Beslut

Ärende 1910-223
2020-01-17Anmäld reklam Reklam för casinospel från Unibet

Annonsör Spooniker Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV8 och unibet.se. I filmen figu­rerar Glenn Hysén. Han står i en korg på en lyftkran. Han säger: ”Hallå där! Vi på Unibet har ju alltid gett mycket till­baka till våra kunder. Nu ger vi ännu mer genom att höja återbetalningen på de här casino­spelen till 98 pro­cent!”, och gör en gest till skärmen bakom sig där annonsörens olika casinospel syns. Han för handen över en stapel där nivån höjs från 96,5 till 98 procent. Sloganen ”Högst återbetalning på utvalda spel” syns i versaler samtidigt som låten ”Up where we belong” med Joe Cocker och Jennifer Warnes hörs. En mobil­telefon mot grön bakgrund syns. Glenn Hysen glider förbi på mobilskärmen och säger ”Ha det gött!”. Annonsörens logotyp och sloganen ”Av spelare, för spelare” syns därefter i bild. Samtidigt visas en dekal uppe till höger. Bakgrunden på dekalen är vit och texten ”98% återbetalning – högst i Sverige!” står skrivet i gröna versaler. I botten av tv-skärmen står det ”Åld­ers­gräns 18 år | Regler & Villkor gäller | 98% återbetalning gäller enbart utvalda spel | stodlinjen.se | spelpaus.se | Spela ansvarsfullt”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då Unibet säger att man har högst återbetalning i Sverige. Enligt anmälaren har storspelare.com samma återbetalningsnivå.

Annonsörens yttrande 
Spooniker Ltd (annonsören) bestrider att reklamen skulle vara vilseledande. Det noteras att anmälaren hävdar att påståendet i reklamen att återbetalningen på 98 procent är högst i Sverige är falskt eftersom storspelare.com har samma höga återbetalning på utvalda spel. Annonsören bestrider att detta är falskt eller vilseledande och anser att påståendet är korrekt. Det ska noteras att: 

  1. Varumärkena Unibet och Storspelare drivs i Sverige av ett och samma bolag;
  2. reklamen klargör mycket tydligt att regler och villkor gäller och att återbetalningen på 98 procent endast gäller på utvalda spel;
  3. i reglerna och villkoren framgår det också mycket klart att ”Erbjudandet om boostad återbetalning gäller hos Unibet och följande sajter inom samma bolagsgrupp: Maria Casino..., Storspelare”.


Dessa regler och villkor är presenterade och klargjorda när en potentiell kund besöker både Unibets och Stor­spelares webbplatser. En konsument har därför alla möjligheter att tillgodogöra sig information om de regler och villkor som är förenade med den ifrågavarande reklamen.

Det är en väldigt vanlig förekommande praxis i spel­reklam, men även i andra reklamkategorier, att nämna att ett erbjudandande är försedd med regler och villkor som tittaren har möjlighet att granska. Rekla­men måste därför bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgruppens genom­snittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Det ska också noteras att påståendet i reklamen att återbetal­ningen hos Unibet (men även hos Storspelare samt annonsörens andra varumärken) är högst i Sverige på ut­valda spel stämmer och är sann. Detta kan styr­kas av annonsörens spelleverantör Play n Go.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis produktens värde.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­under­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­aren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreg­ler­ande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärk­samma och förståndiga. Målgruppen är sannolikt bred och omfattar främst vuxna konsumenter som spelar eller kan tänka sig att spela på nätcasino.

Enligt anmälaren är påståendet att annonsören har högst återbetalning i Sverige vilseledande eftersom andra kasinon erbjuder samma återbetalningsnivå, bland annat kasinot Storspelare. Enligt annonsören är påstå­endet att återbetalningen hos Unibet är högst i Sverige på utvalda spel riktigt.  Varu­mär­kena Unibet och Storspelare i Sverige drivs av ett och samma bolag och det framgår tydligt av regler och villkor som presenteras när en poten­tiell kund besöker varumärkes webbplatser att erbjudandet om ökad åter­betalning gäller hos bland andra Unibet, Maria Casino liksom Storspelare.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”98% åter­betal­ning – högst i Sverige!” som att Unibet erbjuder en återbetalningsgrad som är högst på den svenska marknaden och som inget annat nätkasino överträffar. Enligt annonsörens uppgifter använder sig både Unibet och flera av annon­sörens andra varu­märken av den marknadsförda återbetalnings­graden. Nämnden finner dock att annon­sören inte styrkt påståendet i reklamen att inget annat nätkasino på den svenska marknaden har en högre åter­betalningsgrad. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Mats Rönne, Frida Stjernholm, Axel Tandberg och Canan Yasar

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander

Reklamen

Get Flash to see this player.