Beslut

Ärende 1910-222
2020-01-17Anmäld reklam Reklam för hybridbil från Toyota

Annonsör Toyota Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har publicerats på nyhetssajten di.se. Bannern består av bild och text. Bilden upptar halva bannerutrymmet och visar en bil fotograferad snett från sidan. Bilen är placerad på en plats som kan uppfattas som en del av en hög bro med en skymningshimmel i bakgrunden. Under bilden står i versal text ”När världen utvecklas, vad väljer du?”, ”Nya Corolla.”, ”50% på el”, ”Inga sladdar”, ”Alltid automat”. Längst ner i annonsen återges logotyperna ”Toyota Business Plus” till vänster och till höger Toyotas logotyp samt ordet ”Hybrid” i rött.

Reklamen har producerats av Toyota Sweden AB och The & Partnership AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Enligt anmälaren uppfattas ”50% på el” som att bilen kan köra halva sträckan på el, eller att hälften av energin kommer från el, alltså inte från bensin. I annonsörens fall finns det bara möjlighet att tanka bensin, och all el som används för framdrivningen har alstrats i bilen med hjälp av ben­sin.

Annonsörens yttrande
Toyota Sweden AB (annonsören) är angelägen om att i sin marknadsföring alltid agera sakligt och i enlighet med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Annonsörens hybridteknik är av ett avancerat slag och drivs med både en eldriven motor och en bensindriven motor. Motorerna arbetar tillsammans för att ge extra kraft och högre vridmoment. Systemet för annonsörens elhybrider bygger på att batteriet laddas under körning, både vid inbromsning och när bilen rullar, genom att nyttja rörelseenergin – då energi regenereras till batteriet. Batteriet laddas även vid körning delvis av bensin­motorn. Annonsören är inne på fjärde generationens hybridteknik. Tekniken med hybridteknik som innefattar eldrift i kombination med drift via förbränningsmotor är således sedan många år välkänd hos flertalet konsum­enter.

I mätningar av verklig körning med annonsörens elhybrider på tusentals resor med olika förare i stads- och tät­ortstrafik, uppmättes att vid genomsnittlig användning drevs fordonet enbart av el under minst 50 procent av körtiden. Vidare visade det sig att förbränningsmotorn var i genomsnitt avstängd under 70 procent av körtiden, allt tack vare att elhybridsystemet automatiskt stänger av motorn när den nått en viss arbetstemperatur, och föraren minskar gaspådraget. Tekniken leder således till en reducerad miljöpåverkan. Annonsören är en av få tillverkare vars hybridmodeller kan drivas med enbart elmotorn och där förbränningsmotorn är avstängd under en majoritet av körtiden. Flertalet övriga tillverkare har så kallade mildhybrider där elmotorn endast ger support till bensin- eller dieselmotorn, men där elmotorn aldrig kan driva bilen själv med förbränningsmotorn avstängd.

Med orden ”50% på el” i reklamen åsyftas således att vid genomsnittlig användning drivs fordonet till minst 50 procent på el under körtiden. Underlaget för den uppmätta genomsnittliga eldriften i verklig körning är mycket omfattande (tusentals körningar) och enligt annonsörens uppfattning inte i sig kontroversiellt. Vidare bör det generellt noteras att ett motorfordon är en dyrbar så kallad sällanköpsvara där genom­snitts­kon­su­menten kan förväntas inhämta relativt noggrann information före ett faktiskt inköp, till exempel avse­ende for­donets bränsle­förbrukning, som redovisas enligt vedertagen praxis i det material som en potentiell köpare får del av.

Sammanfattningsvis är det annonsörens uppfattning att reklamens användning av orden ”50% på el” är sakligt grundat och att reklamen inte är vilseledande. Annonsören avser dock att förtydliga sin marknadsföring för att underlätta förståelsen av den. Det handlar om att i fotnot eller en liknande förtydliga att ”50% på el” åsyftar genom­snittlig uppmätt andel eldrift av körtiden, till exempel på följande sätt: ”50% eldrift av total körtid* – inga sladdar – alltid automat”, ”*Uppmätt genomsnittlig andel eldrift av total körtid i normal körning i stads- och tät­ortstrafik”.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt upp­märksamma och förståndiga. Målgruppen är sannolikt konsumenter som kan tänka sig att köpa en ny bil.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då texten ”50% på el” kan uppfattas som att hälften av energin kommer från el trots att bilen endast kan tankas med bensin. Enligt annonsören klargör påståendet ”50% på el” tillsammans med texten ”Inga sladdar” och ordet ”Hybrid” att enda kraftkällan är bensin.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen avser en så kallad hybridbil som, utöver drivmedel som ben­sin eller diesel, även drivs av ett batteri som laddas genom körning av bilen. Reklamen avser inte en så kallad ladd­hybrid som även kan laddas med el från kraftnätet. Nämnden finner att på­stå­endet i annonsen ”50% på el” tillsammans med texten ”Inga sladdar” och ordet ”Hybrid” i rött är upplysningar som en genomsnittskonsument kan antas uppfatta som att den marknadsförda bilen är en hybridbil – och inte en laddhybrid. Eftersom en bil är en så kallad sällanköpsvara kan det antas att konsumenterna i målgruppen före bilköpet går mer noggrant till väga och gör mer långtgående informations­sökningar än vid köp av enklare pro­dukter som handlas rutin­mässigt. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Mats Rönne, Frida Stjernholm, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander