Beslut

Ärende 1507-112
2015-10-14Anmäld reklam Direktreklam för speltjänster från Vinnarum Casino

Annonsör Evoke Gaming Ltd

Anmälare Privatpersoner (sex)

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.  

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett direktadresserat kuvert som innehåller reklam för speltjänster från Vinna­rum. På kuverten som är vitt högst upp står det till vänster ”Värdecheck” och därunder finns en streckkod. Till höger därom står adressatens namn och adress. Längst till höger står det ”Port payé”. På tre ställen står det ”Vik och riv längs perforeringen”. Större delen av kuvertet täcks av en blå platta där det står ”Värdecheck” upprepade gånger som ett mönster, på både fram- och baksida.                                    

Inuti kuvertet finns en övre och en undre halva. På den övre halvan står i fet text ”Hej XXX, Här kommer en värde­check med riktiga pengar till dig på 200 kronor, använd den på vårt trevliga casino! OBS!”. Därefter följer texten ”Det krävs ingen insättning av dig för att aktivera denna värdecheck, detta är en gåva till dig från oss! Vinnarum är ett av Sveriges populäraste och trevligaste casino som du kan besöka, både via dator och via mobiltelefonen. Hos oss på Vinnarum hittar du de mest spännande spelen samt slotmaskinerna. Missa inte att Vinnarum även har en superjackpot som innehåller massor med miljoner i spelen Hall of Gods, och Mega Fortune. Superjackpotten ligger vanligtvis på 10-100 miljoner kronor!”. Texten ”10-100 miljoner kronor!” är understruket. Därunder står med fet text ”Missa inte att använda din värdecheck före 31 Augusti 2015”. Därunder står i större versal text ”Aktivera värdechecken på – www.200kronor.se – med din personliga kod”. Själva webb-adres­s­en är i fet stil. Längst ned på den övre halvan finns kontaktuppgifter samt logotyper till sex olika spel. Övre och nedre halvan skiljs åt av en streckad linje och en saxsymbol.

Den undre halvan består av en bild liknande en vattenstämpel samt gula stjärnor som formar en ring. Längst upp till vänster står det ”200 kr” och ”Två hundra kronor” därunder. I mitten till väster står det vad aktivering kan göras samt en personlig kod. Längst ned till vänster står adressatens namn och adress. I mitten högst upp står det i stor versal text ”Värdecheck” och därunder i ännu större text ”200 kr”. Under denna text står det ”Två hundra kronor” därunder återigen webbadressen ”www.200kronor.se”. Till höger högst upp står det i mindre versala bokstäver ”Checken är giltig till den 31 augusti 2015”. Därunder finns en QR-kod och en streckkod och längst ned Vinnarums logotyp.

Annonsörens har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Samtliga anmälare anser i huvudsak att reklamen är vilseledande eftersom den är utformad som en värdecheck om 200 kronor. Värdechecken ser enligt anmälarna ut som en utbetalningsavi, postväxel eller liknande som kan lösas in mot pengar.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i huvudsak att Vinnarum Casino är en internettjänst som tillhandahåller casinospel. Anmälningarna avser ett reklamutskick per post med ett värdebevis om 200 kronor med Vinnarum Casino som avsändare. I utskicket anges bland annat att mottagaren ska "Aktivera värdechecken på www.200kronor.se".

Kritiken som riktas mot utskicket är att anmälarna anser att utskicket är vilseledande vad gäller innebörden av värdechecken om 200 kronor. En anmälare uppfattar värdechecken som "en postväxel", en annan som en "utbetalningsavi" och en annan riktar kritik mot utskicket då inte alla begränsningar för att ta del av värdechecken framgår i själva utskicket utan bara på webbplatsen.

Avsikten med utskicket och dess utformning var att väcka mottagarens nyfikenhet och inte på något sätt att vilseleda om värdecheckens innebörd. Värdecheckar är en välkänd marknadsföringsmetod för att främja försäljningen av en viss produkt eller tjänst genom att ge en viss angiven rabatt vid köp av produkten eller tjänsten ifråga. Förekomsten av värdecheckar är särskilt vanlig i reklam för produkter och tjänster som riktar sig till konsumenter. På utskickets utsida fram gick tydligt att det rörde sig om just en värdecheck eftersom ordet "Värdecheck" var tryckt över hela framsidan och baksidan.

Annonsören anser inte att det aktuella utskicket i allmänhet uppfattades som just en "postväxel" eller "utbetalningsavi". MER har i ärende 2/93 uttalat att endast det förhållande att en framställning kan upplevas som dålig reklam i den meningen att den kan väcka antipatier hos mottagaren inte är tillräckligt för att grundläggande principer om god sed ska anses åsidosatta. Reklam ska, enligt ICC:s regler bedömas utifrån hur framställningen är ägnad att påverka en genomsnittskonsument av produkten i fråga. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt anses vara rimligt uppmärksamma och förståndiga.

Den relevanta målgruppen är i detta fall konsumenter som är intresserade av spel och som i viss omfattning ägnar sig åt spel eller överväger att ägna sig åt spel. Spelföretaget anser att en genomsnittskonsument i den relevanta målgruppen förstår att utskicket är en reklamåtgärd och just en värdecheck som kan utnyttjas för Vinnarrums spel och inte uppfattar utskicket som en "postväxel" eller "utbetalningsavi". 

När det gäller informationen i utskicket att "Det krävs ingen insättning för att aktivera denna värdecheck" så är det riktigt att ingen inbetalning krävdes för att värdet om 200 kronor skulle aktiveras på användarkontot. På utskicket angavs tydligt att värdechecken kunde aktiveras på webbplatsen. Begränsningen, om att en viss omsättning på kontot krävdes före att 200 kronor skulle betalas ut till spelkontot, framgick därefter tydligt på webbplatsen och innan mottagaren behövde bestämma sig för att registrera ett användarkonto och aktivera värdechec­k­en. Mot bakgrund av detta anser annonsören att utskicket är förenligt med artikel 5 i ICC:s regler.

Annonsören önskar framhålla att avsikten aldrig har varit att vilseleda konsumenter. Annonsören mark­­­­nadsför alltid sina spel och tjänster med tydlig information om det aktuella erbjudandet och anger samtliga begränsningar som gäller för kampanjen eller spelet ifråga. I det aktuella fallet har emellertid inte samtliga förutsättningar för att ta del av erbjudandet tydligt framgått i själva utskicket, utan har funnits samlade på webbplatsen. Annonsör­en ser allvarligt på det inträffade och har i samband med att anmälningarna inkommit till RO omedelbart vidtagit åtgärder för att stoppa kampanjen. Annonsören har sett över sina rutiner och instruerat den aktuella samarbetspartnern så att något liknande inte ska inträffa i framtiden.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, användbarhet och värde.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden konstaterar att framsidan utsidan på försändelsen framhåller ordet ”värdecheck”. Vidare framhålls i reklambrevet att värdechecken är en gåva med riktiga pengar som kan användas i annonsörens kasino. Nämnden finner att utformningen av reklamen med benämningen ”värdecheck” ger en genomsnittskonsument intryck av att utskicket innehåller något som har ett faktiskt värde för konsumenten eller åtminstone rör ett konkret, substantiellt erbjudande som kan tas i anspråk utan ekonomiska förpliktelser, trots att så inte är fallet. Utformningen av reklamen med benämningen ”värdecheck” är därför vilseledande. Att villkoren för att utnyttja erbjudandet framgår innan ”värdechecken” aktiveras på annonsör­ens webbplats ändrar inte bedömningen. Reklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Stefan Melesko, Mikael Pauli, Göran Riegnell, Axel Tandberg och Irene Wanland.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander