Beslut

Ärende 1912-268
2020-03-22Anmäld reklam Reklam för mobilabonnemang från Telenor

Annonsör Telenor Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. Inlägget består av text och film. Högst upp syns annonsörens logotyp och texten ”Telenor Företag”. Därunder står ”Sponsored” och direkt därunder följer texten ”Enskild firma erbjudande! Gör jobbet på dina villkor oavsett var du är. Nu får du 200 kr i rabatt varje månad när du väljer obegränsad surf. Spara 4 800 kr!”.

Filmen visar en tecknad, blå rektangulär rektangel. På hörnet av rektangeln sitter en lapp med texten ”Spara 4800 kr”. Överst i filmen syns inledningsvis texten ”Maxa din enskilda firma” och därefter ”Spara upp till 4800 kr”. Avslutningsvis visas texten ”Telenor” följt av ett hjärta och ”Driva eget”. I bildens övre, högra hörn syns annon­sörens logotyp. Under bilden finns texten ”Telenor.se” och ”Obegränsad surf för enskild firma” samt den klickbara knappen med texten ”Learn More”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. I reklamen erbjuds enskilda firmor 200 kronor i rabatt per månad om man väljer ett abonnemang med obegränsad surf. När man klickar på erbjudandet får man endast 100 kronor rabatt per månad.

Annonsörens yttrande
Telenor Sverige AB (annonsören) bestrider att den aktuella annonsen skulle strida mot ICC:s regler. Annonsen avser ett erbjudande riktat till enskilda näringsidkare. Klickar man på annonsen hamnar man på landningssidan för annonsen. Där framgår att enskilda näringsidkare erhåller en rabatt om 100 kronor. Om kunden dessutom tecknar abonnemanget ”Obegränsat” innan den 4 februari 2020 erhåller kunden ytterligare 100 kronor i rabatt. Det är denna sammantagna rabatt om 200 kronor per månad som annonsen åsyftar.

På landningssidan förtydligas att rabatterna ”dras därefter från din faktura”. Bakgrunden till formuleringen är att annonsören måste kontrollera att kunden faktiskt är en enskild näringsidkare för att kunna lägga till rabatt för enskild näringsidkare. Det är mot denna bakgrund som rabatten för enskild näringsidkare inte syns i den sam­manställning som anmälaren hänvisar till. I sammanställningen syns enbart den så kallade just nu-rabatten samt en bindningsrabatt som kund erhåller om kunden binder sig över 24 månader, men rabatten för enskild näringsidkare syns inte utan läggs till först efter att kontroll har skett.

Annonsören menar att erbjudandet har klargjorts på ett begripligt sätt med hänsyn till de kontroller som annon­sören måste göra avseende huruvida kunden är enskild näringsidkare eller ej samt anpassat till internet.

Annonsören beklagar att marknadsföringen gett upphov till missförstånd och tagit till sig av kritiken. Därför togs annonsen bort så snart anmälan erhölls och en översyn av annonsen och informationstexten på den berörda landningssidan har genomförts.

Sammanfattningsvis och mot ovanstående bakgrund anser annonsören att den aktuella annonsen inte är utfor­mad på ett vilseledande sätt.

Till sitt yttrande har annonsören bilagt den beskrivna landningssidan.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärk­samma och förståndiga. Målgruppen i detta fall består sannolikt främst av personer som driver enskild närings­verksamhet.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då man endast erhåller hälften av angiven rabatt när man klickar på erbjudandet. Enligt annonsören ges enskilda näringsidkare 200 kronor i rabatt, varav 100 kronor dras direkt från kundens faktura. Annonsören konstaterar att de 100 kronor som dras direkt från faktura inte framgår av pris­sammanställning som anmälaren hänvisar till.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att företags­kunder med enskilda firmor erbjuds 200 kronor rabatt per månad i två år vid tecknande av abonnemanget ”Obegränsad surf”. Annonsörens uppgifter styrker att så är fallet. Reklamen strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman