Beslut

Ärende 2001-15
2020-03-22Anmäld reklam Reklam för begagnad mobiltelefon från Apple

Annonsör Swappie Oy

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat Facebookinlägg från Swappie. Överst i inlägget står ”Final sale (i versa­ler)! Fram till söndag får du iPhone X från 4490 kr (eld-emoji). Alla våra iPhones är i nyskick med 12 månaders garanti”. Under texten visas en bild på mobilen och till vänster om produkten står ”iPhone X Från 4490 kr”. Pri­set anges i rött. Under inlägget finns en länk till annonsörens webbplats. 

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det säljs inte någon mobil till det annonserade priset.   

Annonsörens yttrande
Swappie Oy (annonsören) har inte på något sätt försökt lura konsumenter. Reklamen ifråga gäller ett produkt­erbjudande under annonsörens januarireakampanj som avslutades den sista januari. I anmälan påstås att det inte har funnits någon produkt till det annonserade priset. I själva verket har produkten ifråga varit slutsåld under den tidpunkt då anmälaren har sett annonsen, och under den tidslucka mellan det att telefonen tog slut och annonsören fick veta att produkten var slut och stängde av den aktuella reklamen, har reklamen sett felaktig ut.

I annon­sen står det att iPhone X 64 GB säljs från 4490 kronor, vilket gällde en särskild modell (iPhone X 64 GB i kate­gorin ”Okej skick”). Därav använde sig annonsören av ordet ”från”. Det händer att produkter säljer slut under reatider eftersom det är hög efterfrågan. Därför hade också annonsören förberett sig med en likadan reklam med ett annat pris. Detta pris var något högre, 4990 kronor, och gällde samma telefon men i en lite dyrare kate­gori (”bra skick”). Reklamen för den produkten har annonsören haft live hela tiden, samtidigt som den anmälda reklamen för att försäkra sig om att ha en back-up ifall modellen i den anmälda reklamen skulle sälja slut. Annons­ören beklagar att den anmälda reklamen inte togs ned i tid efter att produkten hade sålt slut. 

Så fort annonsören fick vetskap om att iPhone X för 4490 kronor hade tagit slut, stängdes reklamen av. Det tog dock några timmar och var helt klart inte tillräckligt snabbt eftersom personen som anmälde reklamen hunnit reagera på reklamen. Detta är ett mänskligt misstag som annonsören verkligen har försökt undvika genom att samtidigt köra en likadan reklam med ett annat pris, på en modell som annonsören antog inte skulle sälja slut lika fort. Det är i praktiken väldigt svårt att veta hur lagersituationen ser ut i realtid och kunna reagera samma minut som något säljer slut.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Mark­nads­för-ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de själv­reglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter som köper eller kan tänka sig att köpa begagnad mobi­l­telefon från annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då det inte har sålts någon mobil till det annonserade priset. Enligt ann­ons­ören var produkten ifråga slutsåld vid den tidpunkt då anmälaren uppmärksammade reklamen. Annon­sören beklagar att reklamen sett felaktig ut under den tidslucka reklamen fortfarande låg uppe mellan det att telefonen tog slut och att annonsören tog bort reklamen.

Reklamombudsmannen finner att reklamen uppfattas som att annonsören säljer den marknadsförda mobil­tele­fonen från 4490 kronor och att den går att köpa för 4490 kronor. Enligt annonsören hade produkten sålt slut och marknadsför­ingen ändrades så fort annonsören fick veta detta. Reklamombudsmannen konstaterar att reklam­en, i vart fall i viss mån, fortsatt har visats trots att produkten som sålts för 4490 kronor har tagit slut. Av rekla­men framgår inte att produkterna säljs i en mängd som tydliggör för konsumenten att de riskerar att sälja slut. Reklamombudsmannens finner mot den bakgrunden att reklamen är vilseledande. Att annonsören tagit ned reklamen några timmar efter att produkten sålt slut ändrar inte bedöm­ningen. Reklamen strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman