Beslut

Ärende 2001-17
2020-04-21Anmäld reklam Reklam för mobilabonnemang och mobiltelefoner från Telenor

Annonsör Telenor Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Telenor Sveriges Facebooksida. Överst i in­lägget står texten ”Nyfiken på senaste iPhone 11 med obegränsad surf? Gå ihop med någon du tycker om och köp två, så sparar ni 9600 kr”. I bilden under texten visas produkten och ovanför den produktnamnet ”IPhone 11”. Till höger ovan­för pro­dukten står det ”Spara 9600 kr” i en vit cirkel. Nere till höger syns annonsörens logotyp. Under bilden står en hänvisning till annonsörens webbplats och därunder texten ”Dubbeldeal på iPhone 11” och den klickbara texten ”Ta reda på mer”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Reklamen ger intryck av att det skulle vara en rabatt på telefonerna när det i själva verket handlar om en rabatt på abonnemanget. En underrubrik är dubbeldeal på Iphone 11, vil­ket är missvisande då dealen inte har något med telefonerna att göra, utan just själva surfabonnemanget.

Annonsörens yttrande 
Telenor Sverige AB (annonsören) bestrider att den aktuella annonsen skulle strida mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Annons­en syftar till att upp­märksamma kund på fördelar med att köpa två Iphone 11 med ett delat abonne­mang. Gen­om den inled­ande meningen ”Nyfiken på senaste Iphone 11 med obegränsad surf?” tydliggör att annonsen avser ett paketerbju­dande, det vill säga mobiltelefon med abonnemang. Abonnemanget som åsyftas är Telenor Obe­gräns­at (jämför ”obegränsad surf”) som kostar 569 kronor per månad. Om två personer går ihop och delar på abonnemanget blir dock kostnaden lägre jämfört med om de skulle teckna varsitt abonnemang. Tillsam­mans kan de spara upp till 9600 kronor. Beräkningen av kostnadsbesparingen tydliggörs på landnings­sidan som kund kommer till om han/hon klickar på annonsen.

I och med att annonsen åsyftar ett paketerbjudande – mobiltelefon plus abonnemang – menar annonsören att annonsen ej är vilseledande på grund av att det är abonnemangskostnaden som satts ned och inte de två mobil­telefonerna i erbjudandet. Annonsören menar således att erbjudandet har klargjorts på ett begripligt sätt anpassat till internet som kommunikationsmedel.

I sammanhanget vill annonsören lyfta fram att den marknadsförda produkten, ett mobilabonnemang inklusive två mobiltelefoner, är en sällanköpsvara. Konsumenten kan därför förmodas gå förhållandevis noggrant tillväga för att inhämta och värdera information om såväl abonnemanget som mobiltelefonen.

Annonsören beklagar att marknadsföringen gett upphov till eventuell feluppfattning och har tagit till sig av kriti­ken som framförts. Till följd av detta har en översyn av annonsen genomförts.  

Mot bakgrund av ovanstående anser annonsören att den aktuella annonsen inte är utformad på ett vilseledande sätt. Annonsören bestrider således att den aktuella annonsen strider mot ICC:s regler. 

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt prisinformationslagen 6 § ska prisinformation lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda pro­dukter. I 10 § Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation (KOVFS 2012:01) anges att den minsta total­kostnaden ska anges när mobiltelefoner marknadsförs med tillhörande abonnemang samt att den minsta total­kostnaden omfattar samt­­­­liga obligatoriska kostnader såsom engångskostnaden vid köp av mobiltelefon och tecknande av abonne­mang samt den fasta periodiska kostnaden under bindningstiden.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa mobiltelefon och abonnemang av annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom rabatten avser abonnemang och inte telefonerna. Enligt annonsören åsyftas ett paketerbjudande – abonnemang och mobiltelefon – där abonnemangskostnaden satts ned, något som tydliggörs genom texten ”Nyfiken på senaste Iphone 11 med obegränsad surf?”.

Opinionsnämnden konstaterar att annonsören marknadsför ett kombinationserbjudande bestående av abon­nemang och mobiltelefon. Frågan är om reklamen vid en flyktig kontakt vilseleder om erbjudandets förmånlighet.

Nämnden finner att prisuppgifterna ”[…] köp två, så sparar ni 9600 kr” och ”Spara 9600 kr” ger intryck av att konsumenten sparar 9600 kronor genom att köpa två mobiltelefoner. Reklamen klargör inte på vilket sätt kon­sumenten kan spara 9600 kronor vid köp av två telefoner. Genom att lyfta fram rabatten utan att ge information om de åtaganden som är förknippade med erbjudandet av mobiltelefon med tillhörande abonnemang, finner nämnden att reklamen vilseleder om erbjud­an­dets fördelaktighet. Eftersom varje reklamenhet i sig ska vara vederhäftig kan enligt nämnden inte begränsningen i kommunikationsmediet och hänvisningen till landnings­sidan leda till annan bedömning. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne, Frida Stiernholm, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander