Beslut

Ärende 2101-05
2021-02-05Anmäld reklam Reklam för leggings från Woolleggings

Annonsör Woolleggings.se

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på wolleggings.se. Överst på sidan syns annonsörens logotyp. Under den till vänster visas tre bilder, varav en är större än de övriga. Den visar ett par ut- och invända leggings på ett par ben så att man kan se leggingens flossade insida. Till höger om bilderna står överst produktens namn Woolleggings och därunder priset ”349 kr” och det överstrukna priset ”599 kr” samt rutor med länkar för val av storlek och färg.  

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att marknadsföra leggings som är gjorda av polyester som Woolleggings.

 

Annonsörens yttrande
Woolleggings.se (annonsören) tycker att reklamen är missledande till viss del och kommer inom tid ta bort materialet.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och sammansättning.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet är enligt Reklamombudsmannens bedömning främst konsumenter som handlar eller kan tänka sig att handla den marknadsförda produkten.

Enligt anmälaren är det vilseledande att marknadsföra leggings som är gjorda av polyester som ”woolleggings”.

Enligt annonsören är reklamen missledande till viss del och annonsören kommer inom tid ta bort materialet.

Reklamombudsmannen konstaterar att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att den marknadsförda produkten Woolleggings är tillverkad av ull. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman