Beslut

Ärende 1811-189
2019-01-24Anmäld reklam Reklam för mobilabonnemanget Unlimited från Tele2

Annonsör Tele2 Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståenden som har publicerats på tele2.se. Under fliken ”Handla” visas kategorin ”Mobilabonnemang” där fem olika abonnemang presenteras. Först i raden av abonnemang visas abonne­manget ”Unlimited”. Ovanför ”Unlimited” står det ”Populärt val!” med grön text. Därunder visas tre rader med kort information om abonnemanget. Framför de tre raderna finns en checkikon och bredvid står det ”Fria samtal & SMS i Sverige”, ”Obegränsad surf i Sverige” och ”30 GB surf i EU/ESS ingår. Nedanför står det ”Köp till extra datakort och dela med dig av uppkopplingen till surfplattan, bilen m.m.”. Under står det ”499 kr/mån” med versal text.

Längre ner på sidan visas ytterligare information om abonnemanget. Under rubriken ”Surfa obegränsat med Unlimited” följer underrubriken ”Så här funkar Unlimited” och texten lyder ”Du kan surfa helt obegränsat i Sver­ige till en fast månadskostnad. När du har surfat 20 GB på en dag fyller du enkelt på med 5 GB surf i taget via SMS. Du kan fylla på hur många gånger du vill utan att det kostar dig något extra.”.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren stämmer inte påståendet om att abonnemanget ”Unlimited” erbjuder obegränsat med surf, då anmälaren själv använder abonnemanget, men blivit uppmanad av Tele2 att surfa mindre. Abonnemangets gräns tycks ligga runt 1000 GB.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Tele2 Sverige AB (annonsören) finns det på tele2.se information om ”Unlimited” och de allmänna villkor för mobiltjänster som gäller för abonnemanget. Unlimited är, såsom marknadsföringen beskriver, ett abo­n­n­e­mang med obegränsad surf då den surfmängd som kunden erbjuds är så hög att den i praktiken är obegr­änsad vid normal användning. Mängden motsvarar exempelvis streaming av Netflix HD-kvalitet i åtta timmar per dag i en månad. För att förhindra missbruk av abonnemang, till exempel att någon använder abonnemanget på ett annat sätt eller för andra syften än vad som är avsett, och rimligen kan förväntas vara möjligt, innehåller vill­-koren vissa begränsningar som specifikt syftar till att motverka missbruk av tjänsten. I punkt 2.5 i villkoren fram­går klart och tydligt att:

”Kund äger endast rätt att nyttja Abonnemang/Tjänst på sedvanligt sätt för eget bruk. Abonnemang/Tjänst får således till exempel ej användas i så kallade gateways, som växelfunktion, som tjänst tillgänglig för allmänheten eller som gränssnitt för samtrafik.”

När kunden tecknar ett abonnemang hos Tele2, såsom Unlimited, får kunden alltid ta del av och aktivt god­kän­na villkoren. Kunden får alltså del av informationen före det att kunden ingår avtal med Tele2 och det är således något som kunden ska förhålla sig till vid användning av abonnemanget. När det gäller begreppen på sedvanligt sätt för eget bruk menar Tele2 att det bland annat innebär att kunden ska använda abonnemanget på ett sätt so­m inte kraftigt avviker från kunders genomsnittsanvändning av abonnemanget. Den data som kunden har till­g­ång till inom ramen för sedvanligt bruk är, som även konstaterats ovan, i praktiken obegränsad.

Det aktuella abonnemanget är vidare avsett för personligt bruk, till exempel är abonnemanget inte avsett att an­v­ä­n­­das för bruk i näringsverksamhet eller för kommersiella syften, till exempel genom att datamängden delas från en abonnent till andra personer inom en kontorsyta på ett företag. Höga datamängder kan indikera ett så­dant otillåtet bruk.

Om kunden ändå kraftigt avviker från kunders genomsnittsanvändning för abonnemanget kontaktas kunden och informeras om att denne behöver justera sin användning för att följa villkoren. Detta helt i enlighet med skriv­ning­en i villkoren. Annonsören menar att mot bakgrund av ovan att Unlimited är ett abonnemang med obe­gränsad surf och att den marknadsföring som Tele2 genomfört är vederhäftig.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställ­ning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenten vid en flyktig kontakt.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. En utgångspunkt för bedömningen är att konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga.

Anmälaren menar att abonnemanget som marknadsförs som obegränsat faktiskt har en begränsning. Annon­sören anser att abonnemanget i praktiken är obegränsat vid normal användning och att begränsningen motiv­eras av att tjänsten inte ska missbrukas och detta framgår i villkoren som kunden får ta del av innan avtal tecknas.

Opinionsnämnden konstaterar att annonsören marknadsför abonnemanget ”Unlimited” som en tjänst som er­bjuder obe­gräns­ad surf. Påståendet ”Obegränsad surf i Sverige” och ”Du kan surfa helt obegränsat” ger sannolikt en genomsnittskonsument intrycket att denne kommer kunna surfa helt utan att mängden data tar slut.  Även om tjänsten tillåter en mycket stor surfmängd finns det begränsningar för den som använder extremt mycket datamängd, bland annat i syfte att motverka missbruk av tjänsten. Framställningen med formuleringar såsom ”surfa helt obegränsat” lämnar dock inte något utrymme alls för att begränsningar finns i villkoren för tjänsten. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander