Beslut

Ärende 1812-221
2019-02-20Anmäld reklam Instagraminlägg för klocka från Garmin

Annonsör Widforss 1729 AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Instagramkontot ”widforss.se”. Inlägget består av två bilder och text. Den första bilden visar siffran 14 mot en grön bakgrund. Den andra bilden visar en svart klocka från Garmin mot en digital snöbakgrund. En rubrik lyder ”Garmin Fenix 5 Sapphire med svart band” i versaler. Till höger om kloc­k­­an står det ”Begränsat antal!” i mindre text. I bildens nedre högra hörn syns en grön rektangulär ruta. Högst upp i rutan står priset ”3795 kr” i fet vit text. Undertill står ”Rek.pris 6995 kr” i tunn vit text. Under den rektangu­lära gröna rutan finns en vit ruta med streckad svart kant. I rutan syns texten ”Rabattkod:” i versaler följt av ”Lucka14” i röd text i versaler.

Texten lyder ”Vi kan knappt bärga oss tills ni får se vad som gömmer sig under lucka nr 14! Ett Black Friday pris på en klocka från Garmin (versaler)! (snöflingaemoji) Ni hörde rätt, dock är det först till kvarn som gäller då antalen är begränsade (tomteemoji) Erbjudandet gäller som vanligt till dagens slut och går ej att kombinera med andra kampanjen eller rabattkoder.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det cirka 30 butiker som säljer klockan varav fyra har priset 6995 kronor eller över. Widforss säljer klockan för 4900 kronor utan rabattkod. Anmälaren anser att man genom att ange det rekommenderade pris ger intrycket att rabatten är högre än den är.

 

Annonsörens yttrande
Widforss 1729 AB (annonsören) menar att de under december månad haft en adventskalender där det bakom varje lucka gömt sig ett eller flera erbjudanden och att den anmälda reklamen rör en av dessa luckor. Annons­ören menar att deras produkters priser ständigt varierar men att just märket Garmin redan har ett sådant kon­kurrens­kraftigt pris, att det mycket sällan är på kampanj (även om priset marginellt ändras regelbundet). Und­an­taget var på Black Friday 2018 och i denna lucka/kampanj.

Priset på klockan var i kampanjen 3795 kronor och innan den kampanjen var priset enligt anmälaren cirka 4900 kronor. Annonsören håller med anmälaren om att priset på klockan varierar hos återförsäljare och att ett antal säljer den för 6999 kronor, vilket annonsören menar är det rekommenderade priset.

Vidare menar annonsören att de i luckan anger kampanjpriset och skriver att det rekommenderade priset är cirka 6999 kronor. Enligt annonsören nämner de inte ordinarie pris i annonsen men menar att det syns tydligt när man kollar på produkten på annonsörens webbplats, dit kunden måste gå för att kunna göra ett köp. Om kunden vill köpa klockan så möts de av ordinarie pris och inte rekommenderat pris, annonsören har valt att hålla det ordinarie priset lägre än det rekommenderade.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är en vuxen målgrupp som följer Widforss på Instagram.

Enligt praxis från Marknadsdomstolen (MD 1982:14, 1990:13 och 2001:14) kan cirkapriser användas som underlag för en prisjäm­förelse i reklam under förutsättning att de verkligen är ett av tidigare sälj­led rekomm­enderat pris som också tillämpas på marknaden i inte endast oväsentlig mån.

Opinionsnämnden finner att en genomsnitts­konsument sannolikt får uppfattningen att denne genom erbjudandet sparar skillnaden mellan det lägre priset och det rekommenderade högre priset. Annonsören har inte styrkt att det rekommen­derade priset är ett av tidigare säljled rekommenderat pris och att det tillämpats på marknaden i en inte endast oväsentlig mån. Nämnden finner därför att prispåståendet är vilseledande och det strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Christina Nylander, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander