonsörens yttrande
Enligt XXL Sport & Vildmark AB (annonsören) har ett tekniskt systemfel tyvärr gjort att ordinarie priser på webb­platsen ändrats och uppgetts felaktigt, vilket har lett till att två olika ordinarie priser har kommunicerats under samma kampanjperiod.  Annonsören menar att de självklart ser allvarligt på detta och har nu, tills de löst de tekniska systemfelen, tagit bort sina ordinarie priser på webbplatsen med omedelbar verkan, för att inte ge vilseledande information till sina kunder.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fra­m­­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är det vilseledande att skriva att byxorna är nedsatta från 599 kronor om så inte är fallet. Annonsören har medgett att ett felaktigt pris har kommunicerats på deras webbplats.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen i e-postutskicket ger intryck av att byxorna är nedsatta till halva priset, 299 kronor från det ordinarie priset 599 kronor. Annonsören har medgivit att ordinariepriset 399 kronor som angivits på webb­platsen har varit felaktigt. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

Reklamombudsman