Beslut

Ärende 2012-289
2021-03-04Anmäld reklam Sms-reklam för solarietjänster från Tanexpress

Annonsör Tanexpress Investment AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sms med reklam för Tanexpress. I meddelandet står texten ”Snart brinner frisk-vårdsbidraget för 2020 inne! Använd det hos oss innan det är för sent!”. Orden ”brinner” och ”friskvårdsbi­draget” är skrivna med versaler. Nedanför står texten ”Läs mer: www.tanexpress.se/actiway-epassi-wellnet” och längst ned i meddelandet står det ”D-Vitamin!”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande eftersom det påstås att solarium har hälsoeffekter som ökad D-vitaminnivå.

 

Annonsörens yttrande
Tanexpress Investment AB (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egen-skaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och an-vändbarhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun-derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar-en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be-dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet är enligt opinionsnämndens bedömning främst vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa solarietjänster av annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det påstås att solarium har hälsoeffekter om ökad D-vitaminnivå.

I sms-reklamen står det ”Snart brinner friskvårdsbidraget för 2020 inne! Använd det hos oss innan det är för sent!” och ”Läs mer: www.tanexpress.se/actiway-epassi-wellnet”. Längst ned i meddelandet står det ”D-Vitamin!”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt upp­fattar reklamen som att solarium bidrar till högre nivåer av D-vitamin. Annonsören har inte inkommit med upp­gifter som styrker att så är fallet. Reklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman