Beslut

Ärende 2002-38
2020-10-21Anmäld reklam Reklam för mobiltelefoner från Samsung och mobilabonnemang från Tele2

Annonsör Tele2 Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd tillåter på grund av handläggningsfel omprövning av beslutet den 21 april 2020 i ärendet då annonsörens yttrande saknades. Omprövning är begärd av annonsören. Nämnden finner, i likhet med sitt tidigare beslut, att reklamen är vilseledande och strider mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

 

 

Opinionsnämndens tidigare beslut
I beslut den 21 april 2020 prövade opinionsnämnden reklam för ett kombinationserbjudande bestående av abonnemang samt mobiltelefon. Enligt anmälaren var reklamen vilseledande eftersom det inte framgick av erbjudandet att kunden måste teckna abonnemang hos annonsören. I beslutet uppgavs felaktigt att annonsören inte hade inkommit med yttrande. Nämnden fann att en genomsnittskonsument sannolikt inte uppfattar att erbjudandet avser köp av en mobiltelefon med abonnemang enbart genom att ordet obegränsad förekommer i bannern. Genom att lyfta fram rabatten och månadskostnaden utan att ge information om de övriga åtagandena som är förknippade med erbjudandet av mobiltelefon med tillhörande abonnemang, fann nämnden att reklamen vilseleder om erbjudandets fördelaktighet. Nämnden fann därför att reklamen var vilseledande och därför stred mot artikel 5 i ICC:s regler.

Opinionsnämndens tidigare beslut, se bilaga.

 

Reklamen
Den anmälda reklamen bestod av en banner som hade publicerats på expressen.se och har följande utformning. 

Annonsen visar en mobiltelefon med norrsken i bakgrunden. Ovanför telefonen står ”Halva priset på Samsung M20” i versal text. Därunder står ”Beställ den för bara 57 kr/mån>”. Under telefonen syns annonsörens logotyp tillsammans med texten ”Obegränsad” i versaler. 

 

Begäran om omprövning och annonsörens yttrande
Annonsören begär omprövning av ärendet med hänvisning till att det felaktigt uppgivits i beslutet att annonsören inte inkommit med yttrande i ärendet. I det yttrande som förbisetts i samband med handläggningen av ärendet skriver annonsören i korthet följande:

Annonsören beklagar inledningsvis att anmälaren upplevt att annonsen är vilseledande. Erbjudandet finns inte längre varför annonsören inte kan visa exakt hur flödet såg ut i erbjudandet. Det är dock samma princip för alla köp och erbjudanden. Enligt annonsören är annonsen inte vilseledande.

Kunder och blivande kunder kan köpa mobiltelefonen för halva priset vilket blir en månadskostnad på 57 kronor per månad i 24 månader. Annonsören har inga kombinationserbjudanden som många av konkurrenterna har. För annonsörens erbjudande bestämmer kunden själv hur den vill göra med abonnemanget. Eftersom annonsören inte har bindningstider är det möjligt för kunden att säga upp abonnemanget.

Kunden väljer det abonnemang den vill ha. Abonnemangen är inte angivna i annonsen, utan dessa ser man i nästa steg. Anmälaren hänvisar till annonsörens slogan som innehåller ordet ”obegränsad” och som står under logotypen. Ordet ”obegränsad” i sloganen är inte är kopplad till den marknadsförda produkten, utan till varumärket. Abonnemanget ”obegränsad” är inte förbestämt som anmälaren uppger, utan kunden väljer fritt. 

Erbjudandet på mobiltelefonen är 57 kronor per månad. Abonnemang är inte inkluderat eller angivet i erbjudandet. Det stämmer att kunden måste teckna ett abonnemang eller vara befintlig kund för att ta del av erbjudandet. Annonsören har dock inte någon bindningstid på abonnemang så kunden kan välja det billigaste abonnemanget och säga upp det. Totalpriset anges i köpflödet beroende på vilket abonnemang kunden väljer. Mobiltelefonen kostar dock som det framgår 57 kronor i månaden i 24 månader. 

Annonsen visar kostnaden för telefonen och är inte vilseledande. Om kunden redan är kund hos annonsören så är kostnaden endast 57 kronor i 24 månader. Om kunden väljer ett abonnemang så stiger kostnaden med det abonnemang som kunden väljer. Kunden kan säga upp abonnemanget direkt, kostnaden för telefonen slutfaktureras då, men det är till en kostnad av 57 kronor i 24 månader. Den kostnaden kan variera men framgår då tydligt som lägsta totalkostnad beroende på det abonnemang som kunden väljer.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt 12 § andra stycket i instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) kan ett beslut omprövas om nya förhållanden motiverar det eller om fel har begåtts i handläggningen som uppenbart kan ha inverkat på beslutet.

Opinionsnämnden har tagit del av annonsörens yttrande. Nämnden finner inte att det i yttrandet har kommit fram något skäl att ändra nämndens tidigare beslut. 

 

Marianne Åbyhammar

ordförande 

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Oliva Enquist, Tobias Eidem, Anna Lidström, Patrik Löfberg, Mikael Pauli och Inger Skalse

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander