Beslut

Ärende 2012-274
2021-02-11Anmäld reklam Reklam för tennis- och paddelutrustning från Tengo Sport

Annonsör Tengo Sport Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen innehåller en vilseledande jämförelse. Den strider därmed mot artiklarna 5 och 11 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en annons som har visats bland Googles sökresultat. Rubriken lyder ”Tengo Sport – störst inom tennis & paddel”. Därunder står i svart text ”Marknadens hetaste varumärken. Stort utbud & fri frakt. Handla nu! Snabba Leveranser. Types: T Shirts, Keps, Kjol, Shorts”. Därunder syns följande klickbara ord ”Produkter”, ”Kontakta oss”, ”Erbjudanden”, ”Tennis” och ”Underdelar” vilka länkar till annonsörens webbplats.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande när annonsören påstår att de är störst inom tennis och paddel.

 

Annonsörens yttrande
Tengo Sport Sweden AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, användbarhet, prestanda och effektivitet.

Enligt artikel 11 i ICC:s regler ska jämförelser vara så utformade att de inte är ägnade att vilseleda och ska vara förenliga med god sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De punkter som ingår i jämförelsen ska vara utvalda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig köpa tennis- och paddelutrustning av annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande när annonsören påstår att de är störst inom tennis och paddel. Annonsören har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören har använt påståendet ”Tengo Sport – störst inom tennis & paddel”. Påståendet är vagt och allmänt och kan av en genomsnittskonsument uppfattas på en rad olika sätt. Ett sådant påstående ska enligt praxis kunna styrkas i alla nära till hands liggande betydelser. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artiklarna 5 och 11 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman