Beslut

Ärende 2102-43
2021-03-24Anmäld reklam Reklam för streamingtjänster från Telenor

Annonsör Telenor Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som visats på aftonbladet.se. Reklamen visar en bild av en kvinna som står i ett kök. I bakgrunden syns en spis, knivar som hänger på väggen samt tomater och kryddor på en köks­bänk. I bilden står det ”Streama en Godare matkanal med Telenor!” Under texten står i mindre storlek ”Världens smaker med Sofia Henriksson, Årets kock 2020. Ingår i Stream Film & Serier för 49 kr/mån”. I annonsens övre högre hörn syns logotypen för matkanalen Godare och i det nedre vänstra hörnet Telenors logotyp.

 

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då den åberopar fel titel för Sofia Henriksson. I reklamen beskrivs hon som "Årets kock 2020". Detta är fel då Sofia Henriksson vann "Sveriges Mästerkock" 2020 och vinnaren av "Årets kock" 2020 är Ludwig Tjörnemo.

 

Annonsörens yttrande
Telenor Sverige AB (annonsören) uppmärksammade denna felskrivning den 12 februari 2021 och annonserna korrigerades direkt. Det har inte varit annonsörens avsikt att på något sätt vilseleda eller utge oriktig information. Annonserna innehåller idag korrekt information.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egen­skaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedöm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning i huvudsak av konsu­menter som kan tänka sig att teckna annonsörens tjänst.

Enligt anmälaren är det vilseledande att skriva att personen på bilden är ”Årets kock 2020” när hon var ”Årets mästerkock”.

Enligt annonsören rör det sig om en felskrivning som idag är rättad.

Reklamen visar en bild på programledaren Sofia Henriksson ett i kök tillsammans med texten ”Världens smaker med Sofia Henriksson, Årets kock 2020”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att programledaren blivit utnämnd till ”Årets kock 2020”. Reklamombudsmannen kon­sta­­­terar att annonsören medgett att det rör sig om en numera rättad felskrivning. Reklamen är därför vilseled­an­de och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman