Beslut

Ärende 1908-160
2019-10-21Anmäld reklam Facebookreklam för hammockdynor från Trademax

Annonsör Home Furnishing Nordic AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg för hammockdynor från Trademax på Facebook. Inlägget består av text och bild. Överst i vänstra hörnet syns Trademax logotyp och namn. Därefter följer texten ”Årets stora sommarrea är igång. Rea-priserna gäller endast under begränsad tid så klicka hem dina favoriter innan de tar slut! Först till kvarn!”. Under texten syns bilder på olika hammockdynor tillsammans med orden ”Årets stora sommarrea” i versaler, pyntade med konfetti.

Enligt annonsören är annonsen en automatiskt genererad annons.

Anmälan
Enligt anmälaren skiljer sig inte realisationspriset på hammockdynorna från priset innan realisationen började, utan kostade exakt samma som två till tre veckor innan annonsens införande.

Annonsörens yttrande
Enligt Home Furnishing Nordic AB (annonsören) har den aktuella produkten inte varit inkluderad i annons­örens realisationsunderlag och det har inte funnits någon avsikt att kommunicera produkten som prissänkt. Produkten har av misstag kommit med i en så kallad retargetingannons till följd av att kunden tidigare har besökt produkten på butikens webbsida. Åtgärder har vidtagits för att liknande misstag inte ska upprepas.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedöm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar konsumenter som kan tänka sig köpa dynor till en hammock.

Reklamombudsmannen konstaterar att ICC:s regler ska tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning. Enligt 17 § i marknadsföringslagen får en annonsör använda uttrycket "realisation" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om försäljningen avser produkter som ingår i annonsörens ordinarie sortiment; försäljningen sker under en begränsad tid, och; priserna är väsentligt lägre än annonsörens normala priser för motsvarande produkter.

Enligt anmälaren skiljer sig inte realisationspriset på hammockdynorna från priset innan realisationen. Enligt annons­ören har det inte har funnits någon avsikt att marknadsföra produkten som prissänkt. Produkten har av misstag kommit med i en så kallad retargetingannons till följd av att kunden tidigare besökt produkten på butikens webbsida.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen ger intryck av att annonsören erbjuder hammockdynorna till nedsatt pris. Annonsören skriver i sitt yttrande att produkten felaktigt marknadsförts som prissänkt. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman