Beslut

Ärende 2005-112
2020-06-26Anmäld reklam Annons för sommarpersonal till Svensk Hemleverans

Annonsör Svensk Hemleverans Norr AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommu­ni­kation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en platsannons som har publicerats i Piteå-Tidningen. Annonsen domineras av en bild på en man som visas från midjan och uppåt. Bilden är sammansatt av två bilder. Den vänstra bilden visar mannen i arbetskläder med ett paket vilande på mannens högra axel. I den nedre delen av bilden står i versal vit text ”Leverera på natten” och där under i mindre stilgrad står ”Just nu söker vi sommar­personal för utdelning av post, tidningar och paket. Arbetet utförs 6–7 nätter i veckan vilket ger dig frihet att nyttja dagen hur du vill. Arbetet sker antingen på gång-, cykel- eller bildistrikt”, ”Ansökan och mer info svensk­hemleverans­.se”. På den högra bilden, som är ihopklippt med den vänstra, visas samme man men med bar överkropp och en snorkel och cyklop på huvudet samt med en badring runt midjan. I texten i den nedre delen av bilden står i versal vit text ”Briljera på dagen” samt annonsörens logotyp längst ner till höger.

Annonsen är producerad av internt av NTM-koncernen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Annonsen vill locka yngre per­soner att arbeta med att dela ut paket på natten för att sedan ha lediga dagar. Ska man jobba natt måste man sova på dagen om man ska hålla sig frisk. Det innebär inte fria dagar som annonsören påstår. Dessutom gäller det arbete sex till sju dagar i veckan. Annonsören utlovar något som är både farligt och osant.

Annonsörens yttrande
Svensk Hemleverans Norr AB (annonsören) anställer enbart personer som är 18 år eller äldre, varför annonsen riktar sig till vuxna människor i alla åldrar. Annonsen avser nattarbete deltid, där arbetstiden är för­lagd mellan klockan 00:00 och klockan 06:00, sex till sju dagar per vecka. Detta är förenligt med arbetstids­lagen under förut­sättning att veckoarbetstiden inte överskrider 36 timmar per vecka, vilket i snitt innebär maximalt fem till sex tim­mar per natt. De anställda distributörerna i bolaget arbetar deltid, två till sex timmar per dygn, nattetid. Även med åtta timmars sömn per dygn återstår tio till fjorton timmar per dygn för egna aktiviteter. Det är till exempel vanligt förekommande att bolagets distributörer både förvärvsarbetar och studerar parallellt med en tjänst av det slag som utannonserats. I detta fall avser annonsen sommarpersonal, varför det är fullt rimligt för den som öns­k­ar att kombinera tjänsten med att koppla av med sol och bad om vädret tillåter. Ytterligare inform­ation, ut­över den som finns i annonsen, finns på bolagets webbplats. Annons­ören anser därför att annonsen både ger en sanningsenlig bild av förutsättningarna och att arbets­förhållandena är förenliga med gällande lagstiftning.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt anmälaren vill annonsören locka yngre personer att arbeta med att dela ut paket på natten för att sedan ha lediga dagar. Sömn är viktigt om man ska hålla sig frisk. Att arbeta sex till sju nätter i veckan innebär inte fria dagar som annonsören påstår. Enligt annonsören anställs enbart personer som är 18 år eller äldre. Annonsen avser nattarbete deltid, enligt villkor som enligt annonsören är förenliga med arbetstids­lagen.

Reklamombudsmannen konstaterar inledningsvis att begreppet ”marknadsföring” även avser åtgärder som en annon­sör vidtar som syftar till att främja tillgången till produkter och tjänster, så kallad ”inköpsreklam” (proposi­tion 2007/08:115 s. 142). Som exempel på inköpsreklam kan nämnas platsannonser. Formuleringen ”Just nu söker vi sommar­personal för utdelning av post, tidningar och paket...” har använts och platsannonsen kan där­med prövas enligt ICC:s regler.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendena ”Leverera på natten”, ”Bril­jera på dagen” och ”Arbetet utförs 6–7 nätter i veckan vilket ger dig frihet att nyttja dagen hur du vill”. Av annonsörens yttrande framgår att platsannonsen avser nattarbete deltid och att annonsören enbart anställer personer som är 18 år eller äldre. Reklam­om­buds­mannen finner ingen anledning att ifrågasätta annonsörens uppgift om att arbets­tidslagens reg­ler följs. Reklamombudsmannen finner att platsannonsen för sommarpersonal varken gen­om påståenden eller bildspråk som illustrerar hur tjänsten kan kombineras med ett strandliv på dagen, kan anses utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Reklamen strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman