Beslut

Ärende 2011-245
2020-12-16Anmäld reklam Reklam för campingplatser och stugor från Svenska Campingpärlor

Annonsör Svenska Campingpärlor AB

Anmälare Privatperson

Klagande Annonsören

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd delar Reklamombudsmannens bedömning i ärende 2007-167 att den anmälda reklamen är vilseledande. 

 

 

Överklagat beslut
Reklamombudsmannens beslut den 13 oktober 2020 i ärende 2007-167. Se bilaga.

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har visats under ”Erbjudanden” på campingparlor.se. Högst upp på sidan syns en bild på en campingplats. Under bilden står texten ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka!”. Därunder står texten ”Vidga vyerna och låt oss guida dig till det lokala Sverige! För din trygghet erbjuder vi nu fri avbokning senast dagen innan ankomst på våra destinationer”. Under finns en klickbar knapp med texten ”Se priser och boka” i versal text. Knappen är orange och rektangulär. 

Längre ned finns en rektangulär, ljusblå ruta. I rutan står rubriken ”Tillfälliga bokningsvillkor”. Härunder står texten ”För din trygghet erbjuder vi nu fri avbokning senast dagen innan ankomst på våra destinationer. Gäller nya bokningar gjorda mellan 21 april och 31 augusti och för ankomster mellan 21 april och 31 oktober. Fri avbokning gäller med giltigt avbeställningsskydd som du lägger till vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet kostar 100 kr/campingtomt och 250 kr/stuga”. Nedanför visas olika campingorter och aktiviteter. 

Reklamen har producerats av Grönklittsgruppen AB.

 

Överklagandet
Svenska Campingpärlor (annonsören) yrkar att opinionsnämnden upphäver Reklamombudsmannens beslut och förklarar att framställningen inte är vilseledande och inte strider mot artiklarna 5 eller 10 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Enligt annonsören har Reklamombudsmannen inte tagit hänsyn till alla relevanta omständigheter i ärendet. Reklamombudsmannen har inte gjort en helhetsbedömning av erbjudandets utformning och har inte tagit fasta på den kontext i vilken erbjudandet förekommer. 

I beslutet konstaterar Reklamombudsmannen: ”[P]åståendet ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka!” står i början av reklamen i större stilgrad och att möjligheten att se priser följer via en länk placerad under påståendet. […] Enligt uppgifter längre ned på sidan framgår att avbokningen kostar 100 kronor för en campingtomt och 250 kronor för en stuga. Reklamombudsmannen finner att användningen av ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka!” i reklamen är vilseledande eftersom konsumenten måste köpa en specifik avbokningstjänst. Att information härom finns längre ned på webbplatsen ändrar inte bedömningen”. 

Det aktuella erbjudandet bestod av ett avbeställningsskydd som kunde tecknas i samband med bokningar på hemsidan. Avbeställningsskyddet utgjorde med andra ord ett valbart tilläggsavtal till de bokningsavtal som kunde ingås på annonsörens bokningssida.

Reklamombudsmannen har grundat sin bedömning på en notis på annonsörens hemsida där erbjudandet presenterades (i beslutet kallat ”reklamen”). I notisen på hemsidan informerades besökarna om möjligheten att ta del av erbjudandet och ingå tilläggsavtalet. I notisen fanns också en orange knapp med en länk till bokningssidan, med texten ”Se priser och boka”. Besökaren kunde inte ta del av erbjudandet och ingå tilläggsavtalet förrän den klickat på länken och slussats vidare till bokningssidan. 

På bokningssidan visades först en så kallad ”pop up”-ruta där besökaren informerades om att annonsören erbjöd ”fri avbokning, senast dagen innan ankomst” och att erbjudandet gällde bokningar ”med [Svenska Campingspärlors] avbeställningsskydd”. 

Därefter, då besökaren valt ett boendealternativ, visades en särskild sida för tilläggsbeställningar där avbeställningsskyddet kunde tecknas. På tilläggsbeställningssidan behövde besökaren aktivt ta ställning avbeställningsskyddet genom att klicka i en särskild kryssruta. Intill kryssrutan framgick kostnadsuppgift för avbeställningsskyddet. Där kunde besökaren också fälla ut en informationsruta (en så kallad ”drop-down”) som tydligt redogjorde för villkoren för avbeställningsskyddet.

Notisen på hemsidan innehöll således bara en del av den information som en besökare med nödvändighet skulle ha exponerats för i samband med en bokning. 

Enligt annonsören är det därför inte korrekt att – som Reklamombudsmannen – bedöma notisens utformning, och användningen av begreppet ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka” i början av notisen, som en isolerad företeelse. Notisen är inte hela framställningen, utan ett första steg i framställningen. Betraktad som en isolerad företeelse har notisen inte kunnat få någon självständig inverkan på en besökares köpbeteende, eftersom det inte har gått att genomföra en bokning enbart på grundval av den information som framställs i notisen. 

Vid en helhetsbedömning av framställningen går det inte att bortse från den pris- och villkorsinformation som lämnas i samband med texten, i den blå informationsrutan, och under bokningsprocessen som följde av länken i framställningen. Med beaktande av den information som framgår där – och som ofrånkomligen framgick för alla som ville genomföra en bokning – kan erbjudandet inte ha varit vilseledande. 

Annonsören anser att Reklamombudsmannen har underlåtit att göra en korrekt helhetsbedömning av erbjudandet, såsom det faktiskt var utformat och såsom det presenterades för hemsidebesökarna.

 

Begreppet ”fri avbokning” 

Även om den aktuella notisen skulle betraktas isolerad och frikopplad från sitt sammanhang, är den betydelse som Reklamombudsmannen tillskriver notisinnehållet inte korrekt. I beslutet framgår följande: ”Reklamombudsmannen finner att användningen av ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka!” i reklamen är vilseledande eftersom konsumenten måste köpa en specifik avbokningstjänst. […] Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artiklarna 5 och 10 i ICC:s regler”. 

Reklamombudsmannens resonemang måste förstås som att begreppet ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka” är vilseledande, eftersom avbeställningsskyddet inte tillhandahålls gratis eller villkorslöst. ”Fri avbokning” betyder emellertid inte ”gratis avbeställningsskydd”, utan avbokningsmöjlighet med rätt till full återbetalning. Begreppet är vedertaget inom rese-, logi- och nöjesbranschen, och används på samma sätt av många andra bokningsaktörer. Typiskt sett innebär ”fri avbokning” en extra trygghet, mot en viss kostnad. Kostnaden kan antingen vara inbakad i ett dyrare bokningsalternativ (en ”premiumbokning”) eller utgå som ett separat, fast belopp. 

Begreppet ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka” innehåller alltså inget tyst löfte om villkorslöshet eller kostnadsfrihet. Det är en beskrivning av avbeställningsskyddets egenskaper. Annonsören har inte heller någon annanstans gjort gällande att ”fri avbokning” i det här fallet skulle tillhandahållas gratis eller villkorslöst. Annonsören anser därför att RO:s slutsats även i denna del inte har stöd.

Slutligen anser annonsören att Reklamombudsmannen har anlagt en alltför sträng tolkning av hur en genomsnittskonsument uppfattar erbjudandet. 

Under sommaren har annonsören hanterat tiotusentals bokningar, utan andra anmärkningar på erbjudandet än den som anmälaren framfört i det här ärendet. Annonsören tror inte att anmälarens uppfattning är representativ för genomsnittskonsumenten. En genomsnittskonsument – som bör antas vara rimligt uppmärksam, erfaren och förståndig – kan inte ha missförstått erbjudandets innebörd och dessutom undgått den pris- och villkorsinformation som lämnats i samband med erbjudandet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämnden ska vid prövningen av anmälningar tillämpa Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Reglerna tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning.

Enligt artikel 5 i ICC:s regler ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 10 i ICC:s regler får termen ”gratis”, ”present”, ”gåva” med flera endast användas när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priserna på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. 

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Konsument är var och en som rimligen kan antas vara berörd av marknadskommunikationen ifråga. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att boka tältplats eller stuga hos annonsören.

Enligt anmälaren är påståendet ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka!” vilseledande eftersom avbeställningsskyddet kostar. Enligt annonsören är Reklamombudsmannens fällande beslut i ärende 2007-167 inte korrekt. Reklamombudsmannen har enligt annonsören inte tagit hänsyn till alla relevanta omständigheter i ärendet:

  • Det aktuella erbjudandet bestod av ett valbart avbeställningsskydd som kunde tecknas i samband med bokningar på webbplatsen. 
  • RO har grundat sin bedömning på en notis på annonsörens hemsida där erbjudandet presenterades. 
  • I notisen på hemsidan informerades besökarna om möjligheten att ta del av erbjudandet och ingå tilläggsavtalet. I notisen fanns också en orange knapp med en länk till bokningssidan, med texten ”Se priser och boka”. 
  • Besökaren kunde inte ta del av erbjudandet och ingå tilläggsavtalet förrän den klickat på länken och slussats vidare till bokningssidan. 
  • På bokningssidan visades först en så kallad pop up-ruta där besökaren informerades om att annonsören erbjöd ”fri avbokning, senast dagen innan ankomst” och att erbjudandet gällde bokningar ”med annonsörens avbeställningsskydd”. 
  • Först efter att besökaren valt ett boendealternativ, visades en särskild sida för tilläggsbeställningar där avbeställningsskyddet kunde tecknas.
  • På tilläggsbeställningssidan behövde besökaren aktivt ta ställning avbeställningsskyddet genom att klicka i en särskild kryssruta. Intill kryssrutan framgick kostnadsuppgift för avbeställningsskyddet. Där kunde besökaren också fälla ut en informationsruta (en så kallad ”drop-down”) som tydligt redogjorde för villkoren för avbeställningsskyddet.
  • Notisen på hemsidan innehöll således bara en del av den information som en besökare med nödvändighet skulle ha exponerats för i samband med en bokning. 
  • Det är inte korrekt att som RO gjort, bedöma notisens utformning, och användningen av begreppet ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka” i början av notisen, som en isolerad företeelse. Notisen är inte hela framställningen, utan ett första steg i framställningen.

Nämnden konstaterar inledningsvis att varje reklamenhet enligt praxis ska bedömas för sig. Varje framställning ska självständigt uppfylla kravet på vederhäftighet (proposition 2007/08:115 sidan 90). Kommunikationsmediet i det aktuella fallet medför inte sådan begränsning i tid och utrymme som påverkar annonsörens möjlighet att lämna information. Nämnden beaktar därför inte annonsörens hänvisning till att det vid en helhetsbedömning av framställningen inte går att bortse från den pris- och villkorsinformation som lämnas i samband med senare steg i bokningsprocessen. 

Den anmälda framställningens utformning och påståendet ”Fri avbokning – få 100 % tillbaka” bedöms därmed för sig.

Nämnden konstaterar inledningsvis att fri avbokning med avbeställningsskydd är ett vanligt förekommande villkor vid bokning av resa och övernattning och att en genomsnittskonsument har en medvetenhet om att fri avbokning normalt förutsätter köp av avbeställningsskydd. Nämnden konstaterar dock att annonsören i den aktuella framställningen använder påståendet ”Fri avbokning” förstärkt av det efterföljande påståendet ”få 100 % tillbaka”. Nämnden finner i likhet med RO att framställningen vid en flyktig kontakt sannolikt ger en genomsnittskonsument intryck av att alla som avbokar sitt boende senast en dag innan ankomst får tillbaka hela den kostnad som betalats för bokningen, inkluderat kostnaden för själva avbeställningsskyddet. 

Nämnden finner inte att den information som lämnas längre ned på sidan, under det som annonsören benämner ”notisen” neutraliserar det vilseledande intrycket. Än mindre neutraliserar den pris- och villkorsinformation som lämnas i samband med senare steg i bokningsprocessen det vilseledande intrycket av att avbokning kan ske utan någon som helst kostnad för konsumenten. 

Nämnden finner därför i likhet med Reklamombudsmannen att reklamen är vilseledande och den strider därmed mot artiklarna 5 och 10 i ICC:s regler. Reklamombudsmannens uttalande ska därför inte ändras.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande 

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enquist, Hanna Hjalmarsson, Mikael Pauli, Göran Segeholm, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Mikael Pauli