Beslut

Ärende 2005-113
2020-05-26Anmäld reklam Banners för tjänster från Viktkliniken

Annonsör Steamcompany AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är fyra rullande banners som har publicerats hd.se. I reklamen förekommer tre påstå­enden. En banner innehåller påståendet ”Nordens störst viktklinik” i svart text mot vit bakgrund med en blå ram. En annan banner innehåller påståendet ”9 av 10 har nått sin Målvikt”. En tredje innehåller frågan ”Väger du för mycket?”. En fjärde annons visas annon­sörens logotyp och ”Viktklinik.se”, samtliga i svart text mot vit bakgrund med en blå ram.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendena "Nordens största viktklinik" och "9 av 10 har nått sin Målvikt” vilseledande.

Annonsörens yttrande
Steamcompany AB (annonsören) har inte hittat någon privat viktklinik som har 36 rum med 50 boendeplatser och en totalyta på 2400 kvadratmeter, dessutom med egna grönområden på cirka 20000 kvadratmeter, egen idrottshall, matsal, utbildningskök med mera. Därmed kan annonsörens antagande om att annonsören är Nordens största viktklinik inte vara missvisande. Det blir ju svårt att hitta något som inte finns. Det är ju som att bevisa att innehavaren av världsrekordet för den största smörgåstårtan i världen inte är ett världsrekord och sen upp till innehavaren av rekordet att bevisa att det inte gjorts någon större. Det är ju en omöjlig uppgift. Givetvis måste någon visa på att det finns en viktklinik som är större än den som annonsören bedriver för att kunna på­stå att annonsörens budskap är vilseledande.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, ex­em­p­el­vis beskaffenhet och prestanda.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­under­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­för­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreg­ler­ande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som köper eller kan tänka sig att köpa tjänster från annonsören.

Enligt anmälaren är påståendena "Nordens största viktklinik" och "9 av 10 har nått sin Målvikt” vilseledande. Enligt annonsören har man inte hittat någon privat viktklinik som har en verksamhet som är större än annon­sörens sett till antal rum, boendeplatser, total kvadratmeteryta, egna grönområden, idrottshall, matsal, utbildnings­kök med mera. Anmälaren måste enligt annonsören visa att det finns en viktklinik som är större än annon­sörens för att kunna påstå att annonsörens budskap är vilseledande.

Reklamombudsmannen vill inledningsvis påpeka att det inom marknadsrätten råder så kallad omvänd bevis­börda, vilket innebär att det är annonsören som måste presentera bevisning för att styrka sina påståenden.

Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören har använt påståendena "Nordens största viktklinik" samt "9 av 10 har nått sin Målvikt”. Reklamombudsmannen bedömer först påståendet "Nordens största viktklinik" och finner att påståendet inte har preciserats på ett begripligt sätt i rekla­men, varför påståendet får antas kun­na uppfattas i vid bemärkelse av en genomsnitts­kon­sument i målgrup­pen. Annons­ören måste därför kunna bevisa alla nära till hands liggande tolkningar av påstå­endet. Annonsören har dock inte gjort det, utan har endast på­stått att annonsörens verksam­het är Nordens största viktklinik. Reklamen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen bedömer därefter påståendet "9 av 10 har nått sin Målvikt”. Reklamombudsmannen finner att påstå­endet av en genomsnitts­konsument sannolikt uppfattas som att 90 procent av annonsörens kun­der uppnår sin målvikt genom att anlita annonsörens tjänster. Annonsören har inte visat att så är fallet. Rekla­men är därför vilseledande även i denna del och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman