Beslut

Ärende 2101-11
2021-02-23Anmäld reklam Reklamfilm för halstabletter från Strefen

Annonsör RB Nordic A/S

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4 Fakta. Reklamen visar en kvinn­lig guide som leder en grupp inne på ett konstmuseum. I inledningen syns hur kvinnan går med gruppen sam­tidigt som hon säger något kort till deltagarna. Därefter syns kvinnan i närbild. Hon lägger handen på sitt bröst, blundar och grimaserar lätt. En speakerröst säger ”Halsont varje gång du sväljer, det blir det enda du tänker på”. Kvinnan tittar på två tavlor framför henne. Motiven på tavlorna, en kvinna och en man, tar sig på halsen. Kvinnan håller handen på sin hals och stirrar på tavlorna.

En blå animerad figur klädd i läkarkläder dyker upp i ett rökmoln. Han säger ”En envis om­gång hals­ont?” till vil­ket kvinnan nickar och säger ”Mm”. Han håller upp en väska med två för­pack­ning­ar med spray och sugtabletter från Stefen. Figuren säger ”Irriterande va, här, pro­va Strefen. Det aktiva ämnet bekämpar inflam­ma­t­ionen och lindrar smärtan i upp till fyra timmar. Hej då hals­ont”. Kvinnan sväljer en tablett följt av grafik hur tabletten be­käm­par inflammation i kroppen. Texten ”Be­kämpar inflamma­tion­en” och ”Lindrar i upp till 4 timmar” syns samt en animering av det aktiva ämnet. Därefter syns kvinnan på nytt i museet. Hon pratar med gruppen, ler och vis­ar en tavla. Avslutningsvis syns texten ”Finns på ditt apotek” till­sammans med figuren som håller i de två pro­duk­terna som tidigare syntes i väskan. Figuren säger ”Strefen, finns på ditt apotek”. I nederkant syns en röd bård med Strefens logotyp.

I bildens nederkant syns under hela reklamfilmen texten ”Strefen 16,2 mg/ml munhålespray, lösning (en dos (3 sprayningar) innehåller 8,75 mg flurbiprofen). För kortvarig symtomlindring vid akut halsont hos vuxna. 1 dos upp till högst 5 gånger i dygnet högst tre dagar i följd. Ej till: Gravida eller ammande kvinnor. Vid svår hjärtsvikt, njursvikt eller leversvikt. Vid överkänslighet mot flurbiprofen, acetylsalicylsyra eller andra NSAID-preparat. För mer information se www.fass.se. Följ noga anvisningarna i bipacksedeln. Receptfritt läkemedel. Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S +45 44449701”.

Reklamen har producerats av Hogarth London.

Se filmen här.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det direkt olämpligt att under rådande coronapandemi göra reklam för att man kan fortsätta jobba trots halsont. Då annonsörens tablett i reklamen uppges kunna minska virus och bakterier samt minska hals­ontet är det ju ett smittsamt halsont som menas, inte besvär i form av muntorrhet. Väldigt olämpligt då rekom­­men­dationen är att stanna hemma och inte träffa andra när man har ont i halsen.

 

Annonsörens yttrande
RB Nordic A/S (annonsören) har för avsikt att göra rätt och man tar detta ansvar på största allvar. Annonsören anser dock att tv-reklam – likt tv-program och annan tidigare inspelad underhållning – inte är avsedd att vägleda människor hur de ska agera under ovanliga/oförutsedda situationer. Den globala COVID-19 pandemin är en sådan situation.

Allmänheten bör alltid följa restriktioner och rekommendationer som utfärdas av myndigheterna och sjukvården i den konstant föränderliga COVID-19-situationen.

Tv-reklamen är avsedd att informera om annonsörens produkt – inte att ge instruktioner eller utbilda personer hur de ska agera i det dagliga livet, eller hur man ska ändra sina dagliga rutiner under pandemin. Av den anled­ningen tror annonsören inte att man överträtt de etiska reglerna i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Annonsören beklagar att personer känner sig irriterade eller förvirrade av den nuvarande tv-kampanjen för Strefen. Annonsören har därför valt att be mediestationerna att sluta sända reklamen så snart som möjligt.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt anmälaren det direkt olämpligt att i rådande coronapandemi göra reklam för att man kan fortsätta jobba trots halsont och i stället ta en tablett för att minska halsont och virus.  

Enligt annonsören är reklamen avsedd att informera om annonsörens produkt. Annonsören anser inte att tv-reklam är avsedd att vägleda människor hur de ska agera under den rådande pandemin. Allmänheten bör alltid följa restriktioner och rekommendationer som utfärdas av myndigheterna och sjukvården.

Reklamfilmen har visats i januari 2021 under pågående coronapandemi. Reklamfilmen marknadsför hals­tab­let­ter och munhålespray. Reklamen visar en kvinna som guidar besökare på ett museum. Hon har ont i halsen, äter den marknadsförda halstabletten och fortsätter därefter arbetet som guide. Reklamombuds­mannen konsta­terar att reklamfilmen kommunicerar ett budskap i strid med Folkhälso­myndig­hetens rekommendationer om att stanna hemma om man känner sig sjuk med bland annat halsont som symtom. Reklamombudsmannen finner mot den bakgrunden att reklamen inte är utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman