Beslut

Ärende 2005-109
2020-05-26Anmäld reklam Facebookreklam för solarietjänster från TanExpress

Annonsör Soltana AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Facebooksidan TanExpress-Gustavsbergs Centrum. Inlägget har publicerats den 4 april 2020. Inlägget inleds med texten ”Intressant läsning om det hypotetiska sambandet mellan D-vitamin och Covid19. Vi har som vi nämnt i många år såklart D-vitaminrör i alla våra sängar…” därefter står den klickbara texten ”Visa mer”. Härunder visas en bild på en läkare och till höger om den en ytterligare bild som visar två händer med skyddshandskar som håller i en liten glasförpackning som innehåller en genomskinlig vätska. Under bilderna finns en länk till Aftonbladet.se och texten ”Vitaminbrist kan öka risken för att bli svårt sjuk”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Reklamen ger intryck av att annonsörens solarium skyddar mot covid-19 genom att man har D-vitaminrör i sina solarier.

Annonsörens yttrande
Soltana AB (annonsören) skriver att inlägget inte blev helt politiskt korrekt formulerat, men hän­visar till vad Aftonbladet skrev och tyckte att det var en positiv hypotes som annonsören ville dela med sig av. Reak­tionerna blev inte alls som annonsören väntat och inlägget togs bort inom en timme. Det var ab­so­lut inte menat att väcka negativa reaktioner utan snarare tvärtom i dessa dystra tider. Annonsören påstår absolut inte att solarium kan skydda mot covid-19, som anmälan avser, utan annonsören hänvis­ade till Aftonbladets artikel som hävdar ett hypotetiskt samband mellan D-vitamin och covid-19 enligt forskning. Att man får D-vita­min av moderna solarier hävdar många forskare är sant även om annonsören i normala fall, aldrig någonsin bru­kar marknadsföra det då man vill marknadsföra huvudsyftet med solarium, vilket är att få en gyllenbrun färg. 

Annonsören ber så mycket om ursäkt och kommer aldrig mer nämna covid-19 i någon mark­nads­föring eller i Facebookinlägg då man inte vet vilka reaktionerna blir. Det aktuella Facebookinlägget som gjordes bidrog inte till någon som helst positiv marknadsföring för annonsörens solarium, utan tvärt­om.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regl­er) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och effektivitet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är sannolikt personer som solar solarium eller kan tänka sig att sola solarium.

Enligt anmälaren ger reklamen ett vilseledande intryck av att annonsörens solarium skyddar mot covid-19 gen­om att annonsören har D-vitaminrör i sina solarier. Enligt annonsören påstår man inte att solarium kan skydda mot covid-19, utan annonsören hänvis­ade i reklamen till Aftonbladets artikel som hävdar ett hypotetiskt sam­band mellan D-vitamin och covid-19 enligt forskning. Annonsören kommer inte använda påståenden som rör covid-19 i sin fortsatta mark­nads­föring.

Enligt artikel 23 i ICC:s regler har annonsören det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. An­svar­­et för att reglerna iakttas gäller marknadskommunikationen i dess helhet, det vill säga dess innehåll såväl som dess form, däri inbegripet intyg och framställningar i ord, ljud och/eller bild som härrör från annat håll. Att marknadskommunikationens innehåll eller form helt eller delvis hämtats från annat håll kan inte åberopas som ursäkt för att reglerna överträtts.

Reklamombudsmannen konstaterar att Facebookinlägget inleds med påståendet ”Intressant läsning om det hypotetiska sambandet mellan D-vitamin och Covid19. Vi har som vi nämnt i många år såklart D-vitaminrör i alla våra sängar…”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet som att solariesolande hos annonsören har en hälsoeffekt avseende covid-19. Annonsören har inte presenterat någon bevisning som styrker påståendet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman