Beslut

Ärende 1707-149
2017-10-25Anmäld reklam Reklam för cykeldator från Garmin

Annonsör Wiggle Ltd.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av text och bild som har publicerats på webbplatsen wiggle.se. På förstasidan av webbplatsen finns en bild på diverse idrottsartiklar placerade runt texten ”Utförsäljning – handla för 279 kr – få fri frakt!”. Ordet ”utförsäljning” är rött och versalt. När man klickar sig in på utförsäljningen finns bilder på olika idrottsartiklar tillsammans namn samt prisuppgift i grått och hur många procent som man sparar i rött. En av art­iklarna i listan är en cykeldator från Garmin med namnet ”Garmin Edge 25 Cykeldator med GPS”. Under namn­et anges priset ”1.287,88 kr” och därunder ”Spara 28 %” i rött.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen för cykeldatorn från Garmin vilseledande eftersom priset inte har sänkts från det ordinarie priset. I själva verket är det samma pris som tidigare.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören anser att marknadskommunikationen följer artikel 5 i Internationella Handels­kam­marens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). I enlighet med artikeln, är marknads­kom­munikationen veder­häftig och inte vilseledande. Dessutom är annonsören extremt noggrann med att kon­trollera att mark­nads­kommunikationen inte innehåller framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilse­leda konsumenten. Särskilt beträffande en varas värde, det totala pris som faktiskt ska betalas eller ett prisav­drag. Marknadskommunikationen följer även bestämmelserna i marknadsförings­lagen.

Cykeldatorn lanserades av Garmin under 2015. Cykeldatorn har ingått i annonsören ordinarie sortiment sedan dess. Cykeldatorn säljs ut nu på grund av kommande, nya produktlanseringar.

Med anledning av att cykeldatorn är en utgående modell, har priset sänkts med 28 % lägre än det ordinarie pris som i detta fall motsvarar tillverkarens rekommenderade försäljningspris. Att annonsören har valt att tillämpa tillverkarens rekommenderade pris är inte i strid med konkurrensreglerna. Inte heller är det tillåtet för en tillverk­are att fastställa slutkundspriset. Därmed har konkurrensreglerna följts när annonsören har valt att sänka slut­priset som tillverkaren önskar bör sättas.

Anmälaren skriver att cykeldatorn inte ”har sänkts i pris jämfört med ordinarie pris.” Påståendet är felaktigt. Detta eftersom cykeldatorns pris är 28 % lägre än det ordinarie priset. Att påståendet är felaktigt kan styrkas genom att kontrollera cykeldatorns produktsida på annonsören webbplats. Som framkommer är cykeldatorns ordinarie pris 1791,99 kronor. Priset är nu 1287,88 kronor.

Försäljningen sker under en begränsad tid mellan den 20 juni 2017 till den 31 augusti 2017. Cykeldatorns pris har sänkts i samband med försäljning av en klart avgränsad del av annonsörens lager. Detta kan styrkas efter­som endast utgående och inte senast intagna Garminprodukter ingår i försäljningen. Cykeldatorn finns i ett antal som annonsören tror motsvarar efterfrågan. Huvudregeln som annonsören tillämpar är att en vara ska finnas tillgänglig så länge kampanjen varar. 

Cykeldatorns pris är väsentligt lägre än det ordinarie priset. Annonsören har ingen skyldighet att erbjuda lägre än -28% på det ordinarie priset under försäljningen och inte heller att införa successiva prissänkningar på cykeldatorn under försäljningen.

Annonsören har bifogat en orderbekräftelse från den 6 april 2017 som visar att en person köpt cykeldatorn för 1 449 kronor samt utdrag från Google Analytics som visar att cykeldatorn har marknadsförts för 126,77 pund, det vill säga cirka 1 356 kronor.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt 16 § marknadsföringslagen (2008:486) får en näringsidkare vid marknadsföring av produkter använda uttrycken "slutförsäljning", "utförsäljning" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om, i nu relevant del, priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen inleds med påståendet ”Utförsäljning”. Nämnden finner att priset ”1 287,88 kr” tillsammans med texten ”Spara 28 %” ger intryck av varan pris är nedsatt med 28 % jämfört med annonsörens tidigare pris för produkten. Annonsören har inte styrkt att varan är prissänkt med 28 % jämfört med annonsörens normala pris för motsvarande produkt. Reklamen är därför vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Anna Renman och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig