Beslut

Ärende 1807-125
2018-10-18Anmäld reklam Reklamfilm och webbreklam för personbilar från Subaru

Annonsör Subaru Nordic AB

Anmälare Två privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att påståenden och filmen på webbplatsen är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Nämnden finner dock inte att reklamfilmen så som den visats på tv är vilseledande.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består dels av reklam på subaru.se, dels av en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4 och subaru.se. Reklamfilmen inleds med en svart text på vit bakgrund som redogör för en ny skatte­regel. Texten läses upp av en kvinnlig speakerröst som säger ”Den första juli 2018 träder en ny förhöjd fordons­skatt i kraft. Skatten beräknas genom att det totala antalet…”. Sedan avbryts hon av en manlig speaker­röst som säger ”Äh, strunt i paragraf­erna!” samtidigt som två bilar som kör på en strand visas. Den manliga speaker­rösten fortsätter ”Vi tar notan. Just nu skattelättnad med fyrhjulsdrift som standard”. Samma påstående visas även som text. Reklamen avslutas med en bild av annonsörens logotyp.

På subaru.se, första sidan, syns en bild på tre bilar och en play-knapp samt rubriken ”Just nu! Skattelättnad med fyrhjulsdrift som standard. Klickar man på play spelas filmen beskriven ovan. Påståendet ”Skattelättnad” står i större, röda, versala bokstäver över bilden medan den övriga texten står i mindre svarta, versala bok­stäver. Under rubriken finns en länk med texten ”Läs mer om skattelättnaden”.

Länken leder till en sida med bild på sex olika bilar (Subaru XV, Outback, Forester, Impreza, Levorg och BRZ). Rubriken högst upp på sidan lyder ”Passa på! Skattelättnad gäller till och med 31 augusti”. ”Skattelättnad” står i större, röda, versala bokstäver medan den övriga texten står i mindre svarta, versala bokstäver. Till vänster på sidan står det i vit text på ett rött fält ”Vi betalar skattehöjningen i 3 år, på alla våra modeller”. Under varje bild står uppgift om modell och frånpris i svart samt därunder texten ”Skattelättnad upp till” och ett belopp i rött. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Enligt an anmälare uppger Subaru i reklamfilmen som visats på tv att bilarna har fyrhjulsdrift som standard. Det finns ingen synlig text i reklam­filmen om eventuella undantag från detta. När man besöker Subarus svenska webb­plats syns annonsen med samma visuella upplägg som reklamfilmen. De hävdar även här i deras erbjud­an­de att bilarna är fyrhjulsdrivna som standard. Klickar man på det aktuella erbjudandet visas erbjudanden om skattelättnad på sex stycken olika bilmodeller, varav en av dessa är BRZ. Anmälaren anser att annonsörens påstående om fyrhjulsdrift som standard är vilseledande av den anledningen att det inte är sant. Deras modell BRZ är tvåhjulsdriven, och har inte ens fyrhjulsdrift som tillval.

En annan anmälan avser reklamfilmen och tillhörande kampanj på Subarus svenska webbplats. Anmälaren reagerar mot att Subaru framställer det som att de kan ge en skattelättnad. Skatter bygger på politiska beslut som man har ett visst syfte med. I det här fallet gäller det en ny fordonsskatt som premierar mer miljövänliga bilar. Förutom det oetiska i att försöka underminera strävan för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan, uppfattar anmälaren det som vilseledande att kalla det en skatte­lätt­nad. Företaget har ingen rätt att besluta om skatter, utan ger snarare en rabatt.

 

Annonsörens yttrande
Subaru Nordic AB (annonsören) skriver att en anmälare anser att reklamen är vilseledande då modellen BRZ ej erbjuds med fyrhjulsdrift. Den illustration som används med orden ”fyrhjulsdrift som standard” visar tre modeller som alla har fyrhjulsdrift. Klickar man sig vidare visas fler modeller som omfattas av samma erbjudande. På denna sida förekommer inte formuleringen om fyrhjulsdrift. Annonsören anser inte att det kan strida mot artikel 5 att utöka ett erbjudande till att gälla fler modeller.

Den andra anmälaren anser reklamen vilseledande avseende begreppet ”skattelättnad”. Annonsörens erbjud­ande bygger på att de betalar mellanskillnaden som förhöjd fordonsskatt (malus) kostar bilägaren. Huruvida man kallar det skatterabatt, skattelättnad eller bara rabatt är i annonsörens tycke en semantisk fråga. Annon­s­ören utger sig inte på något sätt vara lagstiftare och anser inte kampanjen vara vilseledande då man klart klar­gör vad subventionen/rabatten avser.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och miljöpåverkan.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Opinionsnämnden prövar inledningsvis påståendet ”…med fyrhjulsdrift som standard” i reklam­filmen som visats på TV4. Nämnden finner att påståendet, som visas över en bild på två bilar på en strand, i denna kontext inte ger intryck av att alla Subarus bilar har fyrhjulsdrift som standard. Reklamfilmen är, när den visats på TV4, enligt nämnden därför inte vilseledande i denna aspekt och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

Nämnden övergår till att pröva påståen­det ”Just nu! Skattelättnad med fyrhjulsdrift som standard” på subaru.se. Påståendet har visats över en bild på tre bilar. På bilden syns en play-knapp. Klickar man på knappen spelas filmen. Klickar man på påståendet kommer man till en sida där sex bilmodeller visas. Nämnd­en finner att påstå­endet ”Skattelättnad med fyrhjulsdrift som standard” ger intryck av att annonsörens alla bilar som omfattas av erbjudandet har fyrhjulsdrift. Det fram­går inte av reklamen att en av bilarna som visas inte har fyrhjulsdrift, nämligen BRZ. Att sidan där de sex bilarna visas inte i sig nämner fyrhjulsdrift ändrar inte bedömningen efter­som man når den sidan genom att klicka på påståendet ”Just nu! Skattelättnad med fyrhjulsdrift som standard”. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Nämnden konstaterar att det i reklamen, både i reklamfilmen på tv och på webbplatsen, påstås att annonsören erbjuder en skattelättnad under tre år. I realiteten handlar erbjudandet i reklamen om en rabatt motsvarande den förhöjda fordonsskatten, den så kallade malusskatten. Enligt nämnden ger begreppet ”skattelättnad” intryck av att bilarna beviljats skattelättnad, i likhet med de fordon som lever upp till vissa miljökrav. Eftersom det i själva verket är frågan om en skattehöjning på miljöbelastande fordon ger detta ett vilseledande intryck. Speak­erns påstående ”Vi tar notan” i reklamfilmen och påståendet ”Vi tar skattehöjningen i 3 år, på alla våra modeller” på webbplatsen neutraliserar inte det intrycket i tillräcklig grad. Reklamen strider därmed även i denna del mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander