Beslut

Ärende 1904-111
2019-09-26Anmäld reklam Trisskrapet i Nyhetsmorgon på TV4

Företag AB Svenska Spel

Mediekanal TV4 AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd avvisar anmälan eftersom anmälan avser en fråga som är föremål för bedömning eller utredning hos tillsynsmyndighet.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två inslag i tv-programmet Nyhetsmorgon på TV4. Det första är 1 minut och 59 sekunder långt. Inslaget inleds med att programledaren Jenny Strömstedt välkomnar en gäst (en kvinna) som ska delta i det så kallade Trisskrapet i programmet.

Kvinnan sitter vid ett ovalt bord. På sin vänstra sida har hon ett gult ställ med stora gula Trisslotter. Logotyperna för Svenska Spel och Triss syns på lotten längst fram i stället. Programledaren hälsar på kvinnan och sätter sig sedan till höger om henne, vid samma bord. Det ser ut som att stället med lotter har bytt plats och står precis till vänster om programledaren.

Programledaren frågar kvinnan bland annat om hur det känns att redan ha vunnit 1,2 miljoner, vilket hon är nöjd med. Kvinnan får välja mellan att börja skrapa antalet år hon ska vinna ett visst belopp eller vinstsum­man per månad. Kvinnan väljer antalet år, tar sedan en lott och börjar skrapa.

Trisslotten zoomas in och logotyperna för Svenska Spel och Triss syns högst upp. Härunder syns sloganen ”Plöts­ligt händer det” och därunder finns ett fält med nio klöver. Nedanför fältet står det ”Chans till 100 000 kr i månad­en i 25 år” och ”Månadsklöver antal år”. I nedre delen av lotten finns TV4:s och Svenska Spels logotyper.

Samtidigt som kvinnan skrapar, pratar hon och programledaren bland annat om att kvinnan gärna vill resa, att hon har ett barnbarn som går på college i USA och spelar golf. Programledaren kommenterar att kvinnan skrap­at två rutor på respektive 10, 15, 20 och 25 år. Kvinnan skrapar sista rutan och programledar­en säger ”Tio blev det. Du kan fortfarande höja det här, så vi ses alldeles strax igen så ska du få se hur stor summan blir”.

Programledaren byter ämne och berättar om nästkommande inslag i programmet – en dödskjutning av en pojke med downs syndrom och mammans reaktion på åklagarens åtalsbeslut. Därefter ska en familjerättsjurist kom­ma till studion för att besvara frågor om adoption.

Det andra inslaget är 1 minut och 45 sekunder långt och visar när Trisskrapningen återupptas efter uppehållet. Programledaren undrar hur mycket pengar det ska bli. De står nu vid ett annat bord. Kvinnan tar återigen en lott ur stället framför sig och börjar skrapa. Kameran zoomar först in kvinnan och sedan Trisslotten. Lotten ser lika­dan ut som den tidigare, men istället för år anges olika belopp under det skrapbara fältet.

Programledaren och kvinnan fortsätter småprata.

– Tänk vad livet liksom bara vänder åt det ena eller andra hållet och nu står du här.
– Ja, det är verkligen kontraster.

Programledaren kommenterar de belopp gästen skrapar fram och säger sen;

– 1,2 miljoner, det är ganska bra, har du massa hus och grejer som du måste laga taket på, eller kan du göra roliga saker för pengarna?
– Taket tror jag håller ändå, så vi gör nog något roligt. Vi har inte alls pratat någonting om vad vi ska göra, tänkte att man får väl se vad det kan bli. Dela med sig lite kanske till son och barnbarn.
– Ja, du har några stycken.
– Två barnbarn har jag.
– Nu ska vi se här, två på 100.000 och två på 10.000 där och två på 15 och två på 30. Nu ska vi se här. 10.000. 
– Jättebra. ­
– 1,2 miljoner. Nu blev det bekräftat att det blev det det blev också. Nu kan ni gå hem och göra något trevligt och fira in våren. Tack snälla för att du kom hit också.
– Tack så mycket själv, det var jättetrevligt.

I bildens nederkant visas texten ”Dagens trissvinst 10 000:- /månad i 10 år” i versal text. Trisskrapningen avslutas med att programledaren önskar barnbarnet som spelar golf lycka till.

Reklamen har producerats internt hos mediekanalen.

Anmälan
Anmälaren skriver att 1 januari 2019 började den nya spellagen gälla. Spelbranschen är indelad i tre delar: en för kommersiellt onlinespel, en för allmännyttiga ändamål och en för landbaserade spel där staten har monopol. Vad gäller regler för marknadsföring och spelansvar är reglerna samma för de olika spelformerna.

Detta medför att äldre bedömningar som gjorts mot bakgrund av den gamla förbudslagstiftningen kan behöva omprövas. Inte minst gäller det förbudstidens tillåtna spel som per definition ansågs sakna kommersiella syften medan vare sig marknadsföring eller spelansvar var så strikt reglerat som i den nya spellagen.

I Nyhetsmorgon i TV4 förekommer regelbundet ett inslag där en person skrapar en Trisslott och vinner pengar, ett inslag som ingår i ett samarbete mellan annonsören och mediekanalen. Vinnarna uttrycker regel­mässigt stor glädje och gratuleras av programledarna, vilket skapar en positiv bild av vinstchanserna.

Inslagen är tydligt säljfrämjande och annonsören har aldrig nekat till att företaget betalar mediekanalen för att det ska sändas, även om avtalets innehåll inte är känt (se exempelvis Resumé 2019-04-09). Det förekommer i inslagen ingenting som upplyser tittarna om detta förhållande.

Anmälaren hävdar att inslaget med Trisslotter som sändes i Nyhetsmorgon den 13 april 2019 är reklam och att bristen på reklamidentifiering och sändarangivelse strider mot artiklarna 9 och 10 i Internationella Handels­kam­marens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Nyhetsmorgon är ett dagligt program som blandar nyheter, politiska kommentarer, reportage och studioinslag under ledning av en eller flera programvärdar. Ett stående inslag är besök av en person som via en inköpt Triss­lott valts att under sändning få skrapa en särskild Trisslott med en garanterad storvinst. Personen intervju­as om sina livsförhållanden och omständigheter som gör en pengavinst extra välkommet lyfts fram.

I inslaget den 13 april visas under en stor del av tiden en överdimensionerad Trisslott i bild. Efter­som den lott som ingår i inslaget har en garanterad hög vinst, utspelar sig glädjescener och gratulationer från program­led­aren då personen vinner. Inslaget skapar kännedom och positiva förväntningar och syftar uppenbart till att främja försäljningen av Trisslotter.

Även om annonsörens logotyp syns på den överdimensionerade Trisslotten, så förekommer inget meddelan­de om att annonsören står bakom Trissinslaget eller att det är deras intressen som främjas av inslag­et. Det finns heller ingen information som upplyser tittarna om riskerna med spel eller information om spelmissbruk på det sätt som den nya spellagen stipulerar. Tittaren får snarare intryck av att Trissinslaget ingår i det redaktion­ella materialet och motiveras av redaktionens bedömning av tittarintresset.

Eftersom Trissdragningen i Nyhetsmorgon saknar information som upplyser tittarna om inslagets kommersiella syfte så förblir detta syfte dolt.

Under Trissinslaget syns överdimensionerade Trisslotter där annonsörens logotyp är synlig. Trissdragning­ens förekomst i mediekanalen är ett resultat av ett samarbetsavtal mellan mediekanalen och annonsören. Enligt ICC:s regler är det därmed ägaren av Triss, annonsören, som är den som svarar för marknads­kommunika­tionen. Vare sig före, under eller efter förekommer något meddelande om detta förhållande eller någon kontakt­information till annonsören.

Annonsörens yttrande
AB Svenska Spel (annonsören) skriver i huvudsak att omregleringen av spelmarknaden inte innebär att de leg­a­la för­ut­sätt­ningarna för Trisskrapet i TV4 har ändrats. Regleringen avseende tv-sändningar är densamma. Även de regler som gäller för marknadsföring har varit tillämpliga på spel redan innan omregleringen. Den nya spel­lagen innehåller mycket riktigt bestämmelser om marknadsföring av spel.

Mediekanalens sändningar – och därmed Trisskrapet – omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Av rätts­praxis följer att ingripanden mot meddelanden i grundlagsskyddade medier endast kan göras med stöd av allmän lag om meddelandet är ”av utpräglat kommersiell natur”. För att ett meddelande ska vara av utpräglat kommersiell natur krävs att det görs i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte samt har rent kommer­siella förhållan­den till föremål. Vid oklarhet eller tveksamhet om visst meddelande omfattas av grundlagsskyddet eller ej ska grundlagen ges företräde.

Exempelvis i RÅ 2010 ref. 115 fann Regeringsrätten att publicering i Aftonblad­et av oddsuppgifter från spel­bolag omfattas av tryckfrihetsgrundlagen bland annat mot bakgrund av att syftet med publiceringen var att till­godose läsarnas nyhetsintresse, att det var det intryck den aktuella publiceringen gav och att oddsuppgifterna framstod som redaktionellt material. Det faktum att oddsuppgifterna kunde antas ha en kommersiell betydelse för spelbolagen berättigade inte till slutsatsen att publicer­ing­en var av utpräglat kommersiell natur.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i HFD 2011 ref. 46 funnit att bland annat oddsuppgifter från ett spel­bolag i mediekanalen omfattades av YGL och att hinder före­låg att ingripa med stöd av lotterilagen. Av betydel­se var bland annat att mediekanalen uppgett att förevisandet var betingat av informations- och under­hållnings­värdet och att det var mediekanalens eget redaktionella beslut att presentera oddsupp­gift­erna. Vidare uppgav HFD att inget rörande det sammanhang som uppgifterna presenterades i, eller det sätt på vilket pres­en­ta­tionen skett, tydde på annat än att dessa utgjort ett redaktionellt material. Även i detta avgörande fann HFD att det faktum att förevisandet haft en kommersiell betydelse för spelbolaget inte berättig­ade till slutsatsen att förevis­andet var att anse som kommersiell reklam.

På samma sätt baseras sändningen av Trisskrapet på mediekanalens redaktionella beslut. Trisskrapet är ut­format som en integrerad del i det redaktionella programmet. Det är mediekanalen som ansvarar för det redak­tionella innehållet och mediekanalen har full bestämmanderätt över programmets utformning och innehåll.

Tris­s­krapet är således inte ett meddelande av utpräglat kommersiell natur som har rent kommersiella förhål­landen som föremål och ingripande kan därför inte göras med stöd av marknadsföringslagen, spellagen eller ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.

Sändningens utformning och innehåll regleras istället av radio- och tv-lagen och mediekanalen ansvarar för att deras sändningar och dess innehåll följer denna lagstiftning. Som framgår nedan kommer en granskning av det aktuella programmet att göras utifrån radio- och tv-lagen.

Trisskrapet i Nyhetsmorgon har, förutom till Reklamombudsmannen, också anmälts till Gransknings­nämnden för radio- och tv (dnr 19/01609) respektive Konsumentverket/KO (ANM 2019/403235).

Annonsören menar att Trisskrapets förenlighet med lag ska prövas i första hand av Granskningsnämnden för radio och tv, vilken är den myndighet som har till uppgift att pröva om innehåll i radio- och tv-program följer för sändningarna tillämpliga regler.

För det fall Reklamombudsmannen ändå skulle finna att Trisskrapet är av utpräglat kommersiell natur som har rent kommersiella förhållanden som föremål och att prövning därför även bör ske enligt marknadsrättsliga regler bör prövningen ske uteslutande av Konsumentverket/KO. I anmälan till Konsumentverket/KO har i huvudsak samma argument framförts som i anmälan till Reklamombudsmannen, bland annat bristande reklammarkering och sändarangivelse.

Med anledning av att prövning av Trisskrapets förenlighet med tillämplig lag kommer att ske av myndigheter vars beslut kommer att ha bindande verkan för företaget hemställer företaget att Reklamombudsmannen ska avskriva ärendet.

Mediekanalens yttrande
TV4 AB (mediekanalen) hemställer att Reklamombudsmannen avvisar anmälan. Mediekanalen vill inledningsvis framhålla att sändningen av programmet Nyhetsmorgon, där bland annat Trisskrapet in­går, är ett redaktionellt program som omfattas av bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Program­met eller inslaget är allt­så inte reklam, vilket det genomgående och felaktigt benämns som i anmälan och i Reklam­ombudsmannens skrivelse av den 10 juni 2019.

YGL är exklusivt tillämplig i fråga om ingripanden mot eller inför offentliggörande av upp­gifter i medier som omfattas av lagen. Lagens exklusivitet innebär att det i princip saknas möjlighet för domstol och myndighet att tillämpa exempelvis marknadsföringslagen på sändningar som omfattas av YGL. De mycket speciella undantag som kan gälla från grundlagens exklusivitet är inte tillämpliga här. Exempelvis uppfylls inte de dubbla rekvisiten – det vill säga att framställningen har lämnats i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte och har rent kommersiella förhållanden till föremål, se till exempel NJA 1975 s. 589 och MD 2002:34.

Vidare kan noteras att Högsta domstolen i ett mål avseende tryckt skrift, har uttalat att om oklarhet eller tveksamhet föreligger, ska företräde ges åt grundlagen, i det fallet tryckfrihetsförordningen (TF), se NJA 1999 s. 749. Då YGL bygger på samma principer som TF, ska samma gränsdragning mellan yttrandefrihet enligt YGL och reklam gälla, som när fråga är om tryckfrihet enligt TF och reklam. I rättsfallet HFD 2011 ref. 46 avslog Högsta förvaltningsdomstolen det begärda förbudet och domstolen uttalade att begreppet kommersiell reklam inte får ges en så vid tolkning att möjligheten att förbjuda sådan reklam riskerar att motverka ändamålet med yttrandefriheten enligt YGL.

Även ICC:s regler avser i det här hänseendet samma marknadsföringsbegrepp som marknadsföringslagen. Mot bakgrund av ovan, föreligger hinder mot att tillämpa reglerna på inslaget i Nyhetsmorgon.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt Instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) får nämnden enligt 5 § 3 punkten avvisa en anmälan som avser en fråga som är föremål för bedömning eller utredning hos eller har prövats av någon annan självreglering, domstol eller myndighet.

Nämnden konstaterar att det stående inslaget Trisskrapet i TV4 har anmälts till Konsumentverket/KO (ANM 2019/403235) och att Konsumentverket har öppnat ett tillsynsärende för den aktuella frågeställningen. Nämnden finner mot denna bakgrund att det inte finns skäl att pröva om inslaget är förenligt med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Anmälan avvisas därför i enlighet med 5 § 3 punkten i Instruktion för RO och Reklamombudsmannens opinionsnämnd, RON.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Nylander, Mats Rönne och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander