Beslut

Ärende 1909-205
2019-11-05Anmäld reklam Reklam för mobiltelefoner och abonnemang från Tre

Annonsör HI3G Access AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har visats vid sökning på google.se. Annonsen består av rubrik, en underrubrik som är länkad och text. I rubriken står det ”Annons ∙ www.tre.se/iPhone11”. I underrubriken står det ”iPhone 11 online – Tre | Från 449kr i månaden | Köp enkelt och smidigt | tre.se”. I texten under står det ”Surfa som hemma i hela EU. Välj Tre för ett stabilt nät med hög hastighet och kvalitet. Köp din…”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är priset i annonsen vilseledande. Enligt annonsen är priset 449 kronor per månad. När man klickar på länken i annonsen är priset 529 kronor per månad.

Annonsörens yttrande
HI3G Access AB (annonsören) menar att annonseringen har upphört. Annonsen kommunicer­ade del av annonsörens lanseringserbjudande för iPhone 11, som under perioden 13–15 september 2019 bland annat fanns att köpa med abonnemang 3Surfa 15 GB för 449 kronor per månad i 24 månader, samt med 3Surfa Obegränsat för 499 kronor per månad i 24 månader på webbplatsen tre.se. Enligt annonsören har tyvärr annonstexten ”fr 449 kr i månaden” av misstag inte uppdaterats enligt plan i Google-annonseringen, utan priset har legat kvar den 27 september trots att erbjudandet inte fanns tillgängligt på hemsidan efter den 15 septem­ber. Det aktuella felet korrigerades omedelbart då annonsören uppmärksammades på detta. Anmälan om vilseledande pris i annonsen den 27 september är, enligt annonsören, följaktligen korrekt. Annonsören beklagar det inträffade och har vidtagit åtgärder för att liknande fel inte ska uppstå igen.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­aren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­an­de organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som köper eller kan tänka sig att köpa mobiltelefon och abonnemang.

Enligt anmälaren är priset i annonsen vilseledande. Enligt annonsören har tyvärr texten i reklamen av misstag inte uppdaterats, utan priset har legat kvar den 27 september trots att erbjudandet inte fanns tillgängligt på hemsidan efter den 15 september.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören erbjuder den marknadsförda produkten för 449 kronor per månad. Annonsören har i sitt yttrande medgett att priset 449 kronor per månad vid tidpunkten för anmälan inte längre gällde. Annonsen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman