Beslut

Ärende 1708-162
2017-09-20Anmäld reklam Reklam för jägarexamen på Ulfstorps Säteri

Annonsör Ulfstorps Säteri

Anmälare Knistad AB

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av bild och text som visats på webbplatsen ulfs­torp.se. På webbplatsens första­sida finns rubriken ”Västsveriges Jaktcentrum”. Klickar man på rubriken kom­mer man vidare till en sida som i vänstra spalten innehåller fliken ”Jägarexamen på tre dagar”. Klickar man på fliken kommer man till en sida som överst innehåller Ulfstorps Säteris logotyp samt texten ”Västsveri­ges Jaktcentrum”. Under detta finns en bild på skog, framför vilken två bilder på Måns Zelmerlöw och Bengan Jans­son visas. Bredvid bilderna står ”Måns Zelmerlöw och Bengan Jansson. Två av de tusentals jägare våra erfarna kursledare utbildat genom åren. Ta jägarexamen på 3 dagar du också!”. Längre ner på sidan finns mer informa­tion om utbildningen. Bland annat finns texten: ”Våra pedagoger har utbildat fler än tusen jägare genom åren (…)” samt ”Vid bokning av kursen erhåller du ett pedagogiskt framtaget kursmaterial som är framtaget av våra kursledare med lång erfarenhet av kurser i jägarexamen”.

Reklamen har producerats av Stafett reklambyrå AB.

 

Anmälan
Enligt Knistad AB är reklamen för jägarexamen på Ulfstorps Säteri vilseledande då Måns Zelmerlöw och Bengan Jansson inte tagit sin jägarexamen hos Ulfstorps Säteri. Anmälaren menar att det ger en felaktig bild när man i sin marknadsföring använder sig av referenspersoner som inte tagit sin jägarexamen på Ulfstorps Säteri.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören är reklamen inte vilseledande. Anmälaren påstår att Ulfstorps Säteri hävdat att Måns Zelmer­löw och Bengan Jansson har gått sin utbildning hos Ulfstorp. Detta påstående från anmälarens sida är direkt felaktigt. Annonsören menar att de aldrig har påstått detta, men att de däremot berättat att de två ovan nämnda personerna gjort sin utbildning under ledning av en av säteriets kursledare, Helene Almqvist. Måns Zelmerlöw utbildades av Helene Almqvist innan hon började tjänstgöra på Ulfstorp och Bengan Jansson utbildades av Helene Almqvist på Ulfstorps Säteri.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden finner att framställningen, med bilderna på Måns Zelmerlöw och Bengan Jansson tillsamm­ans med texten bredvid bilderna under bilden av Ulftorps Säteris logotyop, ger intryck av att både Måns Zelmer­löw och Bengan Jansson har tagit sin jägarexamen hos annonsören, det vill säga på Ulftorps Säteri. Enligt annonsören är det dock endast Bengan Jansson som tagit sin jägarexamen på Ulfstorps Säteri, inte Måns Zelmerlöw. Nämnd­en finner därför att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren