Beslut

Ärende 1801-03
2018-04-24Anmäld reklam Affischer i skyltfönster med reklam för armbandsur av märket Casio från Ur & Penn

Annonsör Ur & Penn AB

Anmälare Klass EK15J på Mora Gymnasium

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att affischerna är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två affischer som har visats i ett skyltfönster till Ur & Penns butik i Mora. Den ena affischen är trekantig och sitter i fönstrets vänstra, övre hörn. På affischen står ”Idag!” i svart, versal text följt av ”Världens lägsta pris!” i röd, versal text. Den andra affischen är mindre och sitter mer i mitten av fönst­ret mellan två andra affischer. Högst upp på denna står ”Idag! i svart, versal text följt av ”Världens lägsta pris!” i röd, versal text. Därunder syns Casios logotyp samt därunder en bild på två armbandsur. Vidare syns priset 598 kronor i rött, samt priset 1 298 kronor i mindre storleksgrad samt över­struket och med en asterisk. Under bilden på armbandsuren står ”Garanterat lägsta pris! Ur & Penn betalar mellanskillnaden!” och nedanför detta finns Ur & Penns logotyp. I det nedre, vänstra hörnet står i mycket liten text ”Rek. ca pris av lever­antör”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande på två punkter. För det första står det ”I dag” vilket ger intryck av att erbjudandet endast gäller just en dag, men enligt anmälaren fanns skyltningen uppsatt i flera veckor. För det andra anser anmälaren att det är vilseledande att använda en så kallad lägsta-pris-garanti om inte annonsören kan bevisa att det är världens lägsta pris.   

 

Annonsörens yttrande
Ur & Penn AB (annonsören) beklagar att Mora gymnasium har reagerat på reklamen. Faktum kvar­står dock att under denna period erbjöd annonsören världens lägsta priser på de produkter som man valde att lyfta fram. Jämförelsen är baserad på exakt SKU-nummer och just dessa klockmodeller. Mora gymnasium påpekar även att annonsören lägger ansvaret hos sina kunder i och med att man har en prisgaranti. Denna möjlighet är något som annonsören alltid erbjuder och i detta fall valde man att lyfta fram denna möjlig­het för att göra kunderna extra trygga i sitt beslut.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Den anmälda reklamen innehåller påståendena ”Världens lägsta pris!” samt ”Garanterat lägsta pris! Ur & Penn betalar mellanskillnaden!”. Opinionsnämnden konsta­terar att annonsören vid användning av generella påstå­en­den ska kunna styrka att påståendena ger en rättvisande totalbild. Nämnden finner att de aktuella påstående­na ger intryck av att annonsören håller de lägsta priserna på marknaden ifråga om de marknadsförda produkt­erna. Annonsören måste kunna visa att så är fallet och dessutom att man är ensam om detta. 

Att invid påståenden av typen ”världens lägsta pris” eller ”garanterat lägsta pris” ange att annonsören erbjuder en lägsta-pris-garanti eller betalar mellanskillnaden för det fall konsumenten skulle hitta en motsvarande produkt till lägre pris hos en konkurrent, har i rättspraxis inte ansetts medföra att annonsören visat att bolaget genom­gå­ende har "världens lägsta pris" eller "garanterat lägsta pris" i förhållande till sina konkurrenter. I annonsen anges också att priset endast gäller ”idag”. Nämnden har inte anledning att ifrågasätta uppgiften att affischen visades en längre tid. Nämnden finner att en sådan felaktig uppgift är ägnad att göra konsumenten mindre kritisk och lockar till oöverlagda köpbeslut. Sammantaget finner nämnden att annon­sören inte har styrkt påståendena ”Världens lägsta pris!”, ”Garanterat lägsta pris!” och ”Idag!”.  Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren