Beslut

Ärende 1908-175
2019-11-20Anmäld reklam Facebookreklam för solarium från TanExpress-Sigtuna

Annonsör TanExpress Investment AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Facebooksidan ”TanExpress-Sigtuna” och har publicerats den 19 augusti 2019. Texten inleds med ”Sola nyttigt!!” i versaler och därefter ”Ni har väl inte missat att Sveriges största & ledande solariekedja TanExpress öppnat i Sigtuna? Vi finns på Stora Gatan 34 i det röda huset (samma hus som den nya italienaren cicciotto)”. Därefter står det ”Nyttiga solarier från ergoline som ger 100% garanterat resultat, testa vårat nya Triple Beauty som gör dig brun, och som även reducerar rynkor & linjer. Öppet alla dagar 6-23 www.tanexpress.se snart på 40 platser i Sverige!”. Orden ”största”, ”ledande” och ”ergoline” är skrivna med versaler. Inlägget innehåller även sju bilder på solariet.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är det känt att solarium och solning ger hudcancer. Det är missvisande att annonsörens sola­rium inte skulle ge det. Anmälaren ifrågasätter vidare om annonsören är störst i Sverige.

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören (TanExpress Investment AB) är produkten Ergoline Prestige Light Vision en så kallad hybrid enhet där man kombinerar blått UV-ljus med rött och grönt. En kombination som visat sig vara en succé́.

Annonsören bifogar studien ”A controlled trial to determine the efficacy of red and near-infrared light treatment in patient satisfaction, reduction of fine lines, wrinkles, skin roughness, and intradermal collagen density in­crease” om flerfärgat UV-ljus och dess positiva effekter på̊ huden. Att sol är nyttigt, och dessutom livsviktigt för oss, är ett helt korrekt påstående. Solen utomhus ger oss UV-A, UV-B samt UV-C. Det sistnämnda är tänkt att ozonskiktet ska filtrera bort. Solarierör ger oss UV-A och UV-B. Det är UV-B som producerar det livsviktiga D-vitaminet, som egentligen är ett hormon. Det finns en uppsjö̈ av forskning som visar hur viktigt det är att expo­neras av UV-ljus. Men som med allting annat ska det naturligtvis ske med sunt förnuft. Att bränna sin hud kan vara en riskfaktor för hud­cancer. Att idag bränna sig i ett solarium, där innehavaren följer Statens Strålskydds­instituts föreskrifter (SSI), är mer eller mindre omöjligt. Det vågar annonsören påstå då statistik från SSI som visar på färre än 0,001 registrerade bränn­skadefall orsakade av solning i solarium.

Annonsören bifogar tre Facebookinlägg om UV-ljusets positiva effekter som har publicerats på bransch­organ­i­sa­­tionen Svensk Solarieförenings Facebooksida. Samtliga inlägg på̊ Svensk Solarieförenings Facebook­sida stöds enligt annonsören av forskning och statistik. Annonsören är den största solariekedjan och det baseras på flest anläggningar under ett och samma namn i Sverige.

Opinionsnämnden
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet och användbarhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa reglers bedömning.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, men hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är sannolikt personer som solar solarium eller kan tänka sig att sola solarium.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom solarium kan bidra till att utveckla hudcancer. Anmälaren ifråga­sätter även om annonsören är störst i Sverige. Enligt annonsören ska man använda solarium med sunt förnuft. Att bränna sin hud kan vara en riskfaktor för att utveckla hudcancer. Att bränna sig idag i ett solarium där Statens Strålskyddsinstituts föreskrifter följs är mer eller mindre omöjligt. Enligt annonsören har man flest antalet anläggningar med samma namn i Sverige.

Opinionsnämnden konstaterar att det är Strålsäkerhetsmyndigheten som ansvarar för frågor om skydd av män­n­iskors hälsa och miljön mot skadlig verkan av icke-joniserande strålning som exempelvis strålning från solen. Myndigheten har skrivit särskilda råd och rekommendationer för sol och solarier. Av dessa framgår att det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Myndigheten avråder generellt från att sola solarium. Vidare framgår av myndighets råd och rekommendation att det i Sverige är ungefär fyra av tio ton­åring­ar och unga vuxna som solar solarium och att strålskador i form av hudrodnad med smärtande solsveda inte är ovanliga bland dessa.

Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att det är hälsosamt att sola hos annonsören. Nämnden finner mot bakgrund av myndighetens rekommendation att reklamen som den san­nolikt upp­fattas inte ger en rättvisande bild av de risker som solande i solarium är förenat med. Annonsörens uppgifter ändrar inte bedömningen. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler i den delen.

Nämnden prövar därefter om användningen av påståendet ”Störst i Sverige” är vilseledande. Nämnden finner att påståendet är både långtgående, vagt utformat och kan uppfattas på flera sätt av en genomsnitts­kon­sument, exempelvis kan påstående avse flest anläggningar, flest solarier eller flest solarietimmar. Enligt annonsören baseras på­ståendet på att annonsören har flest anläggningar under samma namn i Sverige. Annonsören har inte pre­sen­terat någon bevisning som styrker att de är störst jämfört med sina konkurrenter i alla närliggande betydelser av påståendet. Reklamen är därför vilseled­ande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler även i den delen.

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Canan Yasar, Christina Nylander, Hanna Hjalmarsson, Inger Skalse, Jonas Linnér och Marielle Pantzar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna