Beslut

Ärende 2002-34
2020-05-05Anmäld reklam Reklam för tv-abonnemang från Viasat

Annonsör Viasat AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en radioreklam som har sänts på Star FM. Reklamen inleds med bakgrundsmusik och en röst säger ”När du väljer Viasat ingår alltid Viaplay. Ta del av ett vasst utbud av sport, film och serier. Var och när du vill. På alla dina skärmar. Beställ idag på viasat.se.”  

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. De säger i reklamen att video on demand-tjänsten Viaplay ingår när man tecknar abonnemang hos Viasat. Detta stämmer inte då det bara är vissa delar av Viaplay som ingår. Vad de missar att säga är att det bara är motsvarande delar av ditt tv-abonnemang som ingår i Viaplay, det vill säga tecknar du inte filmkanaler i Viasat får du inte de delarna på Viaplay. Det går heller inte att uppgradera Viaplay så hela utbudet finns utan att behöva teckna Viaplay separat.

Annonsörens yttrande
Viasat AB (annonsören) skriver att video on demand-tjänsten Viaplay ingår alltid för alla kunder som tecknar avtal om ett tv-paket med annonsören. Viaplay har dock olika paket och utbudet i Viaplay baseras i dessa fall på det av kunden valda tv-paketet, vilket framgår tydligt i alla Viasats köpflöden. Det vill säga, om en kund till ex­em­­pel besöker viasat.se framgår det tydligt vilka delar av Viaplay-utbudet som ingår i valt tv-paket när kunden påbörjar köpflödet.

Eftersom radio som medieformat innebär begränsningar i tid och möjligheten att kommunicera genom bild sak­nas är det svårt att inom den korta tidsram som erbjuds inkludera alla villkor för produkter, eller mer djup­gående berätta om hur olika erbjudanden är uppbyggda. Därav hänvisar reklamen till webbplatsen där det tydligt fram­går vilka delar som ingår vid tecknande av tv-paket.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet och sammansättning.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärk­samma och förståndiga. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som köper eller kan tänka sig att teckna abonnemang hos annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det sägs i reklamen att Viaplay ingår när man tecknar abonnemang hos Viasat men det är bara vissa delar av Viaplay som ingår. Enligt annonsören baseras Viaplayutbudet på kund­­ens valda tv-paketet, vilket framgår tydligt i alla Viasats köpflöden. Radio som reklammedium innebär be­gränsningar. Det är svårt att inom den korta tidsramen inkludera alla villkor för produkter.

Reklamombudsmannen konstaterar inledningsvis att varje reklamenhet som huvudregel ska prövas för sig. Vad som visas eller förekommer i andra reklamenheter på­ver­kar därför inte bedömningen av den anmälda reklamen.

Reklamombudsmannen konstaterar att det i reklamen påstås ”När du väljer Viasat ingår alltid Viaplay. Ta del av ett vasst utbud av sport, film och serier”. Reklamombudsmannen finner att reklamen ger en genomsnitts­kon­sum­­­ent intryck av att Viaplay ingår, utan begränsningar, vid tecknandet av ett abonnemang hos Viasat. Enligt annonsören framgår det tydligt i köpflödet att inte hela Viaplayutbudet ingår utan endast den del som motsvarar det tecknade tv-abonnemanget. Reklamombudsmannen finner inte att informa­tionen i köpflödet neutraliserar det vilseledande intryck som reklamen ger. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman