Beslut

Ärende 1304-68
2013-08-22Anmäld reklam Banner för onlinecasinot Vera & John

Annonsör Vera&John Casino

Anmälare Spelbranschens Etiska Råd (SPER)

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att bannern inte har utformats med vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

  

 

Reklamen

Den anmälda reklamen består av en banner på den mobilanpassade versionen av aftonbladet.se. I bannern finns en bild på en kvinna som bär på shoppingkassar. Hon ser glad ut. Under bilden finns en stor text i vitt som lyder ”Från pank till 122 000 kr” och därefter en röd text med något mindre teckenstorlek ”på några timmar”. Därefter kommer texten ”Marias intuition gav resultat. Hon förlorade hundralappar på mobilcasinot men fort­satte”.

Bannern har producerats av annonsören internt.

 

Anmälaren

Anmälaren skriver i huvudsak följande. Det är genomsnittskonsumenten i det breda konsumentkollektivet som bedömningen ska ske utifrån. Spel kan för många uppfattas som ett sätt att lösa personliga ekonomiska problem. Därför är det av yttersta vikt att spelreklam är utformad med känsla för socialt ansvar och ger en rättvisande bild av exempelvis vinstchanser. Återhållsamhet och måttfullhet i marknadsföringen ska härvid råda. Att i reklam förmedla budskapet, som annonsören gör, att spel löser ekonomiska problem och att vinna kan gå mycket snabbt – bara på några få timmar – från att vara pank till att vinna stora pengar, är mycket på­träng­ande och oåterhållsamt.

Detta gäller även budskapet att Maria vann därför att hon spelade vidare. Bud­skapet brister i socialt ansvar och är dessutom vilseledande om vinstchanserna. Budskapen överdriver de faktiska möjlig­heterna att vinna och ger intryck av att spel är en lösning på finansiella bekymmer. Annonsen är därför inte förenlig med bestämmelsen om socialt ansvar enligt artikel 1 och 3 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads-komm­­unikation (ICC:s regler) med beaktande av punkterna IV och VIII i Riktlinjer för marknadsföring som tagits fram av Spelbranschens Etiska Råd (SPER). Vilseledandet om vinstchanserna strider också mot artikel 5 i ICC:s regler. Snabbhetsargumentet ”på några timmar” i röd text är försvårande.

 

Annonsörens yttrande

Annonsören skriver i huvudsak följande. Spel i allmänhet och casino i synnerhet handlar i mångt och mycket om tur. Förvisso kan spelaren i förväg eller under rundans gång planera någon form av strategi som kan baseras på insats/antal linjer/när det är dags att sluta/öka/minska osv. I grund och botten avgörs spelandet av framgång eller motgång, känsla och intuition. Vissa gillar spänningen, andra söker sig till sajten för en stunds under­hållning. Annonsören ligger på en återbetalningsgrad på dryga 97 %. Det innebär att man betalar ut miljontals kronor i vinster till sina spelare varje dag.

Detta föranleder vidare att annonsören har massor av fantastiska vinnarhistorier att berätta. Annonsören publi­­cer­ar emellanåt vinnare i reklamen. Vinnarna intervjuas och samtalen återges i bild och skrift på bland annat Aftonbladets mobilsida. Det är ett tacksamt uppdrag att kontakta en nybliven storvinnare. Känslorna svallar och intervjuerna blir oftast väldigt lättsamma. Att Maria spelade på sajten och följde sin intuition är som sagt inte ovanligt, snarare tvärtom. Vad viktigare är så vinklas inte en berättelse utan återges enligt vinnar­samtalet.

Annons­ören genomför flera intervjuer varje vecka men bara en bråkdel publiceras. Vad som avgör om en inter­vju kommuniceras eller inte beror bland annat på storlek på vinsten, passion och glädje under samtalet, intres­santa detaljer så som en solskenshistoria i stil med ”från pank till rik”.

Avslutningsvis vill annonsören nämna att man inte har kommunicerat historien om Maria sedan i början av april. Annonsören varierar visserligen materialet på Aftonbladets mobilsida men denna anmälan föranleder ytterligare kontroll av framtida material med syfte att hålla en ren och tydlig hållning beträffande vad enligt lag och sunt förnuft anses vara etiskt korrekt.   

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 5 i ICC:s regler ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Sär-skilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, så som produktens beskaffenhet.

Enligt Reklamombudsmannens instruktion ska Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens Regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Vid behov kan även andra uttryck för god marknadsföringsetik beaktas, som allmänt accepterade normer inom särskilda områden eller normer som har fastställts av olika närings­livsorganisationer. Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner därför att Spelbranschens Etiska Råds (SPER) Riktlinjer för Marknadsföring kan beaktas i detta fall.

Av SPER:s Riktlinjer för Marknadsföring framgår att reklam inte får uppmana konsumenterna till överdrivet spelande genom att påstå att man vinner mer ju mer man spelar eller att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer.

Spel och lotterier innebär alltid risker för spelmissbruk och därpå följande sociala skadeverkningar. Det är därför viktigt att reklam för spel utformas på ett sätt så att dessa risker minimeras. Opinionsnämnden finner att påståendena ”Från pank till 122 000 kr på några timmar” samt ”Marias intuition gav resultat. Hon förlorade hundralappar på mobilcasinot men fortsatte” uppmanar till överdrivet spelande genom att ge intryck av att man kan vinna mer ju mer man spelar.

Genom formuleringarna ges också intryck av att spel kan vara en lösning när man är pank, något som också måste anses uppmana till överdrivet spelande. Reklamen är enligt opinionsnämnden därför utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar och strider därmed mot artikel 1 i ICC:s regler

Vid denna bedömning prövar inte nämnden om reklamen är förenlig med artikel 5.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mikael Pauli, Lena Regeheim, Irene Wanland och Malou Örner

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander