Beslut

Ärende 1805-85
2018-06-26Anmäld reklam Påståenden om hybridbilar från Toyota

Annonsör Toyota Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendena inte är vilseledande. De strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståenden på webbplatsen toyota.se. På webbplatsen finns en sida som handlar om så kallade elhybridbilar. Överst på sidan syns en bild tagen från luften och som visar flera person­bilar samt personer som står utanför bilarna. Under bilden finns i stor stil rubriken ”Vi väljer friskare luft” och därunder den mindre rubriken ”Vi väljer elhybrid”. Sedan följer texten ”Vi väljer att inte vänta. Vi väljer att ge dig anledningarna att inte vänta. Vi väljer att ge dig en prisvärd bil med låg förbrukning. Vi väljer att ge dig en bil som kan köra i snitt 50% på el. Vi väljer att göra det sladdlöst. Vi väljer att göra det enkelt för dig”.

Nedanför detta på sidan följer mer information, bilder och filmer som förklarar hur elhybridbilarna fungerar. På sidan finns bland annat rubriken ”Alltid laddad. Aldrig några laddstolpar” varunder följande text finns: ”Du behöver aldrig fundera över räckvidden. Eller leta efter laddstolpar. När batteriet är lågt laddas det direkt med hjälp av den andra motorn. Inga sladdar behövs. Och det bästa? Rörelseenergin tas tillvara – så varje gång du bromsar eller rullar används kraften till att ladda batteriet”.

Längre ned på sidan, under rubriken ”Några vanliga frågor om elhybrid” finns bland annat texten ”Och vad menar vi egentligen med ”i snitt 50% på el”? Det grundar sig i mätningar av verklig körning på ett stort antal resor med olika förare i stads- och tätortstrafik. Där bilen under 30-50% av körsträckan drevs av enbart el. Vidare visade det sig att förbränningsmotorn var avstängd i 70% av körtiden, allt tack vare att elhybridsystemet automatisk stänger av motorn när den nått en viss arbetstemperatur, och föraren minskar gaspådraget”.

Reklamen har producerats av annonsören och The & Partnership. 

 

Anmälan
Anmälaren har reagerat på att annonsören säger att bilen är en elhybrid, istället för att bara säga hybrid. Det vilseleder om vad det faktiskt är för produkt. En hybrid är en blandning av (minst) två saker. Lägger man till ett förled bör det visa ett ytterligare förtydligande och inte enbart framhäva den ena delen av konstruktionen. En elhybrid bör således blanda två sorters el, AC och DC till exempel. Hade de kallat den bensinelhybrid hade varit bättre än enbart elhybrid. Laddhybrid talar om att det är en hybrid med möjlighet att ladda något, oftast batteriet.

 

Annonsörens yttrande
Toyota Sweden AB (annonsören) är angelägen om att i sin marknadsföring alltid agera sakligt och i enlig­het med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) och anför i korthet följande.

Annonsörens hybridteknik är av ett avancerat slag och drivs med både en eldriven motor och en bensindriven motor. Motorerna arbetar tillsammans för att ge extra kraft och högre vridmoment. Systemet bygger på att batteriet laddas under körning, både vid inbromsning och när bilen rullar, genom att nyttja rörelseenergin – då regenereras energi till batteriet. Batteriet laddas även vid körning delvis av bensinmotorn. Det aktuella hybrid­systemet introducerades år 2000.

Som enda biltillverkare är annonsören inne på fjärde generationens hybridteknik. Tekniken med hybridteknik som innefattar eldrift i kombination med drift via förbränningsmotor är således sedan många år välkänd hos flertalet konsumenter.

I anmälan framförs kritik mot att begreppet ”elhybrid” används i reklamen. Med ”elhybrider” (till skillnad från ”elbilar” och ”laddhybrider” (eller plug-in-hybrider) avses den typ av fordon där en förbränningsmotor samverkar tillsammans med en elmotor som i sin tur är kopplad till ett batteri, men där ingen extern strömkälla (laddkabel) krävs. Elhybrid är idag ett vedertaget begrepp inom bilindustrin.

Den ovan beskrivna kategoriseringen återfinns även i lag och föreskrifter (särskilt hos Skatteverket). Ett tydligt exempel i reglerna om utsläppsklasser i avgasreningslagen:

32 § Utöver det som följer av 30 och 31 §§ får en bil vara klassificerad i utsläppsklass

  1. El, om bilen är inrättad för att drivas enbart med elektrisk energi från batterier,
  2. Elhybrid, om bilen för sin framdrivning hämtar energi från två källor som är placerade i bilen och där den ena källan är lagrad energi i form av ett förbrukningsbart bränsle och den andra källan är ett batteri, en kondensator, ett svänghjul, en generator eller annan anordning för lagring av elektrisk energi, eller
  3. Laddhybrid, om bilen uppfyller förutsättningarna för utsläppsklassen Elhybrid men har möjlighet till extern laddning med elektrisk energi.

Av punkten 2 framgår tydligt att elhybrider åsyftar bilar som drivs med både bränsle och batteri.

Annonsören kan förstå att den relativt snabba teknikutvecklingen ibland gör det svårt för konsumenter att sär­skilja begreppet elhybrid från övriga typer av hybridbilar. Det finns därför anledning att titta på vilken kategorise­r­ing som tillämpas vid konsumentvägledning som är fristående från bilbranschen.

På konsumentvägledningssajten bilsvar.se, som är ett samarbete mellan Konsumentverket och Energimyndig­heten, används följande kategorisering av drivmedel vid sökning av bilar: bensin, diesel, E85, el, elhybrid, eas och laddhybrid. Även här är alltså begreppet ”elhybrid” vedertaget, liksom att ”el” och ”laddhybrid” är egna drivmedelskategorier. Bland de 749 sökträffarna återfinns de för reklamen aktuella bilmodellerna.

Motsvarande gäller på miljöbils­por­t­alen miljofordon.se, som drivs av Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad med stöd av Energimyndigheten. Kategoriseringen av bränsle är här: diesel, el, elhybrid, etanol, fordonsgas, laddhybrid och vätgas.

Vid en Googlesökning dyker som alltid många svar upp och svaren varierar i stort sett vid varje sökning, då varje fråga föranleder en automatiserad auktion bland budgivare för olika sökord om vad som kommer att synas och i vilken ordning. Annonsören bifogar till sitt yttrande ett urklipp från en Googlesökning på ordet ”elhybrid” per den 25 maj 2018. Även via dessa sökresultat framgår att ”elhybrider” har både en förbränningsmotor och en elmotor.

Sammanfattningsvis är det annonsörens uppfattning att användningen av begreppet ”elhybrid” i reklamen samt påstående om möjlig genomsnittlig drift med elmotor är sakligt korrekta. Annonsören bestrider därför att reklam­en skulle vara vilseledande och strida mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, prestanda och effektivitet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Vid prövning enligt reglerna antas konsumenter i allmänhet besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga. Utgångspunkten för bedömningen är hur en genomsnittskonsu­ment i målgruppen uppfattar marknadsföringen med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen konstaterar att en personbil är en sällanköpsvara med ett högt pris och som sannolikt inhandlas efter att konsumenten tagit del av information om produktens väsentliga egenskaper. Konsumenten kan därför i regel förmodas gå förhållandevis noggrant tillväga för att inhämta och värdera information.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar begreppet ”elhybrid” om de marknadsförda bilarna som att det är en bil som dels drivs på el, och dels drivs på bensin eller diesel. Hur bilar­na och dess två olika motorer fungerar, och vad de drivs på, förtydligas därtill på flera ställen på webbsidan. Det faktum att annonsören kallar bilarna för ”elhybrid” istället för enbart ”hybrid” kan i sammanhanget, och med tanke på att det är en sällanköpsvara, inte anses vara vilseled­ande för en genomsnittskonsument. Vidare finner Reklamombudsmannen att begreppet elhybrid måste anses vara vedertaget mot bakgrund av den bevisning som annonsören har skickat in. Reklamombudsmannen finner därför att påståendena inte är vilseledande och de strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman