Beslut

Ärende 2101-14
2021-02-23Anmäld reklam Reklam för aktivitetstjänster från Visit Lapland

Annonsör Book Lapland AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på en webbsida på visitlapland.com. Texten på sidan lyder ”Luleå är huvudstaden i regionen känd som Norrbottens län och Sveriges nordligaste stad som finns i det nordvästra hörnet av Bottenviken. Det är en avslappnad stad med mer än sin rättvisa andel av restauranger i världsklass för sin storlek och en perfekt startpunkt för många arktiska aktiviteter i Sverige. Se upp för de nya flyglinjerna London till Luleå som lanseras med SAS i december 2020!”. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att ange att Luleå är Sveriges nordligaste stad. Man anger även att det är en startpunkt för arktiska aktiviteter. Detta borde vara svårt då man geografiskt ligger söder om polcirkeln och per definition således inte är en del av Arktis. 

 

Annonsörens yttrande
Book Lapland AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning i huvudsak av vuxna konsumenter som besöker annonsörens webbplats. 

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå dels att Luleå är Sveriges nordligaste stad, dels att Luleå är en startpunkt för arktiska aktiviteter då staden ligger söder om polcirkeln och inte är en del av Arktis. 

Reklamen innehåller påståendena ”Luleå är huvudstaden i regionen känd som Norrbottens län och Sveriges nordligaste stad” och ”… och en perfekt startpunkt för många arktiska aktiviteter i Sverige”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att Luleå är Sveriges nordligaste stad och en bra startpunkt för många arktiska aktiviteter. Annonsören har inte styrkt påståendena. Reklamen är därför vilseledande i denna del och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler. 

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman