Beslut

Ärende 1906-140
2019-09-26Anmäld reklam Reklam för personbilar från Volvo

Annonsör Volvo Car Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons från Volvo som har publicerats i nyhetsappen Omni. Den består av bilder och text. Högst upp syns en bild på en parkeringsplats med fem olika personbilar från Volvo parkerade. Rubrik­en lyder ”Alla Volvomodeller nu som laddhybrid”. Därunder följer texten ”Volvo Cars Sverige har erbjudit ladd­hybrider i ett antal år och med det nya modellåret som lanseras i dagarna finns alla sju Volvomodeller som laddhybrid.

– Vi har mycket hög efterfrågan på alla våra laddhybrider och därför är det glädjande att alla modeller nu finns tillgängliga. Nu senast Volvo XC40 där vi också introducerar ny teknik så att både bensinmotorn och elmotorn driver framhjulet. Vi ökar också produktionskapaciteten av laddhybriderna för att möta efterfrågan, säger Fredrik Isakson, försäljningsdirektör på Volvo Car”.

Därunder kommer en mellanrubrik som lyder ”Bonus från staten”. Därunder följer texten ”Volvos laddhybrider hamnar alla på Bonussidan av det nya skattesystemet. Istället för skatt får du ett bidrag på cirka 20-25.000 kronor. Bidraget gäller köp av ny bil och betalas när du ägt den i sex månader. Bilen är dessutom helt skattefri de tre första åren”. Därunder syns en närbild på en bilpanel.

Sedan kommer ytterligare en mellanrubrik som lyder ”SUV, sedan eller kombi” och under denna finns följande text ”I Volvos modellprogram finns tre SUV-modeller, två sedaner och två kombibilar. Allt från sjusitsiga XC)= till sportiga sedanen S60. Det spelar alltså ingen roll vilken sorts bil du behöver, du kan alltid välja en laddhybrid”.

Reklamen har producerats av Forsman & Bodenfors Inhouse AB.

Anmälan
Enligt anmälaren finns varken Volvo V60 Cross Country eller V90 Cross Country som laddhybrid. Volvo kan försöka hävda att modellen V90 finns som laddhybrid men eftersom man dessutom uttrycker sig att det inte spelar någon roll vilken sorts bil man väljer blir annonsen vilseledande och direkt felaktig.

Annonsörens yttrande
Enligt Volvo Car Sverige AB (annonsören) bestrider påståendet såsom framförts i anmälan att den aktuella annonsen skulle vara vilseledande och därmed stå i strid med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Annonsören marknadsför sju olika bilmodeller XC90, XC60, XC40, V90, V60, S90 och S60. Vidare erbjuder Volvo Cars olika utrustningsnivåer för ovan listade bilmodeller. Vad avser de för ärendet relevanta modellerna V60 och V90 finns det idag följande utrustningsnivåer (även kallat trim levels) att välja mellan vid köp av en sådan bil: Momentum, R-Design, Inscription, Cross Country och Polestar Engineered (endast V60).

”Volvo V90 Cross Country” och ”Volvo V60 Cross Country” är således annonsörens bilmodeller V90 respektive V60 med Cross Country som vald utrustningsnivå. Dessa utgör inte separata bilmodeller. I bilbranschen är det sedvanlig praxis att erbjuda kunder möjligheten att välja olika ut­rustningspaket och nivåer på en viss bilmodell. Valet av utrustningsnivå påverkar självfallet bilens slutliga innehåll och utform­ning, inklusive dess motorval. Differentieringen mellan å ena sidan bilmodeller å andra sidan utrustningsnivåer framgår tydligt i annonsörens marknadsföring, exempelvis på bolagets hemsida där kunder erbjuds att ”bygga” sin egen Volvo genom att först välja modell (till exempel V90) och därefter utrustningsnivå (till exempel Cross Country). Denna uppdelning torde vara väl känd för en Volvokonsument, eller annan presumtiv bilköpare.

Vad gäller den aktuella annonsen har annonsören skrivit i rubriken att alla modeller finns nu som ladd­hy­brid samt har vidareutvecklat i löptexten att alla sju modeller finns som laddhybrid. Dessa påståenden är korrekta. Vad gäller samtliga ovan listade sju modeller erbjuder annonsören sina kunder laddhybrid som ett motor­alternativ. En kund kan således välja exempelvis V90 eller V60 med laddhybrid.

Däremot är nämnda motoralternativ inte tillgängligt för samtliga utrustningsnivåer, däribland V60 och V90 med utrustningsnivå Cross Country. I annonsen har annonsören dock endast skrivit att alla model­ler finns som ladd-hybrid. Det har inte påståtts eller antytts att samtliga utrustningsnivåer för varje enskild modell har ladd­hybrid som motoralternativ eller att V60 och V90 med utrustningsnivå Cross Country skulle vara separata bilmodeller. Som nämnts ovan kan det en naturlig följd av utrustningsnivåerbjudanden att samtliga tillval, inklusive motorval, inte är valbara för samtliga konfigureringar, något som torde vara väl känt för en Volvokonsument, eller annan presumtiv bilköpare.

Annonsören har även specificerat i annonsen att det aktuella motoralternativet finns för alla annonsörens sju modeller. Att härvid göra tolkningen att varje enskild utrustningsnivå för varje bilmodell i sig skulle utgöra en separat bilmodell, leder till slutsatsen att sortimentet skulle omfatta ett mycket högre antal bilmodeller än sju. Vid sådan tolkning skulle enbart V60 och V90 – med sina respektive utrustningsnivåer – sammanlagt omfatta fler än sju ”modeller”. Det torde vara väl känt för en Volvokonsument, eller annan presumtiv bilköpare, att annonsörens sortiment består av fler modeller än enbart V60 och V90. Detta får därför anses vara orimligt att räkna in ”Volvo V90 Cross Country” och ”Volvo V60 Cross Country” som separata bilmodeller, och därigenom förstås utgöra två av annonsörens sju modeller.

Vidare vad gäller Volvokonsumenter, och andra presumtiva bilköpare, till vilka det refererats till ovan, kan det anföras att reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att på­verka sådan målgrupps genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. En genom­snittskonsument är i regel någon som kan antas vara berörd av marknadskommunikationen ifråga och som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. En bil är en så kallad sällanköpsvara på grund av dess höga pris och långa hållbarhet, vilket gör att genomsnittskonsumenten håller sig särskilt informerad inför ett bilköp. Konsumenter av bilar tillhör med andra ord en kvalificerad grupp som generellt sett har högre kompetens inom sitt område i fråga själva produkten än vad som gäller för konsumenter i allmänhet.

Sammanfattningsvis gör annonsören gällande:

  • Det är skillnad på bilmodeller och utrustningsnivåer, en distinktion som torde vara väl känd för en genomsnittskonsument.
  • V60 och V90 är bilmodeller – något som även tydligt framgår av annonsörens marknadsföring och hemsida.
  • Cross Country är en utrustningsnivå för vissa av annonsörens bilmodeller – något som även tydligt framgår av marknadsföring och hemsida.
  • Annonsören har endast skrivit att företagets alla (sju) bilmodeller finns som laddhybrid. Annonsören har varken påstått eller antytt att detta motoralternativ finns som tillval för samtliga utrustningsnivåer, eller att ”Volvo V90 Cross Country” och ”Volvo V60 Cross Country” ska ses som separata bilmodeller.
  • Att ”Volvo V90 Cross Country” och ”Volvo V60 Cross Country” skulle anses utgöra separata bilmodeller faller på sin egen orimlighet då Volvo Cars i annonsen specificerat att företaget har sammanlagt sju bilmodeller och det torde vara väl känt för en genomsnittskonsument att dessa inte kan anses utgöra två av sammanlagt sju tillgängliga modeller.

I ljuset av ovan, menar annonsören att marknadsföringen i nu anmälda annons – såsom publicerats på Omni – inte kan anses vara ägnad att vilseleda konsumenten eller på annat sätt stå i strid med Internationella Handels­kammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att på­verka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, användbarhet och prestanda.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt upp­märksamma och förståndiga. En bil är en så kallad sällanköpsvara vilket innebär att genomsnittskonsumenten i målgruppen kan antas hålla sig särskilt informerad inför ett bilköp. Konsumenter av bilar tillhör med andra ord en kvali­fi­cerad grupp som gene­rellt sett har högre kompetens inom sitt område i fråga om själva produkten än vad som gäller för konsumenter i allmänhet.

Enligt anmälaren finns varken Volvo V60 Cross Country eller V90 Cross Country som laddhybrid vilket är vilse­ledande. Enligt annons­ören finns företagets alla (sju) bilmodeller som laddhybrider men det gäller inte för alla utrustningsnivåer för vissa bilmodeller såsom Cross Country, som inte ska ses som en separat bilmodell.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Alla Volvomodeller nu som laddhybrid” som att samtliga bilmodeller kan väljas som laddhybrid. Mot bakgrund av att de marknadsförda produkterna är sällanköpsvaror, och konsumenterna därmed kan antas hålla sig särskilt informerade, finner nämnden att det är sannolikt att en genomsnittskonsument inte blir vilseledd att tro att motoralternativet ladd­hybrid kan väljas för samtliga bilmodeller i alla utrustningsnivåer. Påståendet är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander