Beslut

Ärende 2010-228
2021-01-12Anmäld reklam Reklam för mobilabonnemang och mobiltelefon från Telia

Annonsör Telia Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg som har visats på Facebook. Överst i inlägget står ”Få bättre pris på oändlig surf när du skaffar Apples fantastiska iPhone 12 Pro. 699 kr/mån. Upplev 5G i Sveriges bästa nät enligt svenska folket, Kantar Sifo 2020”. Under texten finns ett videoklipp. I en stillbild visas en mobiltelefon i profil mot en svart bakgrund. Under bilden står ”Telia.se” i versal text i liten stilgrad och därunder ”Spara 6 975 kr”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att marknadsföra erbjudandet "iPhone 12 Pro för 699 kr/mån" eftersom det angivna priset gäller i 12 månader men endast om man tecknar avtal för 24 månader (för månaderna 13-24 är alltså priset betydligt högre). På annonsörens webbplats kompletteras erbjudandet med texten "... i 12 månader" men då erbjudandet kräver att konsumenten betalar den högre avgiften under halva avtalstiden är det ändå vilseledande. 

 

Annonsörens yttrande
Enligt Telia Sverige AB (annonsören) har den reklam som anmälts visats i en digital kanal, Facebook, och den är därav ett klick bort från fullständig information för erbjudandet i fråga. Den viktigaste informationen om pris under den inledande 12-månadersperioden framgår tydligt redan i annonsen på Facebook.

Vid klick på annonsen kan kunden välja modell. Vid vald modell, abonnemangsform och betalningsalternativ framgår villkoren i sin helhet. Annonsören har bilagt ett skärmklipp från sin webbplats som visar prisinformation efter att kund valt modell och abonnemang.

När det gäller marknadsföring i kommunikationsmedier med begränsningar i tid och utrymme, såsom sociala medier, ger marknadsföringslagen och praxis möjlighet för annonsören att komplettera med information på annat sätt, exempelvis genom att klicka sig vidare från annonsen. Eftersom fullständig information finns ett klick bort, menar annonsören att reklamen inte är vilseledande.

För att förtydliga ytterligare för sina kunder, har annonsören sett över informationen innan kunden väljer mobil. Annonsören har tydliggjort att det rabatterade priset gäller de första 12 månaderna och att kunden därefter betalar ett ordinarie pris. Annonsören har bilagt ett skärmklipp som visar detta.

Annonsören beklagar att anmälaren uppfattat reklamannonsen som missvisande men annonsören bestrider att den aktuella reklamen är vilseledande.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. 

Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt prisinformationslagen 6 § ska prisinformation lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter. I 10 § Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation (KOVFS 2012:01) anges att den minsta totalkostnaden ska anges när mobiltelefoner marknadsförs med tillhörande abonnemang samt att den minsta totalkostnaden omfattar samtliga obligatoriska kostnader såsom engångskostnaden vid köp av mobiltelefon och tecknande av abonnemang samt den fasta periodiska kostnaden under bindningstiden.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa mobiltelefon och abonnemang av annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det angivna priset gäller i 12 månader men endast om man tecknar avtal för 24 månader. Enligt annonsören framgår villkoren för erbjudandet då kunden klickat sig vidare till annonsörens webbplats, och därefter valt en mobil och ett abonnemang.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook som innehåller påståendet "Få bättre pris på oändlig surf när du skaffar Apples fantastiska iPhone 12 Pro. 699 kr/mån". Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att abonnemanget inklusive mobiltelefonen kostar 699 kronor i månaden, utan begränsningar. Att priset 699 kronor enbart gäller i 12 månader om konsumenten tecknar ett 24-månadersavtal framkommer först på annonsörens webbplats. Påståendet är därför vilseledande. Att begränsningar för erbjudet framgår av en webbsida på annonsörens webbplats, till vilken mottagaren länkas genom att klicka på reklamen, ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman